AUTOREGISTRE D'HABITATGES TURÍSTICS. Declaració responsable referent a l'ALTA/INICI D'ACTIVITAT d'habitatges d'ús turístic, així com MODIFICACIÓ (de capacitat/categoria/dades no essencials) i/o BAIXA dels habitatges d'ús turístic ja inscrites

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 687823
|
Codi GVA: 19207
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit té per objecte:

 

- Posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte l'activitat de les VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC en la Comunitat Valenciana: INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de capacitat i/o classificació o modificació de dades no essencials) per part tant dels titulars (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 vivendes d'ús turístic) com de les empreses gestores (persones físiques o jurídiques que cedisquen a títol onerós l'ús i gaudi de, almenys, 5 vivendes d'ús turístic).

 

- Excepció a la modificació per AUTOREGISTRE:

No es podran efectuar per AUTOREGISTRE els CANVIS DE TITULAR.

En este cas ha d'accedir al següent enllaç:

 

 

 

Si el NIF del titular ja compta amb 4 vivendes inscrites en el Registre i inscriurà la 5a, amb caràcter previ haurà d'inscriure's com a empresa gestora a través del procediment 14754, disponible en l'enllaç:

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14754

 

El tràmit podrà utilitzar-se tant si accedix amb la firma electrònica de la pròpia persona física o jurídica que actua com a titular o empresa gestora de les vivendes d'ús turístic, com si s'actua amb la firma electrònica personal del representant d'estes.

 

En el cas de realitzar el tràmit amb la firma electrònica personal del representant de la persona física o jurídica, este haurà d'haver-se acreditat prèviament en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) o si és el cas, aportar còpia dels poders notarials de la representació o emplenar i firmar digitalment per part del representat l'autorització de representació per mitjans electrònics que trobarà en l'apartat FORMULARIS.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

MODALITAT RURAL.

 

- Les vivendes d'ús turístic podran ostentar l'especialitat "rural" quan complisquen els següents requisits:

 

1. Que la seua capacitat d'allotjament no siga superior a 16 places per apartament en el cas de vivendes d'ús turístic.

2. Que l'edifici en el qual se situe tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural o etnogràfic, o responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Este extrem s'acreditarà mitjançant certificat emés per tècnic competent.

3. Que la localitat on se situe siga de menys de 5.000 habitants. Únicament podran estar situats en localitats amb major nombre d'habitants quan l'establiment estiga situat en un llogaret, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi, i haja obtingut la declaració d'interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, dispose d'exempció conforme a la legislació urbanística vigent.

4. Que el mobiliari, equipament i ornamentació responguen a la singularitat autòctona de la zona on es troben.

 

SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI QUE SÍ QUE ESTÀ EN EL SISTEMA RURAL.

 

Encara que no es tracte de rehabilitació d'arquitectura tradicional podria sol·licitar-se exempció de DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI en virtut dels articles 218 i 216.2 del Text Refós de la Llei d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, o si és el cas, DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI prevista en l'article 211.1 f) 1r del mateix text legal.

 

SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI QUE NO ESTÀ EN EL SISTEMA RURAL.

 

Si es tracta de REHABILITACIÓ D'ARQUITECTURA TRADICIONAL podria sol·licitar-se exempció de DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI en virtut de l'article 219 .1 del Text Refós de la Llei d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, o si és el cas, DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI prevista en l'article 211.1 f) 1r del mateix text legal.

 

PUBLICITAT

 

1. La publicitat, l'oferta i la gestió de les vivendes d'ús turístic s'ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, proporcionant al client o usuari informació suficient sobre les característiques d'aquelles, les condicions d'ús i les prestacions que comprenen els servicis contractats; tot això sense perjuí del que es disposa per les normes vigents sobre publicitat i defensa del consumidor i de l'usuari.

 

2. La publicitat que s'efectue de les vivendes d'ús turístic inscrites haurà d'incloure, obligatòriament, els números de registre de les citades vivendes.

 

3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels servicis de la societat de la informació.

 

INFORMACIÓ DE DISTINTIUS

 

La informació relativa als distintius la trobarà en el següent enllaç:

 

https://cindi.gva.es/es/web/turisme/distintius

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques, siguen o no els propietaris dels habitatges turístics, que cedisquen immobles en condicions d'immediata disponibilitat per a la seua utilització per part dels usuaris amb una finalitat turística, vacacional o d'oci, sempre que esta cessió s'efectue amb caràcter onerós i *habitualidad i amb independència que la cessió es duga a terme o no a través d'empreses gestores.

 

Existirà habitualidad, a més de quan es tracte d'una pràctica reiterada, quan els immobles siguen cedits per al seu ús turístic per empreses gestores d'habitatges turístics, quan es presten en ells servicis propis de la indústria hostalera i, també, quan s'utilitzen per a la seua promoció i publicitat canals de comercialització turística.

 

La tramitació podrà realitzar-se tant si la cessió dels habitatges turístics es realitza per un titular (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 habitatges d'ús turístic) com per una empresa gestora (persones físiques o jurídiques que gestionen almenys 5 habitatges d'ús turístic).

 

Requisits

Durant la tramitació serà necessari indicar la REFERÈNCIA CADASTRAL ÚNICA I DIFERENCIADA de l'immoble, recuperant-se les dades que consten en la seu electrònica del Cadastre i adjuntar l'INFORME MUNICIPAL DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA FAVORABLE PER A ÚS TURÍSTIC, el codi segur del qual de verificació (CSV) també haurà de facilitar-ho.

 

Així mateix, haurà de pronunciar-se expressament sobre els següents extrems:

 

a) Que ostenta la disponibilitat de l'habitatge o habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que l'acredita segons el cas (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre persona propietària i empresa, o un altre títol vàlid a este efecte).

 

b) Que l'habitatge o habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que tals requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

 

c) Que disposa de l'informe municipal favorable de compatibilitat urbanística que permeta l'ús turístic (només per a habitatges en sòl urbà).

 

d) Que disposa de llicència d'ocupació de l'habitatge.

 

e) Que disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjuís que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat.

 

EN EL CAS D'IMMOBLES SITUATS EN SÒL NO URBANITZABLE:

 

En lloc de l'informe municipal d'ús turístic citat en l'apartat c), amb caràcter previ a la seua inscripció en el Registre, hauran d'obtindre la DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC) que atribuïsca el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, acreditar que s'ha obtingut la seua exempció, així com el corresponent INSTRUMENT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL conforme a la legislació urbanística vigent.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La declaració responsable haurà de presentar-la el titular o els representants degudament acreditats en el Registre de Representants de la ACCV.

 

- Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

 

- La informació relativa a este Registre està disponible en els següents enllaços, als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços":

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/quien.html

 

- Les persones físiques o jurídiques que vulguen autoritzar un tercer com el seu representant hauran de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV: https://www.accv.es.

També s'admetran els certificats qualificats equivalents inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 

Més informació en el següent enllaç, al qual pot accedir des de l'apartat "Enllaços": https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

-Veure informació addicional sobre representació en observacions per al cas d'acreditació de la representació mitjançant poders notarials o autorització de representació firmada digitalment pel representat.

 

2. Atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, el Servici Territorial competent inscriurà en el Registre, llevat que s'hagueren omés dades, no s'hagueren aportat documents de caràcter essencial o l'informe de compatibilitat urbanística fora desfavorable, i en este cas li arribarà una notificació de denegació de la inscripció.

 

3. Practicada la inscripció, es comunicarà a la persona titular el número d'inscripció assignat. La publicitat que s'efectue dels habitatges d'ús turístic inscrites haurà d'incloure, obligatòriament, els números de registre dels citats habitatges.

Observacions

REPRESENTACIÓ. A més de la inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació (ACCV), l'article 32.3 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, establix que la...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

 

- Inici de l'activitat: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

- Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

- Cessament: quan es produïsca.

 

Documentació
- La declaració responsable referent a l'alta/ inici d'activitat d'habitatges d'ús turístic, així com les modificacions (capacitat, categoria i/o dades no essencials) i el cessament d'activitat es presentarà exclusivament per via telemàtica utilitzant la firma digital del titular o el seu...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
INFORMACIÓ GENERAL DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent a l'activitat de vivendes d'ús turístic, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de l'interessat o a...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Observacions

Contra les comunicacions d'inscripció no cap recurs. Contra les resolucions d'inadmissió de la DECLARACIÓ RESPONSABLE i d'improcedència o cancel·lació de la inscripció, procedix RECURS D'ALÇADA davant la persona titular de la DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME, dins del termini d'un mes, comptat des de...

Saber més
Òrgans resolució