Detall de Procediments

EAUTOE 2020- Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EAUTOE 2020- Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:

  - projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents;
  - activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on el treballador/a autònom/a vaja a prestar serveis;
  - idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

  La concessió de la subvenció requereix:

  a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2020. A aquest efecte, es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037).
  b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.
  c) Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i en el règim especial de treballadors autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
  d) No haver figurat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
  e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.
  f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.
  g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Inici a l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV (25 de febrer) i finalitzarà el 30 de setembre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. En el cas que l'alta haja tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà de la publicació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants han de presentar la seua sol·licitud, preferentment, de manera telemàtica (que incloga, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EAUTOE 2020 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a això, ha de disposar del certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'adreça d'internet www.labora.gva.es.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa.

  Registres dels òrgans administratius de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació:

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19120

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  d) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  f) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  g) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.
  h) Declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.
  i) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d'exercents s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'obligats tributaris.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  [ANNEX I] OCUPACIÓ AUTÒNOMA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.