Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renda de garantia d'inclusió social

  Objecte del tràmit

  Prestació periòdica, de naturalesa econòmica i/o prestació professional, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos de la qual econòmics no aconseguisca l'import de la renda d'inclusió social, resultant insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en la qual la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió.

  La prestació professional és el conjunt d'intervencions dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa.

  La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmics, a les quals pogueren tindre dret l'o les persones destinatàries, constituint-se com l'últim recurs de protecció social al qual poder accedir.
  Per tant els titulars i sol·licitants, en qualsevol moment de la tramitació ,estan obligats a reclamar els drets econòmics als quals puguen tindre accés, és a dir sol·licitar l'ingrés mínim vital.
  Una vegada resolta la RVI es descomptarà la cuantiá de l'IMV a la quantia corresponent de RVI. En els casos que la diferència entre totes dues prestacions siga zero es podrà mantindre la prestació professional si així ho vol algun membre de la unitat de convivència llevat que se sol·licite l'extinció d'expedient de RVI.

  En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència garantint l'accés a programes personalitzats d'inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec, tenint en compte l'interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Amb caràcter general tindran dret a la renda de garantia d'inclusió social aquelles persones que complisquen els requisits d'accés establits en la llei.

  Tindre compliments 25 anys en la data de presentació de la solicitu i ser menor de 65 anys.

  També podran ser titulars, aquelles persones menors de 25 anys, que reunint la resta dels requisits anteriors, es troben en alguna de les següents situacions:

  1.- Ser major d'edat i haver romàs en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la seguretat social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, i sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.

  2.-Ser major d'edat i haver estat subjecte almenys 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

  3.- Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

  4.- Tindre 16 anys o més i tindre al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

  5.- Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d'edat almenys de 12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

  6.- Tindre entre 18 i 24 anys, tots dos inclosos i estar en situació d'orfandat.

  No podran accedir a la renda valenciana d'inclusió les persones en els qui concórreguen alguna de les següents circumstàncies:

  a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentosa i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a la seua percepció, excepte quan el titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del citat dret segons es determine reglamentàriament.

  b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

  c) Les persones entre 18 i 25 anys, amb grau de diversitat funcional igual o superior al 65% i les persones de 65 anys o edat superior, únicament podran accedir a les modalitats de renda complementària d'ingressos.

  Requeriments

  Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d'inclusió les persones que complisquen els requisits següents:

  a) Estar empadronat o tindre la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

  També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

  En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, no s'exigirà el temps mínim de residència.

  A l'efecte d'acreditar la residència efectiva, es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.

  b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre al titular o la unitat de convivència.

  c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques que té, la valoració, la possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició els que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït d'acord amb el que s'estableix la normativa específica.

  d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

  En els casos en què per informe social s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seua estada, de manera que la resolució i els efectes econòmics tindran vigor a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte.

  Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que, encara que no complisquen els requisits establits, concórreguen en circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a la renda de garantia d'inclusió social els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris previstos en el titule III de la llei. Es definiran com a percentatges del SMI vigent en en 2019 actualiazado amb l'indice de preus de consum (IPC) (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat no supere l'SMI vigent) calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

  a) Una persona: 70% del SMI.
  b) Dues persones: 82% del SMI.
  c) Tres persones: 90% del SMI.
  d) Quatre persones: 96% del SMI.
  e) Cinc persones: 102% del SMI.
  f) Sis o més persones: 110% del SMI.
  g) A partir de 7 persones: 60 € per cada membre més

  Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d'inclusió aplicable a cada unitat de convivència es tindrà en compte a la persona titular i a tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a la determinació dels recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència es tindran en compte els rendiments de tots els seus membres.

  La quantia mensual de la prestació garantida aplicable a cada unitat de convivència vindrà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda de garantia d'inclusió social i la unitat de convivència i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, establint un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l'import màxim de la renda valenciana d'inclusió.

  De l'import de la prestació que corresponga, calculada conforme al que s'estableix en els apartats anteriors, haurà de deduir-se qualsevol tipus d'ingrés del qual dispose la persona titular i qualsevol membre de la unitat de convivència, inclòs el rendiment que s'atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l'habitatge habitual. A l'efecte d'aquesta llei, serà rendiment dels citats immobles el 2% del seu valor cadastral.

  No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, no es computaran les prestacions que s'establisquen reglamentàriament.

  Amb caràcter excepcional i a l'efecte del càlcul de la quantia a percebre en concepte de renda valenciana d'inclusió, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que, una vegada concedida la prestació, puguen percebre's mensualment durant el termini màxim de tres mesos per qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball, sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual al SMI vigent calculat en dotze mensualitats. No seran aplicables a aquests supòsits les regles de modificació i suspensió de la prestació establides en el títol III de la llei.

