Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. Modalitat A

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210553
|
Codi GVA: 191
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Contribuir a l'organització d'activitats culturals i artístiques, tal com exposicions, congressos, seminaris, jornades, esdeveniments, etc., que contribuïsquen a la promoció i difusió de les manifestacions culturals realitzades dins del territori de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de les organitzades pels centres valencians en l'exterior.

L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ S'HA DE REALITZAR FENT CLIC EN EL CORRESPONENT ENLLAÇ SITUAT AL FINAL DEL TEXT

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

- Se subvencionaran les actuacions que preveu l'article 6é de la convocatòria que hagen sigut desenvolupades entre el dia 16 de setembre de 2022 i el dia 30 de setembre de 2023, els dos inclusivament.

- Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les despeses generades directament en la realització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que s'hagen indicat i quantificat en el compte justificatiu de la sol·licitud, excepte les ocasionades pel mateix manteniment de l'entitat, les inversions o les adquisicions patrimonials.

 

* ACTIVITATS NO SUBVENCIONABLES

Les que s'indiquen en el punt seté de la convocatòria.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.

Requisits

Els beneficiaris han de desenvolupar les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari incloses en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Direcció General de Cultura i Patrimoni (Servei de Coordinació d'Entitats Culturals). - Si la sol·licitud o la justificació no compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, es requerirà...
Saber més
Criteris de valoració
1. L'import global de les ajudes que es concedeixen es distribuirà entre les sol·licituds estimades en funció de la puntuació obtinguda. La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 65 punts. 2. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió d'aquestes...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 9230, de 07/12/2021.

Forma de presentació
Telemàtica
- La presentació de la sol·licitud s'ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=191 - Es requerirà per a sol·licitar aquest tipus de subvencions, per via telemàtica, el certificat de signatura electrònica d'entitat, emés...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre és de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de l'ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'adopte la resolució i la notifique l'òrgan competent als interessats, s'entendran desestimades les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA L'import màxim de les ajudes serà de 50.000,00 euros per beneficiari, i es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris de valoració establits. PAGAMENT El pagament de les ajudes s'entregarà una vegada haja sigut dictada la resolució de concessió, de conformitat...
  Saber més
  Obligacions
  a) Complir l'objecte, executar la memòria d'actuació, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Justificar davant de l'òrgan concedent el...
  Saber més
  Observacions

  D'acord amb el que es disposa en l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte que posa fi a la via administrativa podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució