Detall de Procediment

Renda de garantia d'ingressos mínims

Codi SIA: 883162
Codi GUC: 19154
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Prestació periòdica, de naturalesa econòmica i/o prestació professional, dirigida a les unitats de convivència en situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social el nivell de recursos econòmics de les quals no arribe a l'import corresponent de la renda de garantia d'ingressos mínims, de manera que resulta insuficient per a atendre les despeses associades a les necessitats bàsiques de la vida diària. La prestació professional és el conjunt d'intervencions dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa. La renda de garantia té caràcter subsidiari de les prestacions econòmiques vigents i previstes en la resta de sistemes de protecció social, tant estatals com autonòmics, a les quals puguen tindre dret la o les persones destinatàries, i es constitueixen com a últim recurs de protecció social al qual poder accedir. Per tant, els titulars i sol·licitants, en qualsevol moment de la tramitació, estan obligats a reclamar els drets econòmics als quals puguen tindre accés, és a dir, a sol·licitar l'ingrés mínim vital. Una vegada resolta l'RVI, es descomptarà la quantia de l'IMV a la quantia corresponent d'RVI. En els casos en què la diferència entre les dues prestacions siga zero, es podrà mantindre la prestació professional si així ho vol algun membre de la unitat de convivència, llevat que se sol·licite l'extinció d'expedient d'RVI. En tot cas, la persona titular de la prestació adquirirà el compromís d'afavorir l'accés als drets socials bàsics a les persones destinatàries que formen part de la unitat de convivència i a garantir l'accés a programes personalitzats d'inclusió en cas que les persones beneficiàries tinguen xiquets o xiquetes a càrrec, tenint en compte l'interés superior del menor i adaptant-se a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Observacions

Les resolucions de garantia d'ingressos mínims tindran una vigència de tres anys des de la data de la resolució, transcorreguts els quals cal procedir a la renovació, en els termes establits en la llei. Complements a la renda valenciana d'inclusió 1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic que cal tindre en compte en l'accés als següents recursos, d'acord amb el que dispose sobre aquest tema la normativa sectorial: a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors. b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer. c) Obtenció de plaça en escola infantil pública. d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu. e) Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu. 2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desplegaran reglamentàriament: a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics. b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria. c) A les beques de menjador escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys, de la xarxa pública i d'educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar. d) A les despeses derivades de la matrícula d'Educació Secundària i Formació Professional, i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat. e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió de les quals corresponga a la Generalitat. f) Als programes i les accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació. g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut. h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, que afavorisquen la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió. i) Al carnet Jove. 3. En els termes que s'establisquen reglamentàriament, les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar fins al 25 % de l'import reconegut per a aquestes prestacions per a sufragar les despeses derivades del lloguer o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics, sempre que cap persona beneficiària reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol administració.