  Serà requisit indispensable que les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió comuniquen a l'entitat local corresponent l'inici i la finalització de l'activitat laboral a què es refereix els paràgrafs anteriors, en el termini màxim de quinze dies des de l'inici o fi d'aquesta.

  Meritació de la prestació:
  La renda valenciana d'inclusió es reportarà, en qualsevol de les seues modalitats, a partir del dia primer del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any

  Sol·licitud anticipada
  En els casos en què no es complisquen tots els requisits per a poder ser persona titular de RVI però existisca una data objectiva i coneguda en el qual compliran es podrà presentar la sol·licitud dins dels sis mesos anteriors a la data prevista del compliment dels requitos en aquests casos:
  a) Complir l'edat mínima en el supòsit que corresponga a la persona dels recollits en art. 13.2 de la llei.
  b) Quan es deixe d'ocupar una plaça residencial en algun recurs imompatible dels indicats en art. 13.1.d.
  c) Quan siga coneguda la data de finalització de la una prestació incompatible amb la renda valenciana d'inclusió.
  d) Circumstàncies excepcionals de situació d'especial vulnerabilitat amb informe social.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant.
  Així mateix, també es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19152

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No serà necessari aportar aquella informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a això.

  En cas de no poder presentar la documentació que no es puga comprovar per l'Administració i no obre en el poder del/la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una Declaració Responsable amb el compromís d'aportar aquesta documentació abans que l'Administració Local emeta informe proposta en el termini de 10 dies una vegada requerit.

  La sol·licitud, degudament emplenada i signada haurà d'anar acompanyada de la següent documentació original o fotocòpia.

  - Fotocopia DNI/NIE

  - Fotocòpia SIP.

  - Justificant de sol·licitud o resolució de l'ingrés mínim vital.

  - Si el sol·licitant viu només: Fe d'estat (emesa pel Registre Civil), o declaració responsable.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ si escau.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (És necessari que la persona sol·licitant ostente la titularitat del compte)

  - Certificat d'empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de convivència, que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

  - En cas de no complir els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud, haurà d'aportar certificats de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals haja residit fins a complir un total de 5 anys de manera continuada o interrompuda en els 10 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas serà obligatori tindre la residència efectiva els últims sis mesos anteriors a la sol·licitud, tant de la persona titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Còpia del llibre de família o en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

  - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o en defecte d'això, declaració responsable de la parella.

  - Acreditació d'INGRESSOS:

  - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual, de tots els comptes de les quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.

  - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) al costat de rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social.

  - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba pensió de l'estranger.

  I en funció de les diferents situacions:

  - Documentació acreditativa de la representació.

  - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència.

  - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, en el seu cas.

  - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentosa percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.

  - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant el Jutjat.

  - En cas d'abandó de la llar: Denúncia d'abandó de llar presentada davant el Jutjat juntament amb la demanda de separació.

  - En cas de residir en habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessària per a les persones que perceben Pensions No Contributives.

  - En cas de residència en habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos.

  - Condició víctima de violència: Fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o sentència resolutòria o informe de l'Òrgan Autonòmic competent en la matèria.

  - Estrangers refugiats: Document d'identitat i la sol·licitud d'asil en tràmit o amb autorització d'estada per raons humanitàries o Certificat de la Subdelegació del Govern i/o Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies, tant del titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Apàtrides: Targeta acreditativa de l'organisme corresponent.

  - En el cas que el cònjuge residisca a l'estranger, certificat de residència emés pel país (Es podrà sol·licitar en el Consolat del país corresponent).

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en el que conste la data d'ingrés.

  No serà necessari aportar aquella informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a això.

  En cas de no poder presentar la documentació que no es puga comprovar per l'Administració i no obre en el poder del/la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una Declaració Responsable amb el compromís d'aportar aquesta documentació abans que l'Administració Local emeta informe proposta en el termini de 10 dies una vegada requerit.

  ALTRES DOCUMENTS: Qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinguera reconeguda la Llei de Dependència haurà d'aportar fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinguera reconeguda una qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33% haurà d'aportar fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - Destinataris inscrits com a parella de fet: Certificat de tal situació expedit per l'organisme competent. Si no hi haguera inscripció registral, declaració responsable de tots dos membres de la parella.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  COMUNICACIÓ DE VARIACIONS RENDA VALENCIA D'INCLUSIÓ

  COMPROMÍS D'ACORD D'INCLUSIÓ

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ QUE RESIDEIXEN EN UN HABITATGE LLOGAT

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció de l'expedient de la renda de garantia d'inclusió social l'efectuarà el servei corresponent de l'administració local, que elevarà l'informe-proposta de resolució a l'òrgan competent de l'entitat local.

  Abans de formular l'informe-proposta de resolució s'exigirà el compromís voluntari de la persona sol·licitant i les possibles persones beneficiàries, mitjançant la subscripció de l'acord d'inclusió social. En cas que la persona destinatària manifestara la seua negativa a la subscripció de l'acord, es farà constar aquesta circumstància en l'expedient i els seus motius, i es remetrà aquesta informació a l'òrgan gestor competent amb la proposta d'assignació en la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims.

