• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - MARAEE - Memòria anual de gestió de la instal·lacions de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

  Objecte del tràmit

  Atendre les obligacions d'informació davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana que s'estableixen en l'article 41 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i, en particular, en la norma de desplegament reglamentari: Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics en els seus articles 18 i 33, així com en l'article 11 del document d'ordenació normatiu i vinculant que forma part del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat pel Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que, havent obtingut una autorització de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics, ja es tracte d'una instal·lació de tractament específic, una instal·lació d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament de tals residus o un centre de preparació per a la reutilització d'aquest tipus de residus (RAEE), es troben emplaçades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La memòria anual referida als residus d'aparells elèctrics i electrònics gestionats l'any immediatament anterior es remetrà en els tres primers mesos de l'any següent al del període de compliment, tal com s'estableix en la disposició transitòria huitena.

  Règim transitori de les obligacions d'informació de RAEE, del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Així com en els registres que s'indiquen a continuació:

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19116

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar el formulari de la memòria anual degudament signat, juntament amb el full Excel (que es pot descarregar en l'enllaç que consta en l'apartat d'Enllaços). En aquest mateix apartat es podran descarregar les instruccions per a omplir l'Excel esmentat.

  Impresos associats

  MEMÒRIA ANUAL DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE RESIDUS D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19116

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament clicant en la icona Tramitar amb certificat.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  De forma alternativa al certificat digital, les persones físiques podran utilitzar el sistema clau-signatura.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"? "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  1. La presentació i remissió de la memòria podrà efectuar-se d'acord amb el que estableix en matèria de registres administratius la legislació vigent, continguda fonamentalment amb caràcter general en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  2. Segons el que estableix el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, les instal·lacions de recollida (emmagatzematge), tractament específic i els centres de preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) han de remetre a les comunitats autònomes una memòria anual prevista en els articles 18 i 33 amb el contingut de l'annex XII incloent-hi la taula del dit annex.
  3. Els residus d'aparells elèctrics i electrònics inclosos dins de la categoria de residus perillosos estan subjectes addicionalment a les obligacions d'informació establides en l'annex IV del RD 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

  Sancions

  L'incompliment d'aquesta obligació està tipificat com a infracció en l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i podria suposar l'obertura del corresponent expedient sancionador i donar lloc a la imposició de les sancions establides en l'article 47 de Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Memòria anual RAEE (EXCEL)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
  - Vegeu el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).
  - Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  Llista de normativa

  Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

  DECRET 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

  Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  Instruccions per a complimentar la memòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.