Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Denúncia d'una actuació que puga contravindre l'ordenació urbanística.

  Objecte del tràmit

  Denúncia d'una actuació que puga contravindre l'ordenació urbanística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a obrar, per si mateixa o per mitjà d'una persona que la represente.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'URBANISME - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19098

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de denúncia.
  - Podrà aportar, juntament amb el formulari, justificant/s en què se sustente els fets que s'hi han declarat: fotografies, documents, etc.

  Impresos associats

  DENÚNCIA D'UNA ACTUACIÓ QUE PUGA CONTRAVENIR L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la denúncia. Les que no siguen competència de la Conselleria es remetran a l'Administració corresponent.

  - Comprovació del que s'ha denunciat, mitjançant l'obertura de diligències prèvies.

  - S'informarà la persona denunciant de l'arxivament d'actuacions o de l'inici del procediment de restauració de la legalitat urbanística, en cada cas.

  Nota: la formulació de la denúncia no vincula quant a l'obligació d'iniciar un expedient de restauració de la legalitat urbanística. Es comunicarà a la persona denunciant de la resolució que pose fi al procediment.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19098

  Tramitació

  Fen clic en la icona superior «Tramitar amb Certificat» d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a fer-ho s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable (DOGV núm. 4900 de 10.12.2004)
  - Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana
  DOGV - Núm. 5.167 de 31-12-2005
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7329 de 31.07.2014)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 10/2004, de 9 de desembre

  Vegeu la Llei 16/2005, de 30 de desembre

  Vegeu la Llei 5/2014, de 25 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.