Requisits

Amb caràcter general, tindran dret a la renda valenciana d'inclusió les persones que complisquen els requisits següents: a) Estar empadronat o tindre la residència efectiva durant una suma mínima de 12 mesos, de manera continuada, en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana, immediatament anteriors a la data de sol·licitud. També compleix aquest requisit la persona que haja estat empadronada o haja tingut residència efectiva un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud. En el cas de persones refugiades, asilades i les víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic d'éssers humans, no s'exigirà el temps mínim de residència. A l'efecte d'acreditar la residència efectiva, es considerarà tindre assignada assistència mèdica o estar inscrit com a demandant d'ocupació o tindre descendents escolaritzats o altres supòsits que es consideren reglamentàriament. b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors a la quantia mensual de la modalitat de renda valenciana d'inclusió que poguera correspondre al titular o la unitat de convivència. c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents als de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques que té, la valoració, la possibilitat d'explotació o venda, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a l'import de la renda valenciana d'inclusió, d'acord amb la seua modalitat i la unitat de convivència, de la manera que es determinarà reglamentàriament. Quedaran exceptuats d'aquesta prohibició els que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat, constituït d'acord amb el que s'estableix la normativa específica. d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent. En els casos en què per informe social s'acredite que les persones interessades deixaran de ser usuàries d'aquests recursos, podran sol·licitar la modalitat de prestació que corresponga amb una antelació de 4 mesos a la finalització de la seua estada, de manera que la resolució i els efectes econòmics tindran vigor a partir del primer dia del mes següent a la data en què es produïsca la seua eixida del recurs de què es tracte. Amb caràcter excepcional, i sempre que així es justifique expressament en l'informe social que a aquest efecte elaboren els i les treballadores socials dels serveis socials d'entitats locals, podran ser persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió les persones que, encara que no complisquen els requisits establits, concórreguen en circumstàncies extraordinàries que les faça considerar en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Amb caràcter general, tindran dret a la renda de garantia d'ingressos mínims les persones que complisquen els requisits d'accés establits en la llei. Tindre complits 25 anys en la data de presentació de la sol·licitud. També podran ser titulars les persones menors de 25 anys que reunisquen la resta dels requisits anteriors i es troben en alguna de les situacions següents: 1. Ser major d'edat i haver estat en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social durant almenys un any abans de la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, sempre que s'acredite haver tingut anteriorment a la sol·licitud una llar independent de la família d'origen. 2. Ser major d'edat i haver estat subjecte, com a mínim 12 mesos dels dos anys anteriors a la majoria d'edat, a una mesura administrativa de protecció de menors, o haver estat en un centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials. 3. Ser major d'edat i trobar-se en situació de dependència o diversitat funcional. 4. Tindre 16 anys o més i tindre al seu càrrec persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o menors d'edat; ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència de gènere o intrafamiliar. 5. Tindre 16 anys o més i haver participat en programes de preparació per a la vida independent de les persones menors d'edat, com a mínim 12 mesos en els dos últims anys anteriors a la sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 6. Tindre entre 18 i 24 anys, les dues edats incloses, i estar en situació d'orfandat. No podran accedir a la renda valenciana d'inclusió les persones que concórreguen en alguna de les circumstàncies següents: a) Quan un dels membres de la unitat de convivència tinga dret legalment a percebre una pensió compensatòria o alimentària i no la reba, sense haver fet ús del seu dret a percebre-la, o renuncie voluntàriament a percebre-la, excepte quan el titular de la renda valenciana d'inclusió acredite ser víctima de violència de gènere, o es trobe en altres supòsits excepcionals que justifiquen no fer ús o la renúncia del dret esmentat segons es determine reglamentàriament. b) La renúncia de drets o la falta de sol·licitud de les prestacions econòmiques públiques a les quals tinga dret qualsevol membre de la unitat de convivència tant en el moment de la sol·licitud com en el temps de vigència de la percepció de la renda valenciana d'inclusió.

Normativa del procediment

 • LLEI 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió (DOGV núm. 8196, de 22/12/2017).
 • LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.
 • Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 8707 de 30.12.2019)
 • DECRET LLEI 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la Covid-19 (DOGV núm. 8794 de 21.04.2020)
 • DECRET LLEI 7/2020, de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió. (DOGV 8846 / 30.06.2020)
 • DECRET 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. (DOGV núm. 8310, de 05/06/2018).

Termini

Tot l'any Sol·licitud anticipada En els casos en què no es complisquen tots els requisits per a poder ser persona titular d'RVI, però hi haja una data objectiva i coneguda en la qual els compliran, es podrà presentar la sol·licitud dins dels sis mesos anteriors a la data prevista del compliment dels requisits en aquests casos: a) Complir l'edat mínima en el supòsit que corresponga a la persona dels que recull l'art. 13.2 de la llei. b) Quan es deixe d'ocupar una plaça residencial en algun recurs compatible dels que s'indiquen en l'art. 13.1.d. c) Quan siga coneguda la data de finalització d'una prestació incompatible amb la renda valenciana d'inclusió. d) Circumstàncies excepcionals de situació d'especial vulnerabilitat amb informe social.

Documentació

La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la següent documentació original o fotocòpia. - Fotocòpia DNI/NIE. - Fotocòpia SIP. -Justificant de sol·licitud o resolució de l'ingrés mínim vital. - Si el sol·licitant viu a soles: fe d'estat (emesa pel Registre Civil) o declaració responsable. - Acreditació REPRESENTACIÓ, si escau. - MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte). - Certificat d'empadronament històric de la persona titular i dels membres de la unitat de convivència que acredite de manera continuada els 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. - En cas de no complir els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud, cal aportar certificats de tots els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals haja residit fins a complir un total de 5 anys de manera continuada o interrompuda en els 10 immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas, serà obligatori tindre la residència efectiva els últims sis mesos anteriors a la sol·licitud, tant de la persona titular com de tots els membres de la unitat de convivència. - Còpia del llibre de família o, en cas de persones a soles, declaració jurada relativa a l'estat civil. - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable de la parella. - Acreditació d'INGRESSOS: - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual de tots els comptes dels quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència. - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral d'IRPF (en el cas d'autònoms) amb el rebut bancari de la liquidació de cotitzacions en què conste la base de cotització a la Seguretat Social. - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba pensió de l'estranger. No serà necessari aportar la informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a fer-ho. En cas de no poder presentar la documentació que no puga comprovar l'Administració i no estiga en el poder del / de la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una declaració responsable amb el compromís d'aportar aquesta documentació abans que l'Administració local emeta l'informe proposta en el termini de 10 dies una vegada requerit. I, en funció de les diferents situacions: - Documentació acreditativa de la representació. - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència. - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas. - En cas de nul·litat, separació o divorci: resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial. - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del jutjat. - En cas d'abandó de la llar: denúncia d'abandó de llar presentada davant del jutjat, juntament amb la demanda de separació. - En cas de residir en habitatge hipotecat: contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessària per a les persones que perceben pensions no contributives. - En cas de residència en habitatge arrendat: fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos. - Condició víctima de violència: fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o sentència resolutòria o informe de l'òrgan autonòmic competent en la matèria. - Estrangers refugiats: Document d'identitat i la sol·licitud d'asil en tràmit o amb autorització d'estada per raons humanitàries o certificat de la Subdelegació del Govern i/o el Ministeri de l'Interior que acredite aquestes circumstàncies, tant del titular com de tots els membres de la unitat de convivència. - Apàtrides: Targeta acreditativa de l'organisme corresponent. - En el cas que el cònjuge residisca a l'estranger, certificat de residència emés pel país (es podrà sol·licitar en el consolat del país corresponent). - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat i en el qual conste la data d'ingrés. ALTRES DOCUMENTS: Qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient. - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinguera reconeguda la Llei de dependència, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta. - En cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat econòmica de convivència tinga reconeguda una qualificació de minusvalidesa igual o superior al 33 %, ha d'aportar una fotocòpia de la resolució d'aquesta. - Destinataris inscrits com a parella de fet: Certificat d'aquesta situació expedit per l'organisme competent. Si no hi haguera inscripció registral, declaració responsable dels dos membres de la parella.

Presentació

Presencial
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud preferentment en el registre oficial de l'ajuntament del domicili on tinga la seua residència efectiva la persona sol·licitant. Així mateix, també es podrà presentar en els registres oficials de la Generalitat i per mitjà de qualsevol de les modalitats previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La instrucció de l'expedient de la renda de garantia d'ingressos mínims l'efectuarà el servei corresponent de l'administració local, que elevarà l'informe-proposta de resolució a l'òrgan competent de l'entitat local. L'informe-proposta de resolució de la renda de garantia d'ingressos mínims serà remesa a la direcció generall de la conselleria que tinga competència en matèria de renda valenciana d'inclusió, en el termini de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, en el registre de l'administració local corresponent. La direcció general de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia d'ingressos mínims.

