• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  El concurs públic per a l'atorgament, mitjançant règim de concurrència, de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana, de les quals: 21 es destinaran a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, de caràcter comercial; 3 es destinaran a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència sense finalitat comercial, per prestadors comunitaris sense ànim de lucre o per universitats públiques, i 7 es destinaran a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, de caràcter comercial, en emissió íntegra en valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques.

  Requeriments

  Per a ser titular d'una llicència, caldrà complir amb els requisits establits en l'article 25 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual i no superar les limitacions previstes en els articles 26 i 37 de l'esmentada Llei 7/2010, de 31 de març, i tindre plena capacitat d'obrar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, fins al dia 25 de juny de 2018, aquest últim dia inclusivament. (DOGV núm. 8293, d'11/05/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa de la personalitat jurídica del sol·licitant i de la seua aptitud per a ser titular d'una llicència, de conformitat amb els requisits i les prohibicions que estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, general de comunicació audiovisual.

  En cap cas la grandària màxima de la documentació presentada (sol·licitud, documentació administrativa i proposta radiofònica) podrà superar els 100 megues en total.

  La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

  1. La documentació administrativa, que inclourà cada un dels documents següents en format zip o PDF, d'una grandària màxima de 20 megues cada un, habilitats per a ser impresos, signats electrònicament, si escau, i cada un d'aquests ha d'estar denominat de la manera següent:

  - Annex II sol·licitud.
  - Annex III certificació de l'òrgan de govern sobre la composició i l'estructura del capital social.
  - Annex IV declaració responsable.
  - Acreditació de personalitat jurídica.
  - Acreditació de representació.

  Quan s'opte a freqüències de més d'un bloc, es podrà presentar només una vegada la documentació acreditativa dels requisits i de la capacitat jurídica (acreditació de la personalitat jurídica, acreditació de la representació, certificació de l'òrgan de govern sobre la composició i l'estructura del capital social i declaració responsable) per a prendre part en el concurs, cal esmentar expressament que s'acull a aquesta facultat en la casella corresponent de l'annex II de les altres sol·licituds i indicar en quina d'aquestes s'ha inclòs tal documentació.

  En el cas que el sol·licitant es presente a més de 6 freqüències, o a diverses freqüències que estiguen en una mateixa localitat, ha de manifestar en la sol·licitud, annex II, la seua preferència per al possible atorgament pel que fa al supòsit que la seua oferta obtinga la millor puntuació en més de 6 freqüències o en més d'una freqüència en una determinada localitat.

  2. Proposta radiofònica

  La proposta radiofònica comprén la documentació que permetrà avaluar les condicions de les ofertes d'acord amb els criteris de valoració.
  La proposta radiofònica ha d'incloure cada un dels documents següents en format zip o PDF, d'una grandària màxima de 20 megues cada un, habilitats per a ser impresos, signats electrònicament, si escau, i cada un d'aquests ha d'estar denominat de la manera següent:
  - Memòria (apartat 2.2.1)
  - Annex V, projecte d'emissora (apartat 2.2.2, subapartats A, E, F, G, H, I)
  - Viabilitat econòmica i estructural del projecte (apartat 2.2.2, subapartats B)
  - Annex VI, compromís de no transmetre o arrendar la llicència (apartat 2.2.2, subapartat C)
  - Proposta tècnica (apartat 2.2.2, subapartat D)

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS PÚBLIC PER A L'ATORGAMENT DE 31 LLICÈNCIES PER A PRESTAR DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ RADIOFÒNICA EN ONES MÈTRIQUES AMB MODULACIÓ DE FREQÜÈNCIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX III] CERTIFICACIÓ DE L'ÒRGAN DE GOVERN SOBRE LA COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX V] PROJECTE DE EMISSORA

  [ANNEX VI] COMPROMÍS DE NO TRANSMETRE O ARRENDAR LA LLICÈNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  D'acord amb el procediment establit en el capítol II del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat Valenciana i les bases de la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19222

