• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renda de garantia d'inclusió social.

  Objecte del tràmit

  Prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a garantir el dret a la inclusió a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social, el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l'import de la renda d'inclusió social i que resulte insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària i en què la persona titular o les persones beneficiàries subscriguen voluntàriament l'acord d'inclusió.

  La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmiques, a les quals puguen tindre dret les persones destinatàries, i es constitueix com l'últim recurs de protecció social al qual poden accedir.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Amb caràcter general, tindran dret a la renda de garantia d'inclusió social les persones que complisquen els requisits d'accés establits en la llei.

  Tindre complits 25 anys en la data de presentació de la sol·licitud.

  També podran ser titulars les persones menors de 25 anys que reunisquen la resta dels requisits anteriors i es troben en alguna de les situacions següents:

  1. Ser major d'edat i haver estat en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen.

  2. Ser major d'edat i haver estat subjecte, com a mínim 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o haver estat en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.

  3. Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional.

  4. Tindre 16 anys o més i tindre a càrrec seu persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar.

  5. Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d'edat, com a mínim 12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

  6. Tindre entre 18 i 24 anys, les dues edats incloses, i estar en situació d'orfandat.

  No podran accedir a la renda valenciana d'inclusió les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies següents:

  a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a percebre-la, excepte quan el titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del dret esmentat segons es determine reglamentàriament.

  b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

  Requeriments

  Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d'inclusió les persones que complisquen els requisits següents:

  a) Estar empadronat o tindre la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud.

  També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud.

  En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, no s'exigirà el temps mínim de residència.

  A l'efecte d'acreditar la residència efectiva, es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament.

  b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre al titular o la unitat de convivència.

  c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques que té, la valoració, la possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició els que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït d'acord amb el que s'estableix la normativa específica.

  d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

  En els casos en què per informe social s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seua estada, de manera que la resolució i els efectes econòmics tindran vigor a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte.

  Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que, encara que no complisquen els requisits establits, concórreguen en circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant.
  Així mateix, també es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19152

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la següent documentació original o fotocòpia.

  - Fotocòpia DNI/NIE.

  - Si el sol·licitant viu a soles: fe d'estat (emesa pel Registre Civil) o declaració responsable.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Certificat d'empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de convivència que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

  - En cas de no complir els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud, cal aportar certificats de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals haja residit fins a complir un total de 5 anys de manera continuada o interrompuda en els 10 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas, serà obligatori tindre la residència efectiva els últims sis mesos anteriors a la sol·licitud, tant de la persona titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Còpia del llibre de família o, en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

  - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable de la parella.

  - Acreditació d'INGRESSOS:

  - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual de tots els comptes dels quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.

  - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) amb el rebut bancari de la liquidació de cotitzacions en què conste la base de cotització a la Seguretat Social.

  - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba una pensió de l'estranger.

  I, en funció de les diferents situacions:

  - Documentació acreditativa de la representació.

  - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència.

  - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas.

  - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.

  - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del jutjat.

  - En cas d'abandó de la llar: denúncia d'abandó de llar presentada davant del jutjat, juntament amb la demanda de separació.

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat: contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessari per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat: fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos.

  - Condició víctima de violència: fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o la sentència resolutòria o informe de l'òrgan autonòmic competent en la matèria.

  - Estrangers refugiats: document d'identitat i la sol·licitud d'asil en tràmit o amb autorització d'estada per raons humanitàries o certificat de la Subdelegació del Govern i/o el Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies, tant del titular com de tots els membres de la unitat de convivència.

  - Apàtrides: targeta acreditativa de l'organisme corresponent.

  - En el cas que el cònjuge residisca en l'estranger, certificat de residència emés pel país (es podrà sol·licitar en el consolat del país corresponent).

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en què conste la data d'ingrés.

  ALTRES DOCUMENTS: qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinguera reconeguda la Llei de dependència, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinga reconeguda una qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33 %, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta.

  - Destinataris inscrits com a parella de fet: certificat d'aquesta situació expedit per l'organisme competent. Si no hi haguera inscripció registral, declaració responsable dels dos membres de la parella.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA DE GARANTIA D'INCLUSIÓ SOCIAL (RGIS)

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  COMUNICACIÓ DE VARIACIONS LLEI DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ SOCIAL DE DATA

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ QUE RESIDEIXEN EN UN HABITATGE LLOGAT

  SOL·LICITUD DE COMPLEMENT DE QUOTA HIPOTECÀRIA PER A TITULARS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

  RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT DE RENDA DE GARANTIA D'INCLUSIÓ SOCIAL COMPROMÍS D'ACORD D'INCLUSIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.