Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de concurs literari i concurs de dibuix sobre «La vida després del confinament»

  Objecte del tràmit

  Més de dos anys amb la covid-19 entre nosaltres podria ser un temps suficient per a començar a veure fins a quin punt, o de quina manera, la pandèmia ens farà canviar de forma permanent hàbits personals, laborals i de relació social. El concurs escolar que el Consell Valencià de Cultura convoca per al 2022, «La vida després del confinament», els ho pregunta als i a les escolars d'ESO, batxillerat i FP, perquè són ells i elles, per les seues edats, els i les que poden saber, o tindre'n la intuïció si es vol, millor que molts de nosaltres, prou més grans, com serà la vida a partir del moment que deixem enrere aquesta crisi de salut pública. A la gent més gran, com passa sempre, ens costen més els grans canvis quan n'hi ha. És la joventut qui s'adapta amb més facilitat.
  El concurs d'enguany es pot veure com una continuació del de l'any passat, «Viure en pandèmia». El CVC demanava l'any 2021 als i les escolars com vivien davall la pandèmia, què en pensaven, com els afectava. Però també, implícitament, com enfocarien el futur més immediat. Ara, quan suposem que la situació millora i es redueixen els riscos de tota classe associats a la pandèmia, els demanem una reflexió de més abast, a un termini més llarg, el que ells consideren. Insistim que és important saber les visions de les noves generacions, i més encara a través de la llibertat que els ofereix la creació artística, sense més intermediaris, ni menys, que els marcats pel tremp literari o pictòric de cadascú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Poden participar tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que cursen estudis d'ESO, FP o Batxillerat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A l'autor de cada treball premiat amb el primer, segon i tercer premi se li concedirà CINC-CENTS EUROS (500,00 euros, QUATRE-CENTS EUROS (400,00 euros) i TRES-CENTS EUROS (300,00 euros) respectivament, una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.
  Aquestes quantitats econòmiques estan subjectes a les retencions i els impostos corresponents que els siga aplicable en cada cas.
  Als quatre centres docents que hagen aconseguit el nombre més gran de seleccionats, dos per nivell i dos per especialitat (ESO literari, ESO dibuix, Batxillerat-FP literari i Batxillerat-FP dibuix), se'ls premiarà amb DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00 euros), una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.
  En cas d'alumnes o centres premiats, el centre enviarà al Consell Valencià de Cultura la documentació necessària per a poder fer efectius els premis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els treballs presentats pels alumnes han d'enviar-se abans del 6 de maig de 2022.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els centres docents han de reunir tots els treballs presentats pels seus