EAUTOE 2020- Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 688029
|
Codi GVA: 19120
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 25-02-2020

Fins 30-09-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

 

- projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;

- activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;

- idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
25-02-2020 al 30-09-2020
Observacions

DESTINATARIS/ÀRIES BENEFICIARIS/ÀRIES FINALS DE L'ACCIÓ: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

NOMBRE DE BENEFICIARIS/ÀRIES PREVISTOS: 650 persones beneficiàries.

QUANTIA/PRESSUPOST: 2.000.000 €

Normativa
 • Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigit a l'emprenedoria (DOGV núm. 8138, de 29/09/2017).
 • RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria...
 • Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions destinades al Programa de foment d'ocupació del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de...
 • RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Requisits

a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

 

b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

 

La concessió de la subvenció requereix:

 

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2020. A aquest efecte, es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037).

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Informació sobre la tramitació

Passos

- Procediment de concessió; distribució de la dotació

 

- La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

- En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional, i, en defecte d'això, per dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Inici a l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV (25 de febrer) i finalitzarà el 30 de setembre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  Presencial

  Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, de manera telemàtica (que incloga, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOE 2020 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això, ha de disposar del certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'adreça d'internet labora.gva.es.

   

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa.

   

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

   

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà desestimada per silenci...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades en general: 2.500 euros b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de publicar-se, davant del Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la...

  Saber més