Detall de Procediments

Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Efectuar la declaració responsable necessària per a exercir l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com, posteriorment, si és el cas, comunicar tant les modificacions que es produïsquen en relació amb les dades declarades prèviament, com el cessament de l'activitat.

  Aquesta declaració:

  - S'ha d'efectuar abans de l'exercici de l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie aquesta activitat, o bé quan radiquen les seues instal·lacions en aquest territori) davant de l'òrgan directiu competent en matèria d'indústria de la conselleria amb competències en aquesta matèria.

  - Des del moment de la seua presentació habilita per a l'exercici de l'activitat a la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les comprovacions posteriors que puga dur a terme l'administració competent.

  -En aquesta presentació, la persona titular de l'organisme, o la que el represente legalment, manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits establits per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre'n el compliment durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular o la que represente legalment els organismes de control en matèria de seguretat industrial que inicien la seua activitat o radiquen les seues instal·lacions al territori de la Comunitat Valenciana.

  Els organismes de control són les persones naturals o jurídiques que es constitueixen amb la finalitat de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de seguretat de productes i instal·lacions industrials establides pels reglaments de seguretat industrial, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria.

  Requeriments

  L'organisme de control haurà de presentar una declaració responsable del compliment dels requisits que establix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat. En la declaració responsable es farà constar:
  a) Identificació del responsable de l'entitat a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  b) Domicili de l'entitat i de les oficines de què dispose a la Comunitat Valenciana.
  c) Les dades establides en l'art. 5 del RD 559/2010, de 7 de maig.
  d) Relació de les tarifes que aplicarà en cada un del seu àmbits d'actuació amb desglossament de partides.
  e) Segells i precintes numerats.

  A més, indicació que disposa de:
  a) Certificats i annexos tècnics de l'acreditació per a l'activitat.
  b) Documentació acreditativa de la pòlissa de l'assegurança, aval o una altra garantia financera per a la cobertura dels riscos de la seua responsabilitat.
  c) Procediments específics disponibles per a tractar les reclamacions que puguen rebre's de clients o d'altres parts afectades per les seues activitats i mantindre'n un arxiu.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:

  11.1 - Altes i inscripcions d'organismes de control: 142,61 euros.

  11.2 - Altes/Baixes d'usuaris en el sistema AIRE: 9,45 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació:

  A) En cas d'INICI d'activitat: amb caràcter previ a aquest.

  B) En cas de MODIFICACIONS: en el TERMINI DE 10 DIES des que es produïsquen.

  C) En cas de CESSAMENT d'activitats: en el TERMINI MÀXIM D'UN MES des de la publicació d'aquest cessament en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.cindi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1920

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) INICI DE L'ACTIVITAT
  (per inici de l'activitat, o per radicar les seues instal·lacions al territori de la C. Valenciana)

  En aquest cas cada organisme de control en matèria de seguretat industrial haurà de presentar davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria la documentació següent:

  1.- Una DECLARACIÓ RESPONSABLE del compliment dels requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM).
  En aquesta declaració responsable es farà constar:
  a) La identificació de la persona responsable de l'entitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  b) El domicili de l'entitat i de les oficines de què dispose a la Comunitat Valenciana.
  c) Les dades establides en l'article 5 del Reial decret 559/2010, de 7 de maig.
  d) La relació de les tarifes que aplicarà en cada un del seu àmbits d'actuació amb desglossament de partides.
  e) Els segells i precintes numerats.
  f) Referència expressa al fet que disposa de la documentació següent:
  - Certificats i annexos tècnics de l'acreditació per a l'activitat.
  - Documentació acreditativa de la pòlissa de l'assegurança, aval o una altra garantia financera per a la cobertura dels riscos de la seua responsabilitat.
  - Procediments específics disponibles per al tractament de les reclamacions que es puguen rebre de clients o d'altres parts afectades per les seues activitats, i mantindre un arxiu d'aquestes.

  2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE:
  2.1. Relació de tarifes que s'han d'aplicar en cada un dels àmbits d'actuació, amb el desglossament de les partides que componen el cost del servei, així com els segells i precintes numerats.
  2.2. Relació de mitjans humans i organització de les tasques per a sol·licitar-ne l'alta com a usuaris del sistema informàtic AIRE de la Generalitat per a la comunicació telemàtica de les actuacions en matèria de seguretat industrial i metrologia (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat SOLALBA).
  La informació relativa a aquesta sol·licitud està disponible en el tràmit de la Guia Prop anomenat "Sol·licitud d'altes i baixes d'usuaris en el sistema AIRE (seguretat industrial i metrologia)", per al qual hi ha un enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  2.3.- Justificant del pagament de les taxes corresponents (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop).

  B) MODIFICACIONS

  1.- Qualsevol modificació de les dades prèviament declarades s'ha de comunicar mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM).

  2.- Aquesta declaració s'acompanyarà de la documentació que corresponga relativa a la modificació produïda, si és el cas.
  Si la modificació comporta un canvi d'usuaris del sistema AIRE, S'haurà de presentar una nova sol·licitud d'altes i/o baixes d'usuaris en aquest sistema (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat SOLALBA) i el justificant del pagament de les taxes corresponents (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop).

  C) CESSAMENT DE L'ACTIVITAT
  (por cessament de l'activitat, o per deixar de radicar les seues instal·lacions al territori de la C. Valenciana)

  En cas de cessament, la persona titular de l'organisme de control haurà de comunicar-ho, presentant davant de la direcció general competent en matèria d'indústria la documentació següent:
  - La declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a i mprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM).
  - La documentació lligada al cessament.
  - La comunicació de les actuacions administratives que tinguen en tramitació.
  - La sol·licitud de baixa d'usuaris en aquest sistema (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat SOLALBA) i el justificant del pagament de les taxes corresponents (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop).

  Impresos associats

  [DEROCAAM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ORGANISMES DE CONTROL EN L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL

  [SOLALBA] SOL·LICITUD D'ALTA I BAIXA D'USUARIS DEL SISTEMA AIRE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) INICI DE L'ACTIVITAT
  (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana)

  1. L'organisme de control en matèria de seguretat industrial ha de presentar, davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en aquesta declaració.
  2. L'inici de l'exercici de l'activitat de l'organisme serà objecte de publicació en el BOE i en el DOGV.
  3. La inscripció en el Registre integrat industrial es farà d'ofici a partir de les dades incloses en la declaració responsable.
  4. L'òrgan competent en matèria d'indústria:
  - Pot, en qualsevol moment, comprovar qualsevol dels punts continguts en la declaració responsable i sol·licitar que s'aporte la documentació acreditativa corresponent.
  - També pot dur a terme les comprovacions oportunes respecte als organismes de control que hagen iniciat la seua activitat en una altra comunitat autònoma, una vegada que el ministeri competent haja traslladat la seua intenció d'actuar a la Comunitat Valenciana.

  B) MODIFICACIONS

  1. Qualsevol modificació de les dades prèviament declarades:
  - Ha de ser comunicada (mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable) a la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini de 10 dies des que es produïsca.
  - I serà, també, objecte de publicació en el BOE i en el DOGV.
  2. La inscripció de la modificació en el Registre integrat industrial es farà d'ofici a partir de les dades contingudes en la declaració responsable per la qual es comunique aquesta modificació.

  C) CESSAMENT D'ACTIVITATS
  (per cessament de l'activitat pròpiament dit, o per deixar de radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana)

  1. En els casos de cessament de l'activitat d'un organisme de control, la persona titular d'aquest ho ha de comunicar (mitjançant la presentació de la declaració responsable) i entregar la documentació lligada a la direcció general competent en matèria d'indústria per raó del lloc on s'hagen dut a terme les actuacions, en el termini màxim d'un mes des de la publicació d'aquest cessament en el BOE i en el DOGV.
  2. Igualment, ha de notificar a la direcció general competent en matèria d'indústria, i a les persones interessades, les actuacions administratives que tinguen en tramitació.
  3. El compliment del que es disposa en els apartats anteriors no eximeix als organismes de control de totes les indemnitzacions que corresponguen o els compromisos econòmics que es puguen derivar d'aquesta decisió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la secretaria autonòmica competent per raó de la matèria, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1920

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTUACIONS
  -Tota actuació dels organismes de control es posarà en coneixement de l'Administració, per aquests, mitjançant el sistema telemàtic establit per la Conselleria (sistema AIRE), amb una antelació mínima de 72 hores, comptades des de la introducció de les dades fins a l'hora d'inici de l'actuació de l'organisme de control, tenint en compte que no computaran, a aquest efecte del nombre d'hores, els dissabtes, els diumenges i els festius.
  - Les dades prèvies a comunicar en les actuacions dels organismes de control a través del sistema telemàtic són les següents:
  · Identificació de l'organisme de control.
  · Identificació del/de la tècnic/a de l'organisme de control que duu a terme l'actuació.
  · Identificació de l'actuació que es notifica.
  · Identificació del producte o la instal·lació objecte de l'actuació en què s'indique el número de registre industrial, si escau, i l'adreça de la ubicació de la instal·lació.
  · Número d'inscripció registral de la instal·lació, si aquest és preceptiu.
  · Data i hora previstes de l'actuació.

