• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renda de garantia d'inclusió social.

  Objecte del tràmit

  Prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social, el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l'import de la renda d'inclusió social i que resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió.

  La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmiques, a les quals puguen tindre dret les persones destinatàries, i es constitueix com l'últim recurs de protecció social al qual poden accedir.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Amb caràcter general, tindran dret a la renda de garantia d'inclusió social les persones que complisquen els requisits d'accés establits en la llei.

  Tindre complits 25 anys en la data de presentació de la sol·licitud.

  També podran ser titulars les persones menors de 25 anys que reunisquen la resta dels requisits anteriors i es troben en alguna de les situacions següents:

  1. Ser major d'edat i haver estat en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.

  2. Ser major d'edat i haver estat subjecte, com a mínim 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o haver estat en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

  3. Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

  4. Tindre 16 anys o més i tindre a càrrec seu persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

  5. Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d'edat, com a mínim 12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

  6. Tindre entre 18 i 24 anys, les dues edats incloses, i estar en situació d'orfandat.

  No podran accedir a la renda valenciana d'inclusió les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies següents:

  a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a percebre-la, excepte quan el titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del dret esmentat segons es determine reglamentàriament.

  b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

  Requeriments

  Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d'inclusió les persones que complisquen els requisits següents:

  a) Estar empadronat o tindre la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

  També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

  En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, no s'exigirà el temps mínim de residència.

  A l'efecte d'acreditar la residència efectiva, es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.

  b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre al titular o la unitat de convivència.

  c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques que té, la valoració, la possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició els que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït d'acord amb el que s'estableix la normativa específica.

  d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

  En els casos en què per informe social s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seua estada, de manera que la resolució i els efectes econòmics tindran vigor a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte.

  Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que, encara que no complisquen els requisits establits, concórreguen en circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a la renda de garantia d'inclusió social els ingressos mínims garantits inclouran el suport econòmic als processos d'inclusió social i inserció laboral vinculat als acords i itineraris previstos en el títol II de la llei. Es definiran com a percentatges de l'SMI vigent en cada moment, calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents:

  a) Una persona: 70 % de l'SMI.
  b) Dues persones: 82 % de l'SMI.
  c) Tres persones: 90 % de l'SMI.
  d) Quatre persones: 96 % de l'SMI.
  e) Cinc persones: 102 % de l'SMI.
  f) Sis o més persones: 110 % de l'SMI.

  Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d'inclusió aplicable a cada unitat de convivència es tindrà en compte a la persona titular i a tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a la determinació dels recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència es tindran en compte els rendiments de tots els seus membres.

  La quantia mensual de la prestació garantida aplicable a cada unitat de convivència estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda de garantia d'inclusió social i la unitat de convivència i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, i s'estableix un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l'import màxim de la renda valenciana d'inclusió.

  De l'import de la prestació que corresponga, calculada d'acord amb el que s'estableix en els apartats anteriors, s'ha de deduir qualsevol tipus d'ingrés que tinga la persona titular i qualsevol membre de la unitat de convivència, incloent-hi el rendiment que s'atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l'habitatge habitual.
  A l'efecte d'aquesta llei, serà rendiment dels immobles esmentats el 2 % del seu valor cadastral.

  No obstant el que s'ha disposat en l'apartat anterior, no es computaran les prestacions que s'establisquen reglamentàriament.

  Amb caràcter excepcional i a l'efecte del càlcul de la quantia que es percebrà en concepte de renda valenciana d'inclusió, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que, una vegada concedida la prestació, es puguen percebre mensualment durant el termini màxim de tres mesos per qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball, sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual a l'SMI vigent calculat en dotze mensualitats. A aquests supòsits no seran aplicables les regles de modificació i suspensió de la prestació establides en el títol III de la llei.

  Serà requisit indispensable que les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió comuniquen a l'entitat local corresponent l'inici i la finalització de l'activitat laboral a la qual es refereixen els paràgrafs anteriors, en el termini màxim de quinze dies des de l'inici o fi d'aquesta.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant.
  Així mateix, també es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19152

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la següent documentació original o fotocòpia.

  - Fotocòpia DNI/NIE.

  - Si el sol·licitant viu a soles: fe d'estat (emesa pel Registre Civil) o declaració responsable.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Certificat d'empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de convivència que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

  - En cas de no complir els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud, cal aportar certificats de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals haja residit fins a complir un total de 5 anys de manera continuada o interrompuda en els 10 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas, serà obligatori tindre la residència efectiva els últims sis mesos anteriors a la sol·licitud, tant de la persona titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Còpia del llibre de família o, en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

  - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable de la parella.

  - Acreditació d'INGRESSOS:

  - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual de tots els comptes dels quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.

  - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) amb el rebut bancari de la liquidació de cotitzacions en què conste la base de cotització a la Seguretat Social.

  - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba una pensió de l'estranger.

  I, en funció de les diferents situacions:

  - Documentació acreditativa de la representació.

  - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència.

  - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas.

  - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.

  - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del jutjat.

  - En cas d'abandó de la llar: denúncia d'abandó de llar presentada davant del jutjat, juntament amb la demanda de separació.

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat: contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessari per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat: fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos.

  - Condició víctima de violència: fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o la sentència resolutòria o informe de l'òrgan autonòmic competent en la matèria.

  - Estrangers refugiats: document d'identitat i la sol·licitud d'asil en tràmit o amb autorització d'estada per raons humanitàries o certificat de la Subdelegació del Govern i/o el Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies, tant del titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Apàtrides: targeta acreditativa de l'organisme corresponent.