  L'informe-proposta de resolució de la renda de garantia d'inclusió social serà remesa a la direcció general de la conselleria que tinga competència en matèria de renda valenciana d'inclusió, en el termini de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, en el registre de l'administració local corresponent.

  La direcció general de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia d'inclusió social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes.

  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19152

  Inici
 • Informació complementària

  Les resolucions de garantia d'inclusió social tindran una vigència de tres anys des de la data de la seua resolució, transcorreguts els quals haurà de procedir-se a la seua renovació, en els termes establits en la llei.

  Complements a la renda valenciana d'inclusió
  1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic a tindre en compte en l'accés als següents recursos, d'acord amb el que es dispose sobre aquest tema en la normativa sectorial:

  a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors.

  b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.

  c) Obtenció de plaça en escola infantil pública.

  d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

  e) Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu

  2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desenvoluparan reglamentàriament:

  a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a
  3 anys en centres sostinguts amb fons públics.

  b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria.

  c) A les beques de menjador escolar per a alumnes i alumnes d'educació infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys de la xarxa pública i d'educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.

  d) A les despeses derivades de la matrícula d'educació secundària i formació professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

  e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.

  f) Als programes i accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació.

  g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.

  h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, afavorint la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

  i) Al carnet Jove

  3. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar fins al 25% del seu import reconegut per a aquestes prestacions, per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració.

  Obligacions

  Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social assumiran les següents obligacions:

  a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que es disposa en la llei, pogueren donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.

  c) Reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic, incloent l'ingrés *minimo vital o qualsevol *prestacion de garantia de mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, que els puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho efectiu.

  d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva en la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació.

  e) Comunicar, en el termini de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als serveis socials d'entitats locals i, en el seu cas, als serveis públics d'ocupació.

  f) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en quantia indeguda.

  g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme.

  h) Les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió que no disposaren de número d'identificació fiscal, hauran de sol·licitar-ho, en el moment en què obre en el seu poder la notificació de la resolució per a donar compliment al recollit en l'article 20 del Reglament General d'actuacions i els procediments d'aplicació dels tributs aprovats en R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

  i) Aportar al procediment administratiu les dades i documents que se li requerisquen per part de l'Administració publica d'acord amb el que es disposa en la normativa.

  Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social i, en el seu cas, la persona o persones beneficiàries de la unitat de convivència, d'acord amb els programes personalitzats d'inclusió, a més de les establides anteriorment, tindran les següents obligacions:

  a) Complir amb els compromisos i obligacions específiques que s'hagen acordat en el programa personalitzat d'inclusió.

  b) Comparéixer, quan haja sigut prèviament requerit, davant les persones professionals d'atenció primària competents, el servei públic d'ocupació i formació (LABORA), el servei *pñublico d'ocupació local i les entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats d'Acció Social i dels Serveis i Centres d'Acció social de la Comunitat Valenciana i estiguen desenvolupant itineraris en col·laboració amb els serveis socials d'atenció primària o el servei públic d'ocupació.

  c) Sol·licitar la inscripció com a demandants d'ocupació i participar en les accions de millora de l'ocupabilitat en les quals fora prescrit en el corresponent itinerari, una vegada determinada la idoneïtat i aptitud per a això.

  d) Participar en l'itinerari d'inclusió social desenvolupat pels serveis socials o en col·laboració per entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social o en l'itinerari d'inserció laboral desenvolupat pels serveis públics d'ocupació o per entitats socials acreditades per a això.

  e) Assistir a les entrevistes amb les persones professionals dels equips socials d'atenció primària i a realitzar les actuacions prescrites com a part del seu itinerari familiar o individualitzat contemplades en el pla personalitzat d'intervenció.

  f) Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de risc, en el pla de protecció o en el seu cas, en el programa de reunificació familiar o en el pla de protecció per a adolescents, quan la unitat de convivència estiga sent objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de *pretección de persones menors d'edat, o en qualsevol altra mesura exigida en la llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i Adolescència.

  g) Assumir i complir la responsabilitat que li correspon en el seu propi procés d'intervenció social, especialment quan aquest procés implique persones amb menors d'edat al seu càrrec.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (DOGV núm. 8196, de 22/12/2017).
  - LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
  - LLEI 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 8707 de 30.12.2019)
  - DECRET LLEI 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la Covid-19 (DOGV núm. 8794 de 21.04.2020)
  - DECRET LLEI 7/2020, de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió. (DOGV 8846 / 30.06.2020)
  - DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (DOGV núm. 8310, de 5/06/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 60/2018, d'11 de maig, del Consell.

  Vegeu el Decret Llei 7/2020, de 26 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.