• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats de formació) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats de formació) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant la Resolució, de 28 de desembre de 2018 de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització a la Comunitat Valenciana d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació a càrrec de l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat la qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció laboral.

  Per a la consecució d'aquest objectiu, s'estableixen 5 modalitats de programació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. En la modalitat "Formació per a la inserció", podran sol·licitar subvencions les entitats inscrites o acreditades en alguna de les especialitats recollides en l'annex II de la resolució de convocatòria.

  2. En la modalitat "Formació modular transversal", podran sol·licitar subvencions les entitats inscrites o acreditades en alguna de les especialitats recollides en l'annex III de la resolució de convocatòria.

  3. En la modalitat "Col·lectius", podran sol·licitar subvencions les entitats inscrites o acreditades que impartiran una formació adaptada a les necessitats del corresponent col·lectiu dels certificats de professionalitat i especialitats incloses en el Fitxer d'Especialitats Formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal vigents a partir de l'1 de gener de 2019.

  4. En la modalitat "Formació per a completar certificats de professionalitat", es podran sol·licitar subvencions amb la finalitat de facilitar l'accés a la formació per a completar el certificat de professionalitat a les persones que tinguen superats un o diversos mòduls i/o unitats formatives d'aquest, en les especialitats programades en la modalitat "Formació per a la inserció", els centres o les entitats de formació interessats i acreditats podran sol·licitar, dins de les especialitats previstes en l'annex II vinculades a l'obtenció de certificats de professionalitat, la impartició d'un o diversos mòduls i/o unitats formatives d'aquests, sempre que amb aquests es permeta que el 100 % de les persones participants en aquestes accions formatives completen el certificat de professionalitat corresponent, del qual hauran de tindre superats, així mateix, un o diversos mòduls i/o unitats formatives.

  5. En la modalitat "Formació a mida de les empreses", podran sol·licitar subvencions les empreses o associacions empresarials i entitats de formació inscrites o acreditades que assumisquen un compromís de contractació de, com a mínim, el 40 % de l'alumnat desocupat que haja superat amb èxit, almenys, el 75 % dels mòduls programats de l'especialitat principal del curs. Mitjançant aquesta modalitat, també es programaran les especialitats formatives amb compromís de contractació, que es donaran d'alta en el Fitxer d'Especialitats del SEPE, d'acord amb el programa formatiu remés per l'entitat.
  En el cas que aquestes empreses o associacions empresarials no estiguen acreditades, podran subcontractar per una sola vegada amb una entitat acreditada o inscrita fins al 100 % de la realització de l'activitat formativa, en els termes previstos en l'article 29 de l'LGS, i 68 del seu reglament.
  Les entitats de formació acreditades i/o inscrites podran assumir el compromís de contractació mitjançant acords o convenis amb altres empreses que la faran efectiva. En tot cas, la responsabilitat de qualsevol incompliment recaurà sobre l'empresa formativa beneficiària.

  Requeriments

  - Les entitats han de disposar de la inscripció o acreditació en la corresponent especialitat formativa abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de la modalitat "Formació a mida de les empreses", aquest requisit s'ha de complir-se abans que es formule la proposta de resolució.
  - No es requerirà aquesta condició per a les especialitats complementàries quan la normativa reguladora no ho exigisca expressament.
  - Ha de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions, tant a la data de concessió com de pagament.
  - Complir tots els requisits necessaris per a ser beneficiari d'aquestes subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà de 15 díes hàbils a contar des de el següent al de la publicació de la Resolució en el DOGV.
  (del 14/01/2019 fins a 04/02/2019, ambos inclosos)

  Pe a la Modalitat Formaicló a Mida de les Empreses, el termini finalitzarà abans de l'1 de novembre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Cas de NO obligats a presentació telemàtica (art. 14 Llei 39/2015, del procediment administratiu comú):

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19194

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar o remetre en imprés normalitzat, juntament amb la documentació específica segons el tipus de modalitat.

  - Annex a la sol·licitud. En model normalitzat, cada sol·licitud ha d'incloure, per ordre de prioritat, totes les accions formatives que l'entitat pretenga desenvolupar en el seu àmbit provincial, amb la indicació de la modalitat de programació triada, entenent que es realitza per la totalitat de les hores del Certificat de Professionalitat, de l'especialitat corresponent o del mòdul/s sol·licitat/s.

  Les sol·licituds s'han de subjectar als límits següents:
  a) Amb caràcter general, no es podran sol·licitar més de 4 accions per aula de teoria acreditada o inscrita, independentment de les especialitats que tinga acreditades o inscrites en aquesta. Aquesta limitació no és aplicable en el supòsit de la modalitat "Completar certificats de professionalitat", ni a les accions formatives la durada de les quals siga inferior o igual a 120 hores.

  b) En les modalitats "Formació per a la inserció i Formació modular transversal", es podran sol·licitar accions programades en els corresponents annexos a la comarca on estiga inscrit o acreditat el centre de formació. També es podran sol·licitar accions programades en comarques limítrofes quan no estiguen programades a la comarca on estiga inscrit o acreditat el centre de formació, que es resoldran, si escau, en la fase limítrofa comarcal i següents.
  Quan una sol·licitud excedisca els límits assenyalats, es valoraran les accions formatives segons l'ordre de prioritat, fins on es complisquen aquests límits i s'inadmetran les posteriors.

  Documentació i informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

  1. Documentació que ha de presentar l'entitat sol·licitant. En el cas de societats civils amb personalitat jurídica pròpia i comunitats de béns, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció aplicable per cada un, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).
  La documentació indicada en l'apartat següent l'ha d'aportar cada un dels membres que es comprometa a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer.

  2. Documentació.
  Les sol·licituds han d'anar, en tot cas, acompanyades de la documentació següent, que es podrà annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que es puga requerir en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los:
  a) Autorització expressa a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat del sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. No obstant això, si, de la comprovació efectuada, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions que siguen procedents per tal d'aclarir-la. Si el sol·licitant no hi dona el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia del document nacional d'identitat.
  Quan es tracte d'una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si escau, els poders de representació. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat o la declaració responsable del representant legal de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament.

  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre.

  d) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o declaració responsable de l'exempció o no-subjecció, amb la indicació de l'epígraf o els epígrafs en els quals estiga donat d'alta.

  e) La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan competent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions

  No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a comptar de la data de la seua expedició:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  - De les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  3. Informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
  a) Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat i document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

  b) En el cas de sol·licituds de la modalitat "Formació per a completar certificats de professionalitat", s'ha d'aportar l'acreditació / el compromís del fet que, amb la realització d'aquesta, tot l'alumnat que supere amb èxit els mòduls oferits completarà el certificat de professionalitat corresponent, excepte el que preveu la convocatòria per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

  c) Projecte de les accions formatives sol·licitades en suport paper i USB, en cas de presentació presencial, segons el model normalitzat. En cas contrari, la remissió del projecte en format normalitzat serà telemàtica.

  d) En la modalitat "Formació a mida de les empreses": compromís de contractació. Aquest compromís no podrà ser inferior al 40 % de l'alumnat format.
  A més, en el cas d'empreses i associacions empresarials, hauran d'aportar:

  Declaració en model normalitzat de les ajudes de minimis rebudes a l'efecte de comprovació del compliment dels límits establits en el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013.
  En el cas que se subcontracte l'execució de l'acció subvencionada amb un centre o entitat de formació:
  - Acord subscrit a aquest efecte per l'entitat sol·licitant amb l'entitat que impartirà la formació.
  - Declaració responsable, segons el model normalitzat, de no incórrer en cap de les prohibicions de subcontractació establides en l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Justificació raonada que l'elecció de l'entitat de formació respon a criteris d'eficàcia i economia, tenint en compte el projecte que es realitzarà i l'àmbit en què aquest es desenvolupa.

  4. Amb caràcter voluntari, es podrà aportar, així mateix, documentació acreditativa de:
  a) La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en el desenvolupament de la formació: ISO9001, l'abast del qual incloga l'activitat en matèria de formació per a l'ocupació, o EFQM (Certificat d'Excel·lència Europea 200+ o superior).
  b) La implantació d'un sistema de gestió del tractament de dades que garantisca la seguretat de la informació (ISO 27001)
  c) L'experiència en la impartició de formació d'oferta en les dues últimes convocatòries publicades pel SEPE, amb l'aportació de les corresponents resolucions de concessió.

  d) L'experiència en la impartició d'accions formatives no finançades amb fons públics, autoritzada per la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació, en qualsevol dels dos exercicis anteriors a aquesta convocatòria.

  e) El grau d'inserció o de contractació a què s'ha arribat degudament acreditat, si escau, d'acord amb el que estableix l'annex I de la resolució de la convocatòria. S'han d'adjuntar, segons model, les dades de contractes aportats per a la valoració de la inserció.

  f) Compromís voluntari d'inserció en model normalitzat (excepte en la modalitat "Formació a mida de les empreses").

  g) Declaració responsable del nombre de persones en alta durant un període igual o superior a 9 mesos, en la plantilla de l'entitat sol·licitant en l'exercici pressupostari anterior al que finança la present convocatòria (en cap cas es tindran en compte els contractes subvencionats a través dels programes mixtos d'ocupació-formació) i acreditació documental de les persones incloses en la plantilla, durant el mateix període, que reunisquen alguna de les condicions següents:
  - Persones amb diversitat funcional reconeguda amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % (discapacitat física, psíquica o sensorial), persones afectades amb trastorn mental greu o molt greu, persones en situació o risc d'exclusió social (immigrants, minories ètniques) i dones víctimes de violència de gènere.

  - Persones amb diversitat funcional reconeguda amb un grau igual o superior del 33 % (discapacitat física, psíquica o sensorial), persones amb un trastorn mental greu o molt greu. Aquestes circumstàncies s'han d'acreditar amb la presentació de l'informe de treballadors en alta (ITA) de la Seguretat Social que inclou el període comprés entre el 01/01/2018 i el 31/12/2018.
  Persones en situació o risc d'exclusió social que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat emés pels serveis socials competents, la data d'emissió del qual estiga dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

  - Dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 9 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  h) Acreditació documental del fet que en l'escriptura de constitució o en els estatuts de l'entitat figura com a objectiu d'aquesta treballar a favor de la igualtat d'homes i dones. En cas que l'entitat no dispose d'escriptura de constitució o estatuts, ha de presentar una declaració responsable a aquests efectes. Les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal compleixen aquest requisit per prescripció legal i no cal que presenten la declaració responsable.
  i) Disposar d'un pla d'igualtat.

  Projecte formatiu
  El projecte d'acció formativa, que s'ha de presentar en suport paper i USB, segons el model normalitzat, en cas de sol·licitud presencial; en cas contrari, la remissió ha de ser telemàtica. El pla formatiu ha de recollir, per aquest ordre, els aspectes següents:

  a) Dades generals de l'acció formativa:
  - Codi, nom de l'especialitat i el numeral corresponent, d'acord amb el que preveuen els annexos a la resolució de la convocatòria.

  - Adreça completa del lloc d'impartició, que ha de coincidir amb el domicili inscrit o acreditat, número de cens i identificació de l'aula inscrita o acreditada on es projecta impartir l'acció formativa.

  Priorització de les accions.

  Nombre de participants:
  1. Modalitats de "Formació per a la inserció", "Modular transversal" i "Formació per a completar certificats": entre 10 i el número respecte del qual s'haja inscrit o acreditat l'entitat.
  2. Modalitat "Col·lectius": entre 6 i 10.
  3. Modalitat "Formació a mida de les empreses", a proposta de l'entitat, amb el límit del nombre d'alumnes que figuren en l'acreditació o inscripció de l'aula on estiga previst impartir l'acció formativa.

  Nombre d'hores.

  En el cas de la "Formació a mida de les empreses", si se sol·licita una especialitat que no estiga d'alta en el fitxer d'especialitats a la data de la sol·licitud, el programa formatiu per a l'alta de la nova especialitat formativa dissenyada conjuntament amb LABORA, així com un informe motivat de la necessitat d'aquesta, segons el model de l'annex IV de la Resolució de 12 de març de 2010, SEPE, per la qual s'estableix el procediment per a la inclusió de noves especialitats en el fitxer d'especialitats formatives (BOE 24-03-2010).

  S'ha de fer constar si s'executarà directament pel beneficiari o serà subcontractada amb un centre acreditat o inscrit, i indicar l'adreça completa del lloc d'impartició que, en el cas de formació inclosa en Fitxer d'Especialitats Formatives del SEPE, ha de coincidir amb el domicili inscrit o acreditat, el número de cens i la identificació de l'aula on es projecta impartir l'acció formativa. Quan es tracte de formació no inclosa en el fitxer esmentat, s'ha d'aportar la documentació identificativa del lloc d'impartició (plans, certificat de compliment de condicions higièniques, de seguretat, etc.), declaració responsable que les instal·lacions en les quals s'impartirà l'acció formativa són adequades per a la seua impartició i de tindre a la seua disposició a l'inici de l'acció formativa les dotacions necessàries per al desenvolupament. En tot cas, les instal·lacions han de reunir les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i seguretat exigides per la legislació vigent.

  b) Compromís d'inserció: S'ha d'especificar el percentatge d'inserció que s'assumeix voluntàriament. Per a la modalitat "Formació a mida de les empreses", el compromís de contractació assumit en les condicions previstes anteriorment.

  c) En la modalitat "Formació per a la inserció", a més de l'especialitat principal, en el cas que aquesta s'impartisca completa, o encara que s'impartisca parcialment si té una durada d'almenys 250 hores, s'ha d'impartir l'especialitat "FCOO03" (inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere), que ha de tindre una durada de 10 hores. En els mateixos casos, s'ha d'incorporar l'especialitat FCOO04, "Foment i promoció del treball autònom", amb una durada de 30 hores, excepte en el cas de l'especialitat ADGD0210, "Creació i gestió de microempreses", numeral 2633.
  En la modalitat "Formació a mida de les empreses" s'ha d'impartir l'especialitat FCOO03.
  En la modalitat "Formació modular transversal", no s'ha d'impartir formació complementària.
  En la modalitat "Formació per a completar certificats de professionalitat", s'ha d'impartir l'especialitat FCOO03.
  En la modalitat "Col·lectius", a més de l'especialitat principal, si té una durada d'almenys 250 hores, s'ha d'impartir l'especialitat "FCOO03". En tot cas, es podran impartir fins a 3 especialitats complementàries més, sempre que la suma d'aquestes no supere el nombre d'hores de l'especialitat principal, i l'entitat, si escau, estiga inscrita o acreditada en aquestes.

  L'especialitat FCOO03, quan estiga prevista en l'acció formativa, ha de ser impartida bé per personal docent que haja impartit o impartisca algun dels mòduls propis de l'especialitat, o bé, en el cas que aquest personal docent no dispose de la formació necessària per a impartir-lo, podrà ser impartit per personal docent que complisca el perfil requerit.

  d) Quan l'especialitat principal de l'acció formativa siga de certificat de professionalitat, incloent en l'itinerari formatiu el mòdul de PPNL/FCT, s'ha d'incloure el nom del centre o els centres de treball, l'empresa o les empreses on es preveja la realització, amb l'expressió de l'activitat principal que té, sense perjudici que, posteriorment, s'hi incorporen noves empreses.

  e) Indicació expressa que el professorat compleix el perfil i els requisits previstos en el corresponent certificat de professionalitat, així com els específics referits a formadors i tutors formadors previstos en l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener. Quan es tracte de formació no vinculada a certificats de professionalitat, la manifestació expressa que el personal docent proposat compleix els requisits mínims exigits pel programa formatiu de l'especialitat respecte del nivell acadèmic la o titulació, l'experiència professional, si escau, i, a més, que té una formació metodològica de 100 hores com a mínim. L'Administració podrà sol·licitar tota la documentació acreditativa d'aquest perfil que estime convenient.
  f) Desglossament del pressupost necessari per a dur a terme l'acció formativa.
  g) Si escau, entitats o organismes que col·laboren en el finançament de l'acció.
  h) Proposta organitzativa.
  i) En la modalitat "Col·lectius", s'ha d'acreditar que el personal docent i els equips de suport són adequats a les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça la formació. Per a això, han de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
  Com a mínim, una persona amb titulació universitària en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia, Ciències de l'Educació; una titulació universitària en Educació Social, Treball Social o Magisteri; o el títol de tècnic superior en Integració Social, que assumirà les tasques de coordinació del curs.
  Una persona experta en l'especialitat de Formació per a l'Ocupació, preferentment amb coneixements polivalents teoricopràctics. Aquests coneixements s'han d'acreditar mitjançant una documentació acreditativa de l'experiència en les especialitats sol·licitades. Quan es tracte de formació certificable, han de complir els requisits de titulació previstos en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, així com els específics del corresponent certificat, si escau.
  Es podrà comptar, així mateix, amb altres perfils professionals en funció de les característiques del col·lectiu destinatari, per a la qual cosa s'ha de fer constar la seua titulació, les funcions i els objectius en el projecte.
  En el termini de 15 dies des de l'inici de l'acció formativa, l'entitat ha d'incorporar itineraris individualitzats d'inserció que implicaran una anàlisi de les necessitats i les característiques de cada participant.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBCONTRATACIÓ. ART. 29 DE LA LLEI 38/2003. GENERAL SUBVENCIONS

  PROYECTO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

  DADES PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA(*)

  ACCIONS FORMATIVES PER A L'OCUPACIÓ

  COMPROMÍS VOLUNTARÍ D'INSERCIÓ LABORAL

  COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ ENTITAT DE FORMACIÓ A COMPLIR MITJANÇANT ACORDS O CONVENIS AMB EMPRESES. VIA 3

  ANNEX A L'ACORD O CONVENI DE L'ENTITAT DE FORMACIÓ AMB EMPRESA PER AL COMPLIMENT DE COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ VIA 3

  COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ EMPRESA O ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SOL·LICITANT VIA 3 FORMACIÓ A MIDA

  CERTIFICAT DEL SECRETARI D'UNA ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL SOBRE LA RELACIÓ D'EMPRESES QUE LA INTEGREN

  COMPROMÍS MODALITAT COMPLETAR CCP

  DECLARACIÓ RESPONSABLE ESPECIALITAT NO CERTIFICABLE

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.