òrgans de tramitació

Els serveis socials dels ens locals.
 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Obligacions

Les persones titulars de la renda de garantia d'ingressos mínims assumiran les obligacions següents: a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat. b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que disposa la llei, puguen donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació. c) Reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic, incloent-hi l'ingrés mínim vital o qualsevol prestació de garantia de mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, que els puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho efectiu. d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació. e) Comunicar, en el termini de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als serveis socials d'entitats locals i, si és el cas, als serveis públics d'ocupació. f) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en quantia indeguda. g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme. h) Les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió que no disposen de número d'identificació fiscal han de sol·licitar-lo, en el moment en què tinguen la notificació de la resolució per a acomplir el que recull l'article 20 del Reglament general d'actuacions i els procediments d'aplicació dels tributs aprovats en R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol. i) Aportar al procediment administratiu les dades i els documents que li requerisca l'Administració pública d'acord amb el que disposa la normativa. Les persones destinatàries de la modalitat de la renda de garantia d'ingressos mínims han de sol·licitar el canvi a modalitat de renda de garantia d'inclusió social en el cas en què a la unitat de convivència s'incorporara alguna persona menor d'edat.

Termini màxim

Transcorregut el termini de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general de l'ajuntament corresponent o de la Generalitat i de la documentació pertinent, segons s'establisca reglamentàriament, sense que la resolució siga dictada i notificada, s'entendrà estimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici de la possible suspensió del termini per causes imputables a la persona sol·licitant. En les sol·licituds anticipades, transcorregut el termini de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre general de l'administració corresponent i de la documentació pertinent, segons s'establisca reglamentàriament, sense que la resolució siga dictada o modificada o haja complit els requisits establits en la llei. En els procediments abreujats i d'urgència es reduiran a la meitat els terminis estandarditzats i es donarà preferència a aquests expedients.

Observacions

S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

Òrgans resolució

La direcció general de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió.
 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

Per a la renda de garantia d'ingressos mínims, el mòdul garantit es definirà com a percentatges de l'SMI vigent en 2019 actualitzat amb l'índex de preus de consum (IPC) (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat no supere l'SMI vigent) calculat en dotze mensualitats, per a la unitat de convivència, d'acord amb el nombre de membres en els termes següents: a) Una persona: 35 % de l'SMI. b) Dues persones: 42 % de l'SMI. c) Tres persones: 45 % de l'SMI. d) Quatre persones: 47 % de l'SMI. e) Cinc persones: 51 % de l'SMI. f) Sis o més persones: 55 % de l'SMI. g) A partir de 7 persones: 60 € per cada membre més Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d'inclusió aplicable a cada unitat de convivència, es tindrà en compte la persona titular i tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a determinar els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, es tindran en compte els rendiments de tots els seus membres. La quantia mensual de la prestació garantida aplicable a cada unitat de convivència estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda de garantia d'ingressos mínims i la unitat de convivència i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, i s'establirà un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l'import màxim de la renda valenciana d'inclusió. De l'import de la prestació que corresponga, calculada d'acord amb el que s'estableix en els apartats anteriors, s'ha de deduir qualsevol tipus d'ingrés del qual dispose la persona titular i qualsevol membre de la unitat de convivència, inclòs el rendiment que s'atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l'habitatge habitual. A l'efecte d'aquesta llei, serà rendiment dels immobles esmentats el 2 % del seu valor cadastral. No obstant el que disposa l'apartat anterior, no es computaran les prestacions que s'establisquen reglamentàriament. Amb caràcter excepcional i a l'efecte del càlcul de la quantia que cal percebre en concepte de renda valenciana d'inclusió, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, no es computaran com a recursos econòmics de la unitat de convivència les quantitats que, una vegada concedida la prestació, puguen percebre's mensualment durant el termini màxim de tres mesos per qualsevol membre de la unitat de convivència en concepte de rendes procedents del treball, sempre que aquestes siguen inferiors en còmput mensual a l'SMI vigent calculat en dotze mensualitats. No seran aplicables a aquests supòsits les regles de modificació i suspensió de la prestació establides en el títol IV de la llei. Serà requisit indispensable que les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió comuniquen a l'entitat local corresponent l'inici i la finalització de l'activitat laboral a què es refereixen els paràgrafs anteriors, en el termini màxim de quinze dies des de l'inici o fi d'aquesta.