Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. Modalitat A.

  Objecte del tràmit

  Contribuir a l'organització d'activitats culturals i artístiques, tal com exposicions, congressos, seminaris, jornades, esdeveniments, etc., que contribuïsquen a la promoció i difusió de les manifestacions culturals realitzades dins del territori de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de les organitzades pels centres valencians en l'exterior.
  L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ S'HA DE REALITZAR FENT CLIC EN EL CORRESPONENT ENLLAÇ SITUAT AL FINAL DEL TEXT

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions sense ànim de lucre i fundacions privades.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de desenvolupar les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari incloses en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import màxim de les ajudes serà de 50.000,00 euros per beneficiari, i es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris de valoració establits.

  PAGAMENT
  El pagament de les ajudes s'entregarà una vegada haja sigut dictada la resolució de concessió, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici en curs.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 9230, de 07/12/2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud que figura com a annex I, degudament omplit, així com tota l'altra documentació que s'indica en l'apartat deu de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES

  [ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES

  [ANNEX III] MEMÒRIA DELS PROJECTES O ACTIVITATS

  [ANNEX IV] CERTIFICAT DELS AJUNTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Direcció General de Cultura i Patrimoni (Servei de Coordinació d'Entitats Culturals).

  - Si la sol·licitud o la justificació no compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats d'instrucció pertinents, en donarà trasllat a la comissió indicada en l'apartat següent.

  - Per a l'avaluació de les sol·licituds, es constituirà una comissió tècnica de valoració, que podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació dels projectes.

  - La comissió esmentada avaluarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i les normes establits en la convocatòria, i emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

  - La comissió, sobre la base dels criteris previstos, valorarà i ponderarà les sol·licituds i, sobre aquesta base, establirà una prelació per ordre de més a menys puntuació d'aquestes, amb l'import de la quantia de la subvenció en les sol·licituds que resulten estimades.

  - L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà la proposta de resolució definitiva que elevarà al conseller d'Educació, Cultura i Esport, que serà l'òrgan competent per a resoldre.

  - La resolució d'adjudicació es dictarà i publicarà en el DOGV.

  - En cas de renúncia o de qualsevol altra circumstància que poguera influir en la distribució de la quantia de les ajudes, el conseller d'Educació, Cultura i Esport podrà dictar una nova resolució en què s'incremente la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o se n'incloga altres inicialment exclosos segons l'ordre de prelació establit per la comissió avaluadora.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  D'acord amb el que es disposa en l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte que posa fi a la via administrativa podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=191

  Tramitació

  - La presentació de la justificació i totes les comunicacions també s'ha de realitzar exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

  Informació adicional

  - La presentació de la sol·licitud s'ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=191

  - Es requerirà per a sol·licitar aquest tipus de subvencions, per via telemàtica, el certificat de signatura electrònica d'entitat, emés per l'ACCV: http://www.accv.es/empresas/, o per un altre organisme dels que s'indiquen en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/inicio

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  - Se subvencionaran les actuacions que preveu l'article 6é de la convocatòria que hagen sigut desenvolupades entre el dia 16 de setembre de 2022 i el dia 30 de setembre de 2023, els dos inclusivament.
  - Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les despeses generades directament en la realització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que s'hagen indicat i quantificat en el compte justificatiu de la sol·licitud, excepte les ocasionades pel mateix manteniment de l'entitat, les inversions o les adquisicions patrimonials.

  * ACTIVITATS NO SUBVENCIONABLES
  Les que s'indiquen en el punt seté de la convocatòria.

  Criteris de valoració

  1. L'import global de les ajudes que es concedeixen es distribuirà entre les sol·licituds estimades en funció de la puntuació obtinguda. La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 65 punts.

  2. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió d'aquestes subvencions són els següents:

  a) Qualitat i interés cultural i artístic de les activitats de la memòria, fins a 15 punts, d'acord amb els apartats següents:

  · Trajectòria o prestigi reconegut dels executors materials de les expressions artístiques i culturals, 3 punts.
  · Reconeixement per part del sector professional o acadèmic de l'expressió artística o cultural, 3 punts.
  · Acolliment social de l'expressió artística o cultural, 3 punts.
  · Coherència dels continguts del programa d'activitats amb els objectius que el motiven, 3 punts.
  · Grau de desenvolupament de la memòria i claredat en la descripció de les tasques organitzatives i participatives en les activitats, 3 punts.

  La no consecució d'un mínim de 6 punts en aquest apartat implicarà la no obtenció d'ajuda.

  b) Trajectòria i especialització del sol·licitant, fins a 6 punts, d'acord amb els apartats:

  · Antiguitat, fins a 4 punts.
  · Per especialització, 1 punt.
  · Per projecte consolidat (els tres últims anys ininterromputs o els cinc últims amb interrupció), 1 punt.

  c) Innovació del projecte o de les mesures de difusió d'aquest, 1 punt.

  d) Situació sociocultural i econòmica del territori on tinga lloc l'activitat (segons el seu índex d'activitat econòmica, publicat per la Generalitat Valenciana i el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, en l'Atles sociocomercial de la Comunitat Valenciana), sempre que aquesta puga tindre un impacte generador de noves iniciatives culturals i afavorir el desenvolupament local, fins a 6 punts.

  e) Continuïtat en la programació, fins a 3 punts.

  f) Per la seua incidència en col·lectius desfavorits, 2 punts.

  g) Per la capacitat d'afavorir el coneixement de la cultura, patrimoni i història valenciana, 8 punts.

  h) Per incidir les activitats en béns inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià, en qualsevol de les seues categories, reconegudes amb anterioritat a la publicació de la convocatòria corresponent, distribuïts d'acord amb la seua pertinença a una de les dues categories, establides per l'article 2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià:

  - Béns declarats d'interés cultural valencià, els correspon 8 punts.
  - Béns inventariats no declarats d'interés cultural, els correspon 4 punts.

  i) Activitats en el desenvolupament i la difusió de les quals s'utilitze preferentment el valencià, 8 punts.

  j) Per la capacitat de generar noves iniciatives culturals, afavorir el desenvolupament local o potenciar l'atracció turística a través de la seua difusió i repercussió, 4 punts.

  k) Per l'amplitud de públic al qual van dirigides les activitats i que puga accedir a aquestes de manera lliure i gratuïta, accessible a la ciutadania en general més enllà de les persones associades, 4 punts.

  Obligacions

  a) Complir l'objecte, executar la memòria d'actuació, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, en la forma establida en les bases.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l'òrgan concedent, o qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa hauran d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'obtenció d'altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.
  e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i prèviament al cobrament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Adoptar les mesures de difusió que conté l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 35/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per al foment i suport d'activitats culturals i artístiques (DOCV núm. 7837, 26/07/2016).
  - RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. (DOGV nº 9483 de 02/12/2022))

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 35/2016, de 21 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 21 de novembre de 2022 (DOGV 9483, de 02/12/2022).

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació i justificació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.