Detall de Procediment

TECG - Denúncia d'una actuació en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que puga contravindre l'ordenació urbanística

Codi SIA:: 288080
Codi GVA:: 19098
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI AVPT
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de denúncies: A) Denúncies de particulars (persones físiques o jurídiques) d'actuacions en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que puguen constituir una infracció urbanística qualificable com a greu o molt greu en aquesta mena de sòl, segons l'article 265 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell. B) Comunicació per administracions públiques (ajuntaments, agents mediambientals, altres administracions i forces i cossos de seguretat de l'Estat) a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) d'actuacions en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que puguen constituir una infracció urbanística qualificable com a greu o molt greu en aquesta mena de sòl, segons l'article 265 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

En el supòsit A (denúncies de particulars), persones privades, físiques o jurídiques, amb capacitat per a obrar, per si mateixa o per mitjà de representants. La presentació d'una denúncia no confereix per si sola la condició d'interessat en el procediment que si, en cada cas, s'inicie. En el supòsit B (comunicació per administracions públiques): - Ajuntaments adherits a l'Agència. - Ajuntaments no adherits a l'Agència, sempre que justifiquen en la seua remissió la causa que justifica el trasllat de la denúncia a l'Agència per a la tramitació per aquesta. - Forces i cossos de seguretat de l'Estat (Seprona i Policia Nacional). - Policia Autonòmica de la Comunitat Valenciana. - Altres òrgans administratius de la Generalitat. - Altres administracions públiques.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 52/2021, de 9 d'abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (DOGV núm.9070, de 27.04.2021)
  • Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refòs de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. (DOCV núm. 9129, de 16.07.2021)
  • Resolució de 2 de març de 2022, de la presidenta de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, d'assumpció de funcions en matèria de protecció de la legalitat urbanística per l'organisme autònom Agència Valenciana de Protecció del Territori. (DOCV núm. 9294 de 09.03.2022)
  • Correcció d'errades de la Resolució de 2 de març de 2022 del director gerent de l'AVPT per la qual es confirmen les adhesions a l'AVPT dels municipis inclosos en l'annex d'aquesta resolució.
  • Resolució de 8 d'abril de 2022, del director gerent de l'AVPT per la qual es confirmen les adhesions a l'AVPT dels municipis inclosos en l'annex I d'aquesta resolució.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

EN EL SUPÒSIT A (DENÚNCIES DE PARTICULARS): S'ha d'adjuntar en aquest tràmit telemàtic l'imprés següent: Formulari de denúncia. DENÚNCIA D'UNA ACTUACIÓ QUE PUGA CONTRAVINDRE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA S'ha de presentar en format PDF i signat digitalment. Podrà aportar-se, juntament amb el formulari esmentat, justificant/s en què se sustenten els fets declarats en aquesta: fotografies, documents, etc. Els requisits per a la presentació telemàtica s'expliquen més endavant. En el supòsit de presentació presencial de la denúncia per una persona física (ja que les persones jurídiques han de presentar-la telemàticament), es pot utilitzar el model de denúncia exposat anteriorment (prèvia descàrrega i ompliment en paper) o qualsevol altre que considere convenient el denunciant. EN EL SUPÒSIT B (COMUNICACIÓ PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES): S'han d'adjuntar en aquest tràmit telemàtic els següents formularis o impresos: -Quan es tracte d'ajuntaments, els dos següents: [SU 001] ACTA D'INSPECCIÓ I DENÚNCIA D'ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE QUE PUGA CONTRAVINDRE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA Aquesta acta serà subscrita pel personal inspector i pels compareixents en la inspecció. Posteriorment, se li donarà format PDF per a incorporar-la al tràmit telemàtic. [SU 002] INFORME TÈCNIC MUNICIPAL EN RELACIÓ AMB L'ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE QUE PUGA CONTRAVINDRE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA Aquest informe l'omplirà i signarà electrònicament l'arquitecte o l'arquitecta municipal, o personal amb competències professionals adequades al contingut de l'informe. S'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic en format PDF. -Quan es tracte d'altres administracions o cossos i forces de seguretat de l'Estat, únicament el següent: [SU 001] ACTA D'INSPECCIÓ I DENÚNCIA D'ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE QUE PUGA CONTRAVINDRE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA Els formularis que cal adjuntar en el tràmit telemàtic esmentat s'han de presentar, com ja s'ha dit, en format PDF. Es podrà aportar, juntament amb els formularis esmentats, justificant/s en què se sustenten els fets declarats en aquesta: fotografies, documents, etc.

Presentació

Presentació

Presencial

EN EL SUPÒSIT A (DENÚNCIES DE PARTICULARS): - PRESENTACIÓ PRESENCIAL (NOMÉS PER A PERSONES FÍSIQUES) - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - PRESENTACIÓ PER INTERNET La tramitació telemàtica és obligada per a les persones jurídiques i voluntària per a les persones físiques. A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19098 La documentació que cal adjuntar s'esmenta més endavant. EN EL SUPÒSIT B (COMUNICACIÓ PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES): PRESENTACIÓ PER INTERNET A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19098 La documentació que cal adjuntar s'esmenta a continuació.

Telemàtica
La tramitació telemàtica és obligada per a les persones jurídiques, i voluntària per a les persones físiques. A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19098 La documentació se cita anteriorment. EN EL SUPOSAT B (COMUNICACIÓ PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES): A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19098 La documentació se cita anteriorment,

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la denúncia pel particular (presencialment o telemàticament) o de la comunicació per l'Administració pública (telemàticament). Les denúncies que no siguen competència de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori pel seu objecte es remetran a l'administració corresponent. - Comprovació per l'Agència del denunciat, mitjançant l'obertura de diligències prèvies, i es podrà sol·licitar als ajuntaments informació respecte als fets denunciats. Així mateix, es podrà requerir els particulars i altres organismes perquè esmenen o completen la documentació remesa, si és el cas. - S'informarà el denunciant de l'arxivament d'actuacions o de l'inici del procediment de restauració de la legalitat urbanística, en cada cas. Nota: la formulació de la denúncia no vincula quant a l'obligació d'iniciar un expedient de restauració de la legalitat urbanística. Es comunicarà al denunciant la resolució que pose fi al procediment. La presentació d'una denúncia no confereix per si sola la condició d'interessat en el procediment.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

El procediment haurà de resoldre's i notificar-se a la persona interessada en el termini màxim d'1 any. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera notificat resolució expressa es resoldrà la caducitat del procediment.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa