Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de cinc beques per a fer pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència.

  Objecte del tràmit

  Les beques estan destinades a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Vicepresidència, amb la finalitat d'acostar el coneixement pràctic de l'activitat de l'Administració de la Generalitat mitjançant la realització de pràctiques que impliquen el compliment de tasques relacionades amb les competències pròpies d'aquesta secretaria autonòmica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques residents a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Per a obtindre la beca, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  a) Ser resident a la Comunitat Valenciana.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió del títol oficial universitari o de Formació Professional o equivalent que s'especifique en la convocatòria, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis que conduïsquen a l'obtenció d'aquest títol.
  d) Tindre coneixements acreditats del nivell C1 de valencià en els termes previstos per l'Ordre 7/2012, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  e) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat durant un període igual o superior a 36 mesos. Aquest període es computarà prenent en consideració la totalitat de la duració de les beques gaudides, en siga una o diverses, inclosos els períodes de pròrroga.
  f) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com en qualsevol altra normativa que siga aplicable en matèria de subvencions.
  g) No patir cap malaltia o tindre cap defecte físic que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i al desenvolupament normal de les tasques pròpies de les pràctiques professionals.
  h) Quan les tasques pròpies de les pràctiques impliquen el contacte habitual amb persones menors d'edat, la persona beneficiària haurà de complir el requisit de no haver sigut condemnada per sentència ferma per cap dels delictes especificats en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  2. No poden optar a aquestes beques qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja gaudisca d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos perquè finalitze.

  3. El compliment dels requisits exigits en les lletres d i e de l'apartat primer anterior, quan no es puga justificar mitjançant un certificat expedit per l'autoritat competent, s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació d'una declaració responsable sobre el fet que es tenen els requisits, en la qual es justifique, a més, la impossibilitat d'obtindre'ls, així com una autorització expressa perquè l'òrgan concedent puga fer les consultes oportunes a fi de comprovar els aspectes al·legats. Tot això sense perjudici del que es disposa en l'article 9 de l'ordre per la qual es regulen aquestes beques.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les beques tindran una dotació de 1.067,15 euros mensuals bruts, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i l'increment salarial addicional previst en l'Acord de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell. Sobre l'import brut s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i en la resta de normativa aplicable.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats des de de l'endemà al de la publicació de la resolució de la convocatòria en el DOGV núm. 8906, de 16.09.2020, del 17 de setembre al 7 d'octubre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, únicament ha de presentar-se el currículum de forma completa, segons els models normalitzats. En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dictades per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegant, per la qual cosa exhauriran la via administrativa. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o directament un recurs davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19192

  Informació adicional

  La presentació s'ha de fer exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat, segons els models normalitzats, que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es. Per a la presentació per via telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un certificat de signatura electrònica avançada, o d'algun altre dels sistemes d'identificació admesos en la seu electrònica i que s'hi especifiquen.

  Inici
 • Informació complementària

  El període de duració de les beques serà de dotze mesos a comptar del dia que s'indique en la resolució de concessió. Aquest període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat d'una nova convocatòria, durant un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària corresponent i el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o ho aconselle, de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.

  Criteris de valoració

  1. Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els criteris següents, que permetran aconseguir un màxim de 30 punts:
  A. Expedient acadèmic: en aquest apartat la valoració màxima serà de 13,50 punts, atorgats conforme als criteris següents:
  A.1. Expedient acadèmic: la puntuació assignada coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació estiga feta amb una puntuació 0-4, s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, amb el qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.

  A.2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió, fins a un màxim de 4,5 punts, d'acord amb la següent puntuació, i per cadascun:
  - Doctor/a: 2 punts.
  - Màster universitari: 0,50 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt
  - Diplomatures: 0,50 punts

  B. Coneixements de valencià. La puntuació que es podrà obtindre en aquest apartat serà, com a màxim, de 2,50 punts. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o qualsevol altra entitat certificadora homologada, d'acord amb la següent escala:
  - Nivell C2 de coneixements de valencià (superior): 1,50 punts.
  - Correcció de textos: 0,50 punts.
  - Llenguatge en els mitjans de comunicació: 0,50 punts.
  Llenguatge administratiu: 0,50 punts.

  C. Coneixements d'idiomes de la Unió Europea: la puntuació màxima que es podrà obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d'1,5 punts.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2 no es podrà computar també en aquest apartat. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià.

  D. Coneixements addicionals. La valoració màxima que es podrà obtindre en aquest apartat serà de 6 punts, d'acord amb els següents criteris de valoració:
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació: es valoraran els cursos de formació i perfeccionament relacionats amb l'objecte de la beca, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a un màxim de 4 punts d'acord amb l'escala següent:
  - De 200 o més hores, 3,00 punts.
  - De 100 o més hores, 2,00 punts.
  - De 75 o més hores, 1,50 punts.
  - De 50 o més hores, 1,00 punt.
  - De 25 o més hores, 0,50 punts.
  - De 15 o més hores, 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts i es valoraran només una vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C els cursos de valencià i d'idiomes. Tampoc es puntuaran en aquest apartat els cursos conduents a l'obtenció d'algun dels títols al·legats com a mèrit en l'apartat A.2

  E. Entrevista: fins a un màxim de 6,5 punts.
  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les puntuacions més altes (fins a un màxim de 10) en cada perfil professional o modalitat de beca seran convocades a una entrevista, que serà sobre la trajectòria formativa i professional de la persona sol·licitant, sobre l'actualitat relacionada amb la Comunitat Valenciana, o amb el sector al qual es dirigisquen les activitats pròpies de la beca i sobre les actuacions públiques sobre aquest tema. Es valoraran els següents aspectes:
  - Les aptituds per a les tasques que s'han d'exercir, fins a un màxim de 4 punts.
  - El coneixement de l'actualitat de l'Administració de la Comunitat Valenciana i de les polítiques desenvolupades per la Generalitat i altres administracions públiques en la matèria objecte de la beca, fins a 2,5 punts.

  2. El resultat de les sumes parcials de cada un dels apartats anteriors donarà lloc a la puntuació final del procés de selecció.

  3. En cas d'empat es resoldrà, per aquest ordre, a favor de les
  persones que en el moment de presentació de les sol·licituds hagen acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre un certificat de discapacitat, de ser víctima de violència de gènere o de ser víctima d'accions terroristes.
  La resta de supòsits d'empat es resoldran a favor dels que presenten millor expedient acadèmic. Si continua l'empat, es resoldrà a favor de la persona que acredite una renda familiar més baixa. La renda familiar es determinarà aplicant els criteris que contenen els articles 6 i 7 de l'Ordre 21/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la realització d'estudis universitaris en les universitats de la Comunitat Valenciana o en la normativa que la substituïsca.

  Obligacions

  1. Les persones que es beneficien de les beques tenen les obligacions següents:
  a) Comunicar, si és el cas, l'acceptació de l'ajuda i incorporar-se al departament en el termini que s'indique en la resolució de concessió. La no incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova ajuda a la persona que corresponga, segons la regulació de les borses de reserva per a substitucions establides en l'article 16 de l'Ordre.
  b) Aportar, en el termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació següent:
  - L'imprés de domiciliació bancària, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, en el qual ha de constar el número de compte en què es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es.
  - La resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'assignació de número de seguretat social o de número d'afiliació.
  - Documentació acreditativa del compliment dels requisits recollits en l'article 5.
  L'incompliment injustificat de l'obligació d'acreditació dels requisits es considerarà una renúncia a la beca i provocarà la substitució de la persona adjudicatària.
  c) Complir les obligacions de publicitat activa per a subvencions superiors a 10.000 € que recull l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. En cas de no disposar de pàgina web en què difondre la concessió de l'ajuda degudament, la persona beneficiària haurà de comunicar-ho a l'autoritat concedent en la presentació de la memòria final, perquè aquesta ho publicite per mitjà del portal web corresponent.
  d) Renunciar a qualsevol altra beca coetània de què gaudisca.
  e) Fer l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que establisca la persona que exercisca la tutoria de cada una de les persones beneficiàries de les beques.
  f) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tindre deutes amb la Generalitat per reintegrament de subvencions, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques i abans que se n'efectue el pagament. A l'efecte de garantir el compliment d'aquesta obligació, la presentació de la sol·licitud de les persones interessades comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a recaptar, per via telemàtica, els certificats oportuns de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda, i de la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 7.5, lletra b, d'aquesta ordre.
  g) Mantindre el secret i la confidencialitat deguts dels assumptes en què intervinga, i sobre qualsevol informació obtinguda de la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència, durant el desenvolupament de la beca. Aquesta obligació es mantindrà encara després que la persona becada concloga la seua vinculació amb l'organisme.
  h) Les persones becades no poden publicar cap article, ni remetre cap comunicació a qualsevol entitat o organisme, sobre matèries relacionades amb la seua beca o l'activitat de l'organisme, sense una autorització prèvia de la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència.
  En el cas que hi haja l'autorització, la persona becada haurà de fer constar expressament en la publicació que l'activitat s'ha dut a terme mitjançant una beca de la Secretaria Autonòmica de Vicepresidència.
  i) Complir les obligacions restants que s'estableixen amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa en vigor en matèria de beques i subvencions que hi siga aplicable, les que conté el Decret 132/2009, i també les obligacions que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre, o de les específiques que s'establisquen en la convocatòria.
  j) En l'últim mes de duració de la beca, les persones becades hauran d'entregar a la persona que exercisca la seua tutoria una memòria sobre les activitats dutes a terme i els coneixements adquirits.

  2. La condició de persona becada no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

  3. Durant el període de gaudi de les beques, la persona becada haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de trenta hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què les organitze la persona que n'exercisca la tutoria.
  La persona que exercisca la tutoria podrà estipular, després d'acordar-ho amb la persona beneficiària, dos períodes de descans, no superiors cada un a deu dies hàbils, o l'acumulació d'aquests en un únic període, que no implicarà disminució de la quantia inicial de la beca.

  4. En els supòsits en què per raó de part, adopció o acolliment s'interrompa el període de durada establit per a la beca, la persona interessada continuarà reportant i percebent l'import de la beca atorgada, i recuperarà amb posterioritat el període interromput.
  Igualment, en casos d'ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.

  5. En acceptar les bases que conté aquesta ordre, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-se cedeixen gratuïtament i de manera indefinida els resultats que s'obtinguen a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut d'aquestes beques, i també la memòria final que presenten.

  Sancions

  En els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i quan s'incórrega en algun dels casos d'incompatibilitat amb la beca expressament previstos en aquesta convocatòria, serà procedent el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins al dia en què s'acorde que el reintegrament és procedent. En la tramitació del procediment de reintegrament, es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 5/2020, de 23 juny de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de polítiques inclusives en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència (DOGV 8846, de 30.06.2020).
  - RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència (DOGV 8906 / 16.09.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu RESOLUCIÓ per la qual es convoca la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència.

  Llistat de seguiment

  Correcció d'errors de la Resolució de 14 de setembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.