Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud de certificat previ a l'exportació a països tercers de productes d'origen animal no destinats a consum humà o productes destinats a l'alimentació animal.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de certificat previ a l'exportació a països tercers de productes d'origen animal no destinats a consum humà o productes destinats a l'alimentació animal.

  Objecte del tràmit

  Certificar aspectes sanitaris dels establiments i dels productes d'aquest que siguen objecte d'exportació a països tercers.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques que necessiten garantir el compliments de determinats requisits per a poder exportar els seus productes a països tercers.

  Requeriments

  Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021

  9795 - Taxa per serveis administratius
  Model taxa 046.

  En aplicació de l'article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. Expedició de certificats que necessiten de la cerca d'antecedents i altres tràmits que necessiten informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials 8,00 euros

  Enllaç: https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9795

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú .
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de les sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es fera de manera presencial, es demanarà a l'interessat que l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19198

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de certificat d'exportació omplit.
  - Model de certificat aprovat pel país de destinació.
  - Resultats analítics, si escau.
  - Certificat del responsable de qualitat de l'empresa sobre condicions especials de producció, si escau.
  - Justificant d'haver pagat la taxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CERTIFICAT OFICIAL PREVI A L'EXPORTACIÓ A PAÏSOS TERCERS DE PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL NO DESTINATS A CONSUM HUMÀ O PRODUCTES DESTINATS A L'ALIMENTACIÓ ANIMAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació que es requereix, preferentment en la direcció territorial que corresponga a la ubicació de l'establiment.

  2. Comprovació de la documentació presentada i del compliment dels aspectes que s'han de garantir.

  3. Expedició del certificat que se sol·licita, supeditat a la comprovació feta.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19198

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19198

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant o el seu representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre altres, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Per a tramitar aquest procediment cal disposar d'un certificat de persona jurídica o be estar inscrit en el Registre de Representants de l'ACCV.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es demanarà a l'interessat que l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica per mitjà de l'accés a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme:
  - Registre d'operadors de gestió de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH)
  - Registre d'Establiments del sector de l'alimentació animal (SILUM).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decreto 993/2014, de 28 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.