  Tramitació

  La sol·licitud, la documentació administrativa i la proposta radiofònica s'han de presentar de forma telemàtica, sense que en cap cas puga superar una grandària màxima de 100 megues, incloent-hi la sol·licitud.
  La presentació s'ha d'efectuar segons el model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio, si feu clic en l'apartat "Servicis on-line" i busqueu el tràmit de sol·licitud dissenyat a aquest efecte o si accediu a l'URL: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19222&version=amp,
  La presentació de la sol·licitud d'una manera diferent de la telemàtica determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  Per a poder dur a terme la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la seu de la Generalitat.
  Els certificats admesos en la seu electrònica s'han d'ajustar a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
  En concret, la sol·licitud es pot tramitar amb DNI electrònic, amb el certificat emés per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de Confiança de Prestadors de Certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  Hi ha més informació sobre els certificats digitals que emet l'ACCV en https://www.accv.es/va/.
  S'ha de comprovar la validesa del certificat en l'adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

  La presentació de la sol·licitud en el Registre Electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l'àrea personal o a la carpeta ciutadana, https://www.tramita.gva.es/cdc/, apartat "Sol·licituds entregades".
  A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel Registre Electrònic.
  La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació incondicionada de les clàusules d'aquestes bases.
  L'adreça electrònica habilitada indicada en la sol·licitud s'emprarà com a únic canal per a totes les comunicacions i notificacions relatives a aquest concurs.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura com a annex II i s'han de presentar degudament signades per l'interessat o per un representant legal degudament facultat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Per a decidir sobre l'atorgament de les llicències es tindran en compte els criteris de valoració i puntuació següents:

  a) Per als blocs de l'1 al 20, la puntuació màxima serà de 240 punts i la puntuació mínima exigida per a ser proposat serà de 180 punts.

  b) Per al bloc 21, pel que fa al criteri de valoració establit en l'apartat B, "Viabilitat econòmica i estructural del projecte", només es tindrà en compte l'apartat 2 i, per tant, la puntuació màxima serà de 225 punts i la puntuació mínima exigida per a ser proposat serà de 100 punts.

  c) Per al bloc 22 no es tindrà en compte el criteri de valoració establit en l'apartat G, "Utilització del valencià", per la qual cosa la seua puntuació màxima serà de 220 punts i la puntuació mínima exigida per a ser proposat serà de 150 punts.

  2. En el bloc 21, per al supòsit que cap de les entitats sense ànim de lucre o universitats arriben a la puntuació mínima exigida, o bé, no hi haja sol·licitants, la puntuació mínima que es pot aconseguir serà de 180 punts i es comptabilitzaran els criteris relatius a la valoració econòmica, apartat 1.

  3. En el bloc 22, per al supòsit que no arriben a la puntuació mínima exigida, o bé, no hi haja sol·licitants, la puntuació mínima que cal aconseguir serà de 180 punts i es comptabilitzaran els criteris relatius a la utilització del valencià.

  Es valoraran els apartats següents:

  I. Memòria (puntuació global màxima: 30 punts).

  Experiència: com a màxim 7,50 punts.
  Coherència del projecte amb les dades aportades, màxim 15 punts.
  Singularitat del projecte i aportació a la vertebració del mapa radiofònic de la Comunitat Valenciana, màxim 7,50 punts.

  II. Projecte d'emissora

  A) Característiques de la programació oferida (puntuació global màxima: 50 punts).

  1. Programes no informatius relatius a l'àmbit de la localitat de la llicència: Per cada bloc d'1 hora (setmanal): 1 punt (màxim 10 punts).

  2. Programes no informatius relatius a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, excloent-hi l'àmbit de la localitat. Per cada bloc d'1 hora (setmanal): 0,5 punts (màxim 5 punts).

  3. Programes de producció pròpia (produïts pel prestador de servei). Per cada bloc d'1 hora (setmanal): 0,5 punts (màxim 5 punts).

  4. Programes d'emissió única. Per cada bloc d'1 hora (setmanal): 0,25 punts (màxim 3 punts).

  5. Foment de la programació dirigida a diferents audiències i amb continguts relatius a col·lectius en risc d'exclusió social.
  (màxim 5 punts):
  Per cada programa dedicat a un segment d'audiència diferent (infantil, juvenil, tercera edat): 1 punt.
  Per cada programa amb continguts relatius a persones migrants, a persones amb diversitat funcional, a la igualtat de gènere, a continguts relatius a persones en situació de desocupació, joves, minories ètniques, a la cooperació internacional al desenvolupament, o a altres col·lectius en risc d'exclusió social, i que s'especifique en la descripció del programa: 1,5 punts.

  6. Programes informatius dedicats a l'àmbit de la localitat de la llicència. Per cada hora setmanal: 0,5 punts (màxim 5 punts).

  7. Programes informatius dedicats a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, excloent-hi l'àmbit de la localitat. Per cada hora setmanal: 0,25 punts (màxim 3 punts).

  8. Programes informatius en general, excloent-hi els dos àmbits anteriors. Per cada hora setmanal 0,10 punts (màxim 2 punts).

  9. Hores de redifusió (fins a 5 punts): Més de 5 hores setmanals: 0 punts.
  4 hores setmanals o més: 1 punt.
  3 hores setmanals o més: 2 punts.
  2 hores setmanals o més: 3 punts.
  1 hora setmanal o més: 4 punts.
  0 hores setmanals o més: 5 punts.

  10. Horari d'emissió: per cada 2 hores que superen les 16 hores d'emissió diàries: 0,5 punts (màxim 2 punts).

  11. Compromís fefaent de no emetre continguts relacionats amb la televenda, concursos radiofònics, xat de contactes, així com programes relacionats amb l'esoterisme, jocs d'atzar i apostes (5 punts).

  En els criteris de valoració vinculats a la programació no serà procedent assignar cap puntuació als apartats en els quals s'observara discordança entre el compromís assenyalat pel sol·licitant i les dades resultants del formulari omplit.

  B) Viabilitat econòmica i estructural del projecte (puntuació global màxima: 25 punts, bloc 21: 10 punts):

  1. Criteris per a tots els blocs, amb excepció del bloc 21:

  a) Pla d'inversions i costos referit a la freqüència o les freqüències i la localitat del bloc (màxim 5 punts).

  b) Anàlisi de mercat referit a la freqüència o a les freqüències i a la localitat del bloc (màxim 5 punts).

  c) Pla financer i de negoci referit a la freqüència o a les freqüències i a la localitat del bloc (màxim 5 punts).

  d) Compromís de contractació de personal indefinit destinat a la prestació del servei (màxim 10 punts):
  Per cada compromís de contractació, en cas que es tracte de treballadors amb diversitat funcional acreditada o en risc d'exclusió social: 3 punts per cada persona que cal contractar.
  Per cada compromís de contractació, en cas que es tractar de treballadors o treballadores menors de 30 anys, 3 punts per cada persona que cal contractar.
  Per cada compromís de contractació no inclòs en els anteriors: 2 punts.

  2. Criteri per al bloc 21:
  Projecte de viabilitat econòmica que preveja els costos, la previsió i el calendari d'inversions, la font de finançament i les previsions de despeses i ingressos. A més, cal justificar la procedència dels fons: es valorarà amb 10 punts com a màxim.

  C) Compromís de no transmetre o arrendar la llicència (puntuació global màxima: 10 punts)

  Compromís de no transmetre ni arrendar la llicència per un període de 2 anys: 0 punts.
  Compromís de no transmetre ni arrendar la llicència per un període de fins a cinc anys: 2 punts.
  Compromís de no transmetre ni arrendar la llicència per un període de fins a deu anys: 6 punts.
  Compromís de no transmetre ni arrendar la llicència per un període de fins a quinze anys: 10 punts.

  D) Proposta tècnica (puntuació global màxima: 30 punts)

  1. Dades bàsiques (màxim 6 punts)
  2. Pla de qualitat, continuïtat i fiabilitat (màxim 6 punts)
  3. Pla mediambiental i de protecció de la salut (màxim 6 punts)
  4. Pla de compartició d'infraestructures (màxim 6 punts)
  5. Pla d'innovació tecnològica (màxim 6 punts)

  E) Contribució a la pluralitat de l'oferta de prestadors de serveis de comunicació audiovisual (puntuació global màxima: 30 punts).

  1. Segons la presència del prestador de servei en l'àmbit de la localitat (màxim 15 punts):
  Si es disposa del 50 % de llicències en la mateixa localitat: 0 punts.
  Si es disposa del 41 % al 49 % de llicències en la mateixa localitat: 3 punts.
  Si es disposa del 31 % al 40 % de llicències en la mateixa localitat: 6 punts.
  Si es disposa del 21 % al 30 % de llicències en la mateixa localitat: 9 punts.
  Si es disposa de l'11 % al 20 % de llicències en la mateixa localitat: 12 punts.
  Si es disposa del 10 o menys % de llicències en la mateixa localitat: 15 punts.

