Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: conservació i accessibilitat. Pla 2018-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: conservació i accessibilitat. Pla 2018-2021.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides a la rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la resolució de concessió de les ajudes.

  Requeriments

  Que les obres s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any anterior al de la convocatòria (excepte aquells acolliments a les convocatòries de 2018 i 2019, que hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria) i amb posterioritat a la presentació telemàtica del IEEV.CV. Al seu torn, que les obres hagen conclòs amb posterioritat a la data de la sol·licitud de l'ajuda sense excedir el termini de 24 mesos comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (llevat que excepcionalment s'accedisca a les pròrrogues establides en el punt 2 de la base Sexta de l'Ordre de Bases Reguladores 7/2018, de 25 de juny)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes ha de sol·licitar-se en el termini màxim d'un mes des des de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de la concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cas que les obres acaben abans d'aquesta publicació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària ha de sol·licitar-ho telemàticament en el termini estipulat i adjuntar la documentació que s'especifica a continuació:

  a) Imprés normalitzat RHB-CA 90032 "Sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes de rehabilitació d'edificis: conservació i accessibilitat. Pla 2018-2021" (el número de l'expedient pot consultar-se en la llista de concessió d'ajudes).

  b) En cas que no s'haja aportat el projecte corresponent amb la sol·licitud d'ajudes, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. En cas que les actuacions no exigisquen un projecte, s'aportarà una memòria descriptiva de l'actuació, que ha d'incloure un pressupost detallat de les obres i els plànols de l'estat inicial i de després de la reforma. En tots els casos, cal un desglossament final en correspondència amb el FULL RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud d'ajudes.

  En els dos casos, un tècnic competent ha de justificar la coherència de l'actuació proposada amb l'Informe d'avaluació de l'edifici en vigor i l'adequació al Codi tècnic de l'edificació fins on siga viable, urbanísticament, tècnicament o econòmicament.

  c) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres.

  d) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a dur a terme les obres de rehabilitació.

  e) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació (l'acabament podrà acreditar-se amb la data d'expedició de l'última factura de les obres en cas que no siga necessari aportar-hi un projecte).

  f) Factures acreditatives de la despesa o la inversió feta i document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat mitjançant una entitat financera i no amb un pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts.

  g) Testimoniatge fotogràfic de l'actuació que s'ha dut a terme.

  En cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció i aquesta podrà ser minorada si de l'aplicació dels criteris establits en les bases reguladores resulta un import d'ajuda inferior al que inicialment s'havia previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà tot i que el cost de l'actuació supere la quantiat que inicialment s'havia previst.

  Impresos associats

  [RHB-CA 90032] SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I D'ABONAMENT DE LES AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS: CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació serà telemàtic.

  Les comunitats de propietaris o propietaris únics d'edificis han de presentar la sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes, una vegada hagen omplit i signat el formulari RHB-CA 90032 que apareix en "impresos associats", i incorporar-lo en format electrònic igual que la resta de la documentació requerida en les bases i que s'ha mencionat a títol indicatiu en l'apartat "Quina documentació s'ha de tramitar?".

  Els tècnics del Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació avaluaran la documentació i, si aquesta és correcta, tramitaran l'expedició de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19110

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina i la persona tramitadora s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.

  Ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot efectuar el tràmit mitjançant el sistema de CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  2. S'han d'indicar obligatòriament les dades de l'expedient per al qual s'aporta la documentació: nom i cognoms o raó social de la part beneficiària i el seu número de DNI, NIE o NIF, així com la identificació de l'expedient (que s'ha de triar entre les opcions que ofereix l'aplicació).

  3. A continuació, s'han d'adjuntar els documents electrònics necessaris per a tramitar la sol·licitud (vegeu l'apartat "Quina documentació s'ha de tramitar?").

  4. Finalment, ho registrarà d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient i serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de necessitar atenció presencial, poden dirigir-se a les Direccions Territorials de la Conselleria situades a l'avinguda Aguilera, 1 (03007, Alacant); avinguda del Mar, 16 (12003, Castelló de la Plana) i al PROP I, carrer Gregorio Gea, 27 (46009, València), si bé en aquesta última dependència serà mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o en la pàgina d'Internet:

  https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Enllaços

  Enllaç al web sobre ajudes de la Conselleria.

  CL@VE-PERMANENT

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.