Detall de Procediment

Declaració responsable i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) per a l'exercici de l'activitat d'ORGANISME DE CONTROL (OC) en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria

Codi SIA:: 211004
Codi GVA:: 1920
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realitzar, davant l'òrgan directiu competent en matèria d'Indústria de la Conselleria amb competències en eixa matèria, la DECLARACIÓ RESPONSABLE necessària per a: A) ALTA - Exercir l'activitat d'ORGANISME DE CONTROL (OC)* en matèria de seguretat industrial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie l'activitat, o bé quan radiquen les instal·lacions en aquest territori). - I ser inscrit com a tal organisme de control en el Registre Integrat Industrial (RII). B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT Posteriorment, en el seu cas, comunicar tant les modificacions que es produïsquen en relació amb les dades prèviament declarades, com el cessament de l'activitat d'organisme de control (OC)*, i la correlativa inscripció que procedisca en el Registre Integrat Industrial (RII). * Nota: els organismes de control (OC) són les persones naturals o jurídiques que es constitueixen amb la finalitat de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de seguretat de productes i instal·lacions, establides pels reglaments de seguretat industrial, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria. Aquesta declaració: - Ha de realitzar-se prèviament a l'exercici de l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana (bé quan s'inicie eixa activitat, o bé quan radiquen les seues instal·lacions en aquest territori), davant l'òrgan directiu competent en matèria d'Indústria de la Conselleria amb competències en eixa matèria. - D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, des del moment de la seua presentació davant l'Administració competent i per temps indefinit, habilita a l'organisme de control per a l'exercici de l'activitat en la Comunitat Valenciana i en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals i sense perjudici de les posteriors comprovacions que puga realitzar l'Administració competent. - En ella, la persona titular de l'organisme, o el seu representant legal, manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits establits per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es comprometen a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici. ** IMPORTANT: Després de realitzar aquest tràmit, l'organisme de control DEU, A MÉS, REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuaries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.". Vegeu informació i enllaç directe a eixe tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular o la que represente legalment l'organisme de control en matèria de seguretat industrial que inicie la seua activitat o radiquen les seues instal·lacions al territori de la Comunitat Valenciana. * Important: per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb el que s'indica a continuació: A) En cas d'INICI d'activitat: amb caràcter previ a aquest. B) En cas de MODIFICACIONS: en el TERMINI DE 10 DIES des que es produïsquen. C) En cas de CESSAMENT d'activitats: en el TERMINI MÀXIM D'UN MES des de la publicació d'aquest cessament en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Formularis documentació

