Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal dirigits a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal dirigits a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Objecte del tràmit

  Exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades de caràcter personal incloses en els tractaments de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  L'interessat té dret a obtindre confirmació de si s'estan tractant dades personals que el concerneixen o si no ho estan fent, i, en aquest cas, té dret d'accés a les dades personals i a informació com: les finalitats del tractament, les categories de dades personals, els destinataris als quals es comunicaran les dades, el termini de conservació (si és possible), la informació sobre els drets en relació amb les dades i el dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control.

  L'interessat té dret a la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen i al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes.

  L'interessat té dret a la supressió de les dades personals que el concerneixen quan concórrega alguna de les circumstàncies següents: ja no siguen necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es van recollir, l'interessat retire el consentiment o s'hi opose al tractament, hi haja un tractament il·lícit, siga necessari per al compliment d'una obligació legal, o les dades personals s'hagen obtingut en relació amb l'oferta a xiquets de serveis de la societat de la informació. Tot això sense perjudici de les excepcions previstes en l'article 17 del Reglament general de protecció de dades.

  L'interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment al fet que dades personals que el concerneixen siguen objecte de tractament per al compliment d'una missió duta a terme en interés públic o en l'exercici de poders públics.

  L'interessat té dret a la limitació del tractament de les dades quan impugne l'exactitud de les dades personals mentre es verifica l'exactitud d'aquestes, el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals, l'interessat necessite mantindre dades (que ja no són necessàries) per a exercir drets en l'àmbit de les reclamacions, quan s'haja oposat al tractament mentre es verifica la legitimitat dels motius exposats.

  L'interessat té dret a rebre les dades personals que haja facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física les dades de caràcter personal de la qual figuren en un tractament de la Conselleria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha d'adjuntar el model de sol·licitud normalitzat i la documentació que corresponga en cada cas.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXERCICI DEL DRET(S) D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I PORTABILITAT DE LES SEUES DADES PERSONALS, LIMITACIÓ I OPOSICIÓ DEL TRACTAMENT I NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES RESPECTE A LES SEUES DADES PERSONALS REGISTRADES EN LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Es podrà considerar repetitiu l'exercici del dret d'accés si aquest es produeix en més d'una ocasió durant el termini de sis mesos, llevat que hi haja una causa justificada per a això (article 13.3 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les persones que vulguen presentar les sol·licituds telemàticament han de clicar la icona "Tramita amb certificat".

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'autoritat de certificació de la Comunitat, així com el sistema Clave-signatura valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - REGLAMENT (UE) 2016/679, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  - Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Llista de normativa

  REGLAMENT (UE) 2016/679, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016.

  Vegeu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.