Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat previ a l'exportació a països tercers de productes d'origen animal no destinats a consum humà o productes destinats a l'alimentació animal.

Codi SIA: 687915
Codi GUC: 19198
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-02-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Certificar aspectes sanitaris dels establiments i dels productes d'aquest que siguen objecte d'exportació a països tercers.

Requisits

Requisits

Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que necessiten garantir el compliments de determinats requisits per a poder exportar els seus productes a països tercers.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació.
  • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV núm 9327 de 28 d'abril de 2022)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

- Sol·licitud de certificat d'exportació omplit. - Model de certificat aprovat pel país de destinació. - Resultats analítics, si escau. - Certificat del responsable de qualitat de l'empresa sobre condicions especials de producció, si escau. - Justificant d'haver pagat la taxa.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-979 - Taxa per serveis administratius En aplicació de l'article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. Expedició de certificats que necessiten de la cerca d'antecedents i altres tràmits que necessiten informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials: 8,15 euros. https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9795

Presentació

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú . c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de les sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es fera de manera presencial, es demanarà a l'interessat que l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja fet l'esmena. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19198 Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant o el seu representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre altres, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Per a tramitar aquest procediment cal disposar d'un certificat de persona jurídica o be estar inscrit en el Registre de Representants de l'ACCV. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es demanarà a l'interessat que l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica per mitjà de l'accés a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació que es requereix, preferentment en la direcció territorial que corresponga a la ubicació de l'establiment. 2. Comprovació de la documentació presentada i del compliment dels aspectes que s'han de garantir. 3. Expedició del certificat que se sol·licita, supeditat a la comprovació feta.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Secció de Producció i Sanitat Animal de la direcció territorial corresponent.

Obligacions

Obligacions

Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme: - Registre d'operadors de gestió de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) - Registre d'Establiments del sector de l'alimentació animal (SILUM).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Cap de secció de Producció i Sanitat Animal de la driecció territorial corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa