Detall de Procediments

ECOTDI 2020 Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOTDI 2020 Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses els treballadors/ores autònomes amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

  EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

  1. Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:
  a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes de caràcter indefinit; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes la jornada dels quals siga inferior a 15 hores setmanals, amb independència del percentatge que representen sobre la jornada habitual.
  c) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o d'afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Resultarà subvencionable la contractació per un període d'entre 3 i 12 mesos de les persones a les quals fa referència el resolc quart de la convocatòria.
  L'import de la subvenció està pendent de derterminar a la espera de la publicació del SMI.
  Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb la reducció proporcional de la subvenció.
  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Inici l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV (núm. 8730 de 31 de enero) i finalitzarà el 20 de setembre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

  El termini de inici de les sol·licituds es el dia 1 de febrer de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants han de presentar la seua sol·licitud, preferentment segons el que indica l'apartat anterior, amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa s'han d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l'esmentada adreça d'internet: labora.gva.es, llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'indica en l'apartat de tramitació telemàtica.
  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

  Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les AP.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964558657

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19142

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica, se n'han de presentar dos exemplars.
  c) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable, o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.
  f) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003.
  g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o l'entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.
  h) Si escau, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental previst en la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.
  i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte.
  j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona contractada.
  k) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.
  b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditació del fet que la persona contractada va romandre desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació i, si escau, durant el període requerit per a la consideració com a desocupació de llarga durada.
  f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 7/2016.
  g) Prestacions socials públiques, incapacitat temporal, maternitat i paternitat.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  [ANNEX I] CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL SEVERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'hagen presentat la sol·licitud i la resta de documentació exigida per la convocatòria en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

  - En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resulte possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran els contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al mateix temps, en funció del grau de discapacitat superior), i, en defecte d'això, de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.
  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19142

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on podreu accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes de LABORA, o des de la web de LABORA (http://labora.gva.es), a través de l'enllaç de la subvenció corresponent en l'enllaç "Tramitació i models de sol·licitud".

  Inici
 • Informació complementària

  - DESTINATARIS FINALS DE L'ACCIÓ: entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms.

  PRESSUPOST TOTAL DE L'ACCIÓ: 1.000.0000 €

  - IMPACTE PREVIST: 60 beneficiaris


  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://labora.gva.es).

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.
  b) Els contractes a jornada parcial han de recollir expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball, els contractes per obra o servei i la durada estimada expressada en mesos complets.
  c) Mantindre l'ocupació creada durant almenys el període de temps establit en el contracte objecte de subvenció. A aquest efecte, resultarà aplicable en el cas dels contractes formatius el que disposen els articles 11.1b i 11.2b de l'Estatut dels Treballadors, en què s'estableix que "Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere interrompran el còmput de la durada del contracte.
  d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.
  e) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.
  f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  g) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.

  i) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra e d'aquest apartat.

  j) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  k) Aportar, en el termini indicat en la lletra e del resolc quinzé, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.
  l) Facilitar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació les mesures d'acompanyament que propicien l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional tercera de l'ordre. En aquest sentit, la persona o l'entitat beneficiària ha de concedir al treballador/a el permís necessari en horari laboral perquè acudisca a l'Espai LABORA, a fi que es facen les tasques d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació

  Informació sobre l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració electrònicament

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16.7.2018)
  - Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 el programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV. núm 8730 de 31 de enero de 2020)
  - Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, el
  Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Llista de normativa

  Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables. (DOGV núm. 8339, 16.7.2018)

  VEGEU RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, el Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  VEGEU RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.