A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat, o per radicar les seues instal·lacions al territori de la Comunitat Valenciana) En aquest cas cada organisme de control en matèria de seguretat industrial haurà de presentar davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria la documentació següent: 1.- Una DECLARACIÓ RESPONSABLE del compliment dels requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM). En aquesta declaració responsable es farà constar: a) La identificació de la persona responsable de l'entitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. b) El domicili de l'entitat i de les oficines de què dispose a la Comunitat Valenciana. c) Les dades establides en l'article 5 del Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (RII). Eixes dades inclouen la relació de mitjans humans i organització de les tasques de l'organisme de control. I per a eixos mitjans humans deurà posteriorment sol·licitar-se la seua alta com a persones usuàries del sistema informàtic AIRE de la Generalitat Valenciana, per a la comunicació telemàtica de les actuacions en matèria de seguretat industrial, seguretat minera i metrologia. Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se a través del tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. d) La relació de les tarifes que aplicarà en cada un del seu àmbits d'actuació amb desglossament de partides. e) Els segells i precintes numerats. f) Referència expressa al fet que disposa de la documentació següent: - Certificats i annexos tècnics de l'acreditació per a l'activitat. - Documentació acreditativa de la pòlissa de l'assegurança, aval o una altra garantia financera per a la cobertura dels riscos de la seua responsabilitat. - Procediments específics disponibles per al tractament de les reclamacions que es puguen rebre de clients o d'altres parts afectades per les seues activitats, i mantindre un arxiu d'aquestes. 2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE: 2.1. Relació de tarifes que s'han d'aplicar en cada un dels àmbits d'actuació, amb el desglossament de les partides que componen el cost del servei, així com els segells i precintes numerats. 2.2. JUSTIFICANT del PAGAMENT de la TAXA corresponent (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop). B) MODIFICACIONS 1. Qualsevol modificació de les dades prèviament declarades s'ha de comunicar mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM). 2. Aquesta declaració s'acompanyarà de la documentació que corresponga relativa a la modificació produïda, si és el cas. 3. JUSTIFICANT del PAGAMENT de la TAXA corresponent (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop). * Important: si la modificació comporta un canvi de persones usuàries del sistema AIRE, a continuació l'organisme de control haurà de presentar una nova sol·licitud d'altes i/o baixes d'usuaris en eixe sistema, a través del ja citat tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. C) CESSAMENT DE L'ACTIVITAT (por cessament de l'activitat, o per deixar de radicar les seues instal·lacions al territori de la C. Valenciana) En cas de cessament, la persona titular de l'organisme de control haurà de comunicar-ho, presentant davant de la direcció general competent en matèria d'indústria la documentació següent: - La declaració responsable (segons model normalitzat que figura com a i mprés associat a aquest tràmit anomenat DEROCAAM). - La documentació lligada al cessament. - La comunicació de les actuacions administratives que tinguen en tramitació. * Important: després de comunicar el cessament, l'organisme de control deu, A MÉS, sol·licitar la baixa del seu personal en el sistema AIRE a través del referit tràmit de la Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.", del qual hi ha informació i enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 11.1 - Altes i inscripcions d'organismes de control: 158,45 euros. * INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA: - Després de fer clic en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas. - En este cas concret, per a la confecció en línia i descàrrega del model 9800 - Taxa per activitats industrials, necessari per al pagament de la taxa corresponent, ha de realitzar-se la següent selecció en els desplegables existents en el formulari web de generació d'este model 9800: . En Tipus taxa: 11.- ALTA *INSCRIPCION D'ENTITATS . En Taxa: ALTA / *INSCR. OCA *INSPEC. SEGURETAT INDUSTRIAL - Si precisa ajuda, accedisca a la informació sobre "Passos per a correcta obtenció dels models 046" i sobre "Accés al Pagament Telemàtic i a la Bústia electrònica" disponible en l'enllaç que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb l'Orde 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la declaració i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema Clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar el formulari web de dades generals, annexar la declaració responsable i la restant documentació (emplenades i firmades digitalment) que haja d'aportar, pagar la taxa o annexar el seu justificant de pagament i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (veure apartat "Enllaços"). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas Documentar del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents. Si existix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell i si no existix, ha de ser creat o recaptat per la persona declarant per a poder-los adjuntar a la seua declaració telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) INICI DE L'ACTIVITAT (per inici de l'activitat pròpiament dit, o per radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana) 1. L'organisme de control en matèria de seguretat industrial ha de presentar, davant de la direcció general competent en matèria d'Indústria, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en aquesta declaració. 2. L'inici de l'exercici de l'activitat de l'organisme serà objecte de publicació en el BOE i en el DOGV. 3. La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) es farà d'ofici a partir de les dades incloses en la declaració responsable. 3. La inscripció de l'organisme de control en el Registre Integrat Industrial (RII) es realitzarà d'ofici a partir de les dades incloses en la declaració responsable presentada. El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 4. L'òrgan competent en matèria d'Indústria: - Pot, en qualsevol moment, comprovar qualsevol dels punts continguts en la declaració responsable i sol·licitar que s'aporte la documentació acreditativa corresponent. - També pot dur a terme les comprovacions oportunes respecte als organismes de control que hagen iniciat la seua activitat en una altra comunitat autònoma, una vegada que el ministeri competent haja traslladat la seua intenció d'actuar a la Comunitat Valenciana. B) MODIFICACIONS 1. Qualsevol modificació de les dades prèviament declarades: - Ha de ser comunicada (mitjançant la presentació d'una nova declaració responsable) per l'organisme de control en matèria de seguretat industria la la direcció general competent en matèria d'Indústria, en el termini de 10 dies des que eixa modificació es produïsca. - I serà, també, objecte de publicació en el BOE i en el DOGV. 2. La inscripció de la modificació en el Registre Integrat Industrial (RII) es farà d'ofici a partir de les dades contingudes en la declaració responsable per la qual es comunique aquesta modificació, que després podran consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). C) CESSAMENT D'ACTIVITATS (per cessament de l'activitat pròpiament dit, o per deixar de radicar les seues instal·lacions en el territori de la C. Valenciana) 1. En els casos de cessament de l'activitat d'un organisme de control en matèria de seguretat industrial, la persona titular d'aquest ho ha de comunicar (mitjançant la presentació de la declaració responsable) i entregar la documentació lligada a la direcció general competent en matèria d'indústria per raó del lloc on s'hagen dut a terme les actuacions, en el termini màxim d'un mes des de la publicació d'aquest cessament en el BOE i en el DOGV, que procedirà d'ofici a realitzar la corresponent inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII). 2. Igualment, ha de notificar a la direcció general competent en matèria d'Indústria, i a les persones interessades, les actuacions administratives que tinguen en tramitació. 3. El compliment del que es disposa en els apartats anteriors no eximeix als organismes de control de totes les indemnitzacions que corresponguen o els compromisos econòmics que es puguen derivar d'aquesta decisió. * NOTES GENERALS: - Després de realitzar aquest tràmit, l'organisme de control DEU, A MÉS, REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuaries en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria.". Vegeu informació i enllaç directe a eixe tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats". - Si resultara necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball . (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)". (Vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).

Obligacions

Obligacions

Els ORGANISMES DE CONTROL en matèria de seguretat industrial: 1. Queden obligats a arxivar, conservar i tindre a la disposició de la direcció general competent en matèria d'Indústria la documentació i dades de les seues actuacions durant el termini de 10 anys. 2. Han de mantindre informada a la direcció general competent en matèria d'Indústria del lloc on els fons documentals s'hagen depositat. 3. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: estan obligats a disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil segons la quantia mínima establida per la normativa vigent, que s'incrementarà anualment d'acord amb l'índex de preus al consum. 4. Sistema AIRE Com ja s'ha indicat, l'organisme de control DEU, A MÉS, REALITZAR EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud d'altes i baixes d'usuaris en el sistema AIRE (seguretat industrial i minera i metrologia). Indústria." (vegeu informació i enllaç directe a eixe tràmit en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats"), a fi de poder complir les següents obligacions: A) COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ACTUACIONS -Tota actuació dels organismes de control es posarà en coneixement de l'Administració, per aquests, mitjançant el sistema telemàtic establit per la Conselleria (sistema AIRE), amb una antelació mínima de 72 hores, comptades des de la introducció de les dades fins a l'hora d'inici de l'actuació de l'organisme de control, tenint en compte que no computaran, a aquest efecte del nombre d'hores, els dissabtes, els diumenges i els festius. - Les dades prèvies a comunicar en les actuacions dels organismes de control a través del sistema telemàtic són les següents: · Identificació de l'organisme de control. · Identificació del/de la tècnic/a de l'organisme de control que duu a terme l'actuació. · Identificació de l'actuació que es notifica. · Identificació del producte o la instal·lació objecte de l'actuació en què s'indique el número de registre industrial, si escau, i l'adreça de la ubicació de la instal·lació. · Número d'inscripció registral de la instal·lació, si aquest és preceptiu. · Data i hora previstes de l'actuació. B) EXCLUSIVITAT DE L'ACTUACIÓ - L'organisme de control ha d'acabar les actuacions iniciades, sota la seua responsabilitat, llevat que, com que hi ha una causa justificada, s'autoritze expressament, pel servei territorial competent en matèria d'Indústria, la suspensió o la conclusió anticipada d'aquestes actuacions. - Iniciada una actuació per un organisme de control, no podrà intervindre en aquesta un organisme de control diferent, excepte en casos justificats, prèvia sol·licitud motivada de la persona interessada i amb l'autorització expressa del servei territorial competent. - La direcció general competent en matèria d'indústria, mitjançant una resolució motivada, pot requerir un organisme de control perquè remeta la documentació de l'actuació iniciada al servei territorial competent, a l'efecte de la finalització d'aquesta o de la revisió de la tramitació i de l'adequació d'aquesta a la reglamentació vigent. C) ACCÉS DELS ORGANISMES DE CONTROL A INFORMACIÓ INDUSTRIAL - Prèviament a la seua actuació, els organismes de control han de recaptar, dels titulars de les indústries i les instal·lacions, els projectes i les dades registrals d'aquestes, a fi d'identificar concretament, des del punt de vista reglamentari, l'objecte de la intervenció. - Els organismes de control poden accedir a les dades corresponents a les instal·lacions en les quals hagen d'intervindre, quan siga necessari el coneixement d'aquestes per a l'acompliment correcte de l'actuació. Per a obtindre aquesta informació, poden accedir, a través de mitjans electrònics, al Registre Integrat Industrial (RII), de conformitat amb el que es disposa en el seu reglament. Els organismes de control han d'adoptar les mesures oportunes per a salvaguardar, en tots els àmbits de la seua organització, la confidencialitat de la informació obtinguda. - En el transcurs de les seues actuacions, els organismes de control estan obligats a comunicar, al servei territorial competent, qualsevol canvi que comproven o detecten en les activitats o les instal·lacions industrials sobre les dades que figuren en els projectes presentats davant de l'Administració. D) COMUNICACIÓ DEL RESULTAT D'ACTUACIONS - L'organisme de control ha de fer constar en una acta el resultat de les actuacions i l'ha de comunicar telemàticament (mitjançant el sistema AIRE) a l'òrgan competent en matèria d'Indústria, d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. - El control, per part dels organismes de control, del compliment de les condicions de seguretat de dissenys, productes, equips, processos i instal·lacions industrials, s'ha de fer mitjançant l'avaluació de la seua conformitat amb els requisits establits en els reglaments respectius concordes, si escau, amb la normativa comunitària, i s'ha d'emetre, segons siga procedent, el protocol, l'acta, l'informe o el certificat corresponent, i queda reservada, al servei territorial, la competència per a fer el trasllat per mitjans electrònics al Registre Integrat Industrial (RII) o qualsevol altre registre especial que resulte afectat. - El servei territorial pot, en qualsevol moment, requerir als organismes de control informació sobre les actuacions en les quals intervinguen i la remissió a aquest de la documentació que considere necessària.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les infraccions del que es disposa en aquest procediment seran sancionades de conformitat amb el que es disposa en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.