Detall de Procediment

MARAEE - Memòria anual de gestió de les instal·lacions de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Codi SIA: 687332
Codi GUC: 19116
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-01-2019
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Atendre les obligacions d'informació davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana que s'estableixen en l'article 41 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i, en particular, en la norma de desplegament reglamentari: Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics en els seus articles 18 i 33, així com en l'article 11 del document d'ordenació normatiu i vinculant que forma part del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat pel Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell.

Observacions

1. La presentació i remissió de la memòria podrà efectuar-se d'acord amb el que estableix en matèria de registres administratius la legislació vigent, continguda fonamentalment amb caràcter general en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2. Segons el que estableix el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, les instal·lacions de recollida (emmagatzematge), tractament específic i els centres de preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) han de remetre a les comunitats autònomes una memòria anual prevista en els articles 18 i 33 amb el contingut de l'annex XII incloent-hi la taula del dit annex. 3. Els residus d'aparells elèctrics i electrònics inclosos dins de la categoria de residus perillosos estan subjectes addicionalment a les obligacions d'informació establides en l'annex IV del RD 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que, havent obtingut una autorització de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics, ja es tracte d'una instal·lació de tractament específic, una instal·lació d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament de tals residus o un centre de preparació per a la reutilització d'aquest tipus de residus (RAEE), es troben emplaçades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Veure Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  • Vegeu el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).
  • Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Termini

El termini previst per a presentar la memòria queda suspés en virtut del que determina la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió. En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagen suspés, el termini acabarà el 18 de juny. Règim transitori de les obligacions d'informació de RAEE, del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Documentació

S'ha de presentar el formulari de la memòria anual degudament signat, juntament amb el full Excel (que es pot descarregar en l'enllaç que consta en l'apartat d'Enllaços). En aquest mateix apartat es podran descarregar les instruccions per a omplir l'Excel esmentat.

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Així com en els registres que s'indiquen a continuació: No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament clicant en la icona Tramitar amb certificat. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). De forma alternativa al certificat digital, les persones físiques podran utilitzar el sistema clau-signatura. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"? "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. Servei de Gestió de Residus.

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Esgota via administrativa

Sancions

L'incompliment d'aquesta obligació està tipificat com a infracció en l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i podria suposar l'obertura del corresponent expedient sancionador i donar lloc a la imposició de les sancions establides en l'article 47 de Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.