  2. Segons la presència del prestador de servei en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (màxim 15 punts):

  Si es disposa del 50 % de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 0 punts.
  Si es disposa del 41 % al 49 % de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 3 punts.
  Si es disposa del 31 % al 40 % de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 6 punts.
  Si es disposa del 21 % al 30 % de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 9 punts.
  Si es disposa de l'11 % al 20 % de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 12 punts.
  Si es disposa del 10 % o menys de llicències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: 15 punts.

  F) Foment dels valors culturals, històrics i socials de la Comunitat Valenciana (puntuació global màxima: 20 punts).

  1. Programació general destinada al foment referit (màxim 10 punts):
  2 hores o més de programació diària: 10 punts
  1 hora o més de programació diària: 8 punts
  2 hores o més de programació setmanal: 6 punts
  1 hora o més de programació setmanal: 4 punts
  1 hora o més de programació quinzenal: 2 punts

  2. Emissió de música (màxim 10 punts):
  a) L'emissió en llengua valenciana d'un 10 % o més del total de la música emesa: fins a 5 punts.
  b) L'emissió d'un 10 % o més de música d'artistes de l'àmbit de la Comunitat Valenciana sobre el total de la música emesa: fins a 5 punts.

  G) Utilització del valencià (puntuació global màxima: 20 punts). No es valorarà en el bloc 22.

  Segons el percentatge de la programació setmanal conduïda en valencià (màxim 20 punts).

  1. A les zones de Monforte del Cid, Villena, Segorbe, Requena i Utiel.

  21 % o més de la programació: fins a 20 punts.
  Del 16 % al 20 % de la programació, fins a 16 punts.
  De l'11 % al 15 % de la programació, fins a 12 punts.
  Del 6 % al 10 % de la programació, fins a 8 punts.
  De l'1 % al 5 % de la programació, fins a 4 punts.

  2. A les zones corresponents a territoris de predomini lingüístic valencià:

  50 % o més de la programació, fins a 20 punts.
  Del 40 % al 49 % de la programació, fins a 16 punts.
  Del 30 % al 39 % de la programació, fins a 12 punts.
  Del 20 % al 29 % de la programació, fins a 8 punts.
  Del 10 % al 19 % de la programació, fins a 4 punts.

  H) Foment al desenvolupament del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana (puntuació global màxima: 15 punts).

  a) Si l'empresa té el seu domicili social o fiscal a la Comunitat Valenciana: 3 punts

  b) Foment de la implantació i el desenvolupament del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana (màxim 7 punts):

  - Per cada treballador o treballadora contractat o amb compromís de contractar que acrediten residència al territori de la Comunitat Valenciana: 1 punt.
  - Per cada compromís de col·laboració o contractes amb altres empreses o entitats del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana: 1 punt.
  - Per cada compromís de col·laboració o contracte amb institucions de la Comunitat Valenciana: 1 punt.

  c) Compromís o compromisos de caràcter associatiu entre diverses persones físiques o jurídiques amb seu a la Comunitat Valenciana i amb experiència en el sector de la radiodifusió: fins a 5 punts.

  I) Pel que fa a la diversitat, pluralitat, discapacitat, igualtat, als drets dels menors i a la no-discriminació de les minories, respectant el principi de transversalitat de gènere (puntuació global màxima: 10 punts.

  a) Que en l'escriptura fundacional o en els estatuts de l'entitat figure com a objectiu el fet de treballar a favor d'aquests principis, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria (5 punts).

  b) Existència d'un llibre d'estil o d'un document similar en què figure com a objectiu treballar a favor d'aquests principis, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria (5 punts).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.
  - Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
  - RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es convoca el concurs públic per a l'atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ondes mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8293, de 11/05/2018).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 9 de maig de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana.(DOGV nº 8310, de 05/06/2018)
  - Resolució de 16 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual s'amplia el termini previst per a dictar resolució en el concurs públic per a l'atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ondes mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana, convocat per Resolució de 9 de maig de 2018. (DOGV nº 8412, de 29/10/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 7/2010, de 31 de març.

  Vegeu el Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell.

  Vegeu la Correcció d'errors del Decret 4/2017, de 20 de gener.

  Vegeu la Resolució de 9 de maig de 2018

  Veuge correcció d'errades de resolució de 9 de maig de 2018

  Veuge Resolució de 16 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació,

  Llistat de seguiment

  Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.