  - En el cas que el cònjuge residisca en l'estranger, certificat de residència emés pel país (es podrà sol·licitar en el consolat del país corresponent).

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en què conste la data d'ingrés.

  ALTRES DOCUMENTS: qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinguera reconeguda la Llei de dependència, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinga reconeguda una qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33 %, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - Destinataris inscrits com a parella de fet: certificat d'aquesta situació expedit per l'organisme competent. Si no hi haguera inscripció registral, declaració responsable dels dos membres de la parella.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA DE GARANTIA D'INCLUSIÓ SOCIAL (RGIS)

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  COMUNICACIÓ DE VARIACIONS LLEI DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ SOCIAL DE DATA

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ QUE RESIDEIXEN EN UN HABITATGE LLOGAT

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

  RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT DE RENDA DE GARANTIA D'INCLUSIÓ SOCIAL COMPROMÍS D'ACORD D'INCLUSIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció de l'expedient de la renda de garantia d'inclusió social l'efectuarà el servei corresponent de l'Administració local, que elevarà l'informe/proposta de resolució a l'òrgan competent de l'entitat local.

  Abans de formular l'informe/proposta de resolució, s'exigirà el compromís voluntari de la persona sol·licitant i les possibles persones beneficiàries, mitjançant la subscripció de l'acord d'inclusió social. En cas que la persona destinatària manifeste la seua negativa a la subscripció de l'acord, es farà constar aquesta circumstància en l'expedient i els seus motius, i es remetrà aquesta informació a l'òrgan gestor competent amb la proposta d'assignació en la modalitat de renda de garantia d'ingressos mínims.

  L'informe/proposta de resolució de la renda de garantia d'inclusió social es remetrà a la direcció territorial de la conselleria que tinga competència en matèria de renda valenciana d'inclusió, en el termini de dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud, amb tota la documentació necessària adjunta, al registre de l'Administració local corresponent.

  La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia d'inclusió social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes.

  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19152

  Inici
 • Informació complementària

  Les resolucions de garantia d'inclusió social tindran una vigència de tres anys des de la data de la resolució, transcorreguts els quals cal procedir a la renovació, en els termes establits en la llei.

  Complements a la renda valenciana d'inclusió
  1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic que cal tindre en compte en l'accés als recursos següents, d'acord amb el que dispose sobre aquest tema la normativa sectorial:

  a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o l'autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com de persones majors.

  b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.

  c) Obtenció de plaça en escola infantil pública.

  d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

  2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desplegaran reglamentàriament:

  a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a 3
  anys en centres sostinguts amb fons públics.

  b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria.

  c) A les beques de menjador escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys, de la xarxa pública, i d'Educació Obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.

  d) A les despeses derivades de la matrícula d'Educació Secundària i Formació Professional, i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

  e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.

  f) Als programes i les accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació.

  g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.

  h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, que afavorisquen la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

  3. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar fins al 25 % de l'import reconegut per a aquestes prestacions per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració.

  Obligacions

  Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social han d'assumir les obligacions següents:

  a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que es disposa en la llei, puguen donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.

  c) Reclamar, durant tot el període de durada de la prestació, qualsevol dret econòmic que els puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho.

  d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació.

  e) Comunicar, en el termini de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als serveis socials d'entitats locals i, si escau, als serveis públics d'ocupació.

  f) Reintegrar l'import de les prestacions percebudes indegudament o percebudes en quantia indeguda.

  g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme, sense perjudici, si escau, de les especificitats que s'hagen previst en aquesta llei i en el seu desenvolupament pel que fa als instruments de seguiment, inclusió o inserció laboral.

  h) Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de la situació de risc del menor, d'acord amb l'article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, que arreplega els casos de risc i desemparament de menors, quan la unitat de convivència siga objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de menors.

  i) Participar en el pla individualitzat de protecció o, si escau, en el programa de reintegració familiar, d'acord amb l'article 19 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, quan la unitat de convivència siga objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de menors.

  Les persones titulars de la renda de garantia d'inclusió social i, si escau, la persona o les persones beneficiàries de la unitat de convivència, d'acord amb els programes personalitzats d'inclusió, a més de les obligacions establides més amunt, també tindran les següents:

  a) Complir amb els compromisos i obligacions específics que s'hagen acordat en el programa personalitzat d'inclusió.

  b) Comparéixer, quan haja sigut prèviament requerit, davant dels serveis socials competents, del Servei Públic d'Ocupació i de les entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats d'Acció Social i dels Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana i estiguen desenvolupant itineraris en col·laboració amb els serveis socials d'entitats locals o amb el Servei Públic d'Ocupació.

  c) Sol·licitar la inscripció com a demandants d'ocupació i participar en les accions de millora de l'ocupabilitat en què estiga prescrit en l'itinerari corresponent, una vegada determinada la identitat i l'aptitud per a això.

  d) Participar en l'itinerari d'inclusió social desenvolupat pels serveis socials o en col·laboració per entitats sense ànim de lucre que figuren inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social o en l'itinerari d'inserció laboral desenvolupat pels serveis públics d'ocupació o per entitats socials acreditades per a això.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (DOGV núm. 8196, de 22/12/2017).
  - DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (DOGV núm. 8310, de 5/06/2018).
  - Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

  Llista de normativa

  Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

  Vegeu el DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.