  2. EXCLUSIVITAT DE L'ACTUACIÓ
  - L'organisme de control ha d'acabar les actuacions iniciades, sota la seua responsabilitat, llevat que, com que hi ha una causa justificada, s'autoritze expressament, pel servei territorial competent en matèria d'indústria, la suspensió o la conclusió anticipada d'aquestes actuacions.
  - Iniciada una actuació per un organisme de control, no podrà intervindre en aquesta un organisme de control diferent, excepte en casos justificats, prèvia sol·licitud motivada de la persona interessada i amb l'autorització expressa del servei territorial competent.
  - La direcció general competent en matèria d'indústria, mitjançant una resolució motivada, pot requerir un organisme de control perquè remeta la documentació de l'actuació iniciada al servei territorial competent, a l'efecte de la finalització d'aquesta o de la revisió de la tramitació i de l'adequació d'aquesta a la reglamentació vigent.

  3. ACCÉS DELS ORGANISMES DE CONTROL A INFORMACIÓ INDUSTRIAL
  - Prèviament a la seua actuació, els organismes de control han de recaptar, dels titulars de les indústries i les instal·lacions, els projectes i les dades registrals d'aquestes, a fi d'identificar concretament, des del punt de vista reglamentari, l'objecte de la intervenció.
  - Els organismes de control poden accedir a les dades corresponents a les instal·lacions en les quals hagen d'intervindre, quan siga necessari el coneixement d'aquestes per a l'acompliment correcte de l'actuació. Per a obtindre aquesta informació, poden accedir, a través de mitjans electrònics, al Registre integrat industrial, de conformitat amb el que es disposa en el seu reglament. Els organismes de control han d'adoptar les mesures oportunes per a salvaguardar, en tots els àmbits de la seua organització, la confidencialitat de la informació obtinguda.
  - En el transcurs de les seues actuacions, els organismes de control estan obligats a comunicar, al servei territorial competent, qualsevol canvi que comproven o detecten en les activitats o les instal·lacions industrials sobre les dades que figuren en els projectes presentats davant de l'Administració.

  4. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT D'ACTUACIONS
  - L'organisme de control ha de fer constar en una acta el resultat de les actuacions i l'ha de comunicar telemàticament (mitjançant el sistema AIRE) a l'òrgan competent en matèria d'indústria, d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable.
  - El control, per part dels organismes de control, del compliment de les condicions de seguretat de dissenys, productes, equips, processos i instal·lacions industrials, s'ha de fer mitjançant l'avaluació de la seua conformitat amb els requisits establits en els reglaments respectius concordes, si escau, amb la normativa comunitària, i s'ha d'emetre, segons siga procedent, el protocol, l'acta, l'informe o el certificat corresponent, i queda reservada, al servei territorial, la competència per a fer el trasllat per mitjans electrònics al Registre integrat industrial o qualsevol altre registre especial que resulte afectat.
  - El servei territorial pot, en qualsevol moment, requerir als organismes de control informació sobre les actuacions en les quals intervinguen i la remissió a aquest de la documentació que considere necessària.

  Obligacions

  - Els organismes de control queden obligats a arxivar, conservar i tindre a la disposició de la direcció general competent en matèria d'indústria, la documentació i les dades de les seues actuacions durant el termini de 10 anys.
  - Els organismes de control han de mantindre informada la direcció general competent en matèria d'indústria del lloc on s'hagen depositat els fons documentals.
  - ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: estan obligats a disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil segons la quantia mínima establida per la normativa vigent, que s'incrementarà anualment d'acord amb l'índex de preus al consum.

  Sancions

  Les infraccions del que es disposa en aquest procediment seran sancionades de conformitat amb el que es disposa en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.

  Enllaços

  Organismes de control

  AIRE

  Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
  - Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6.829, de 30/07/2012).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

  Vegeu el Decret 125/2012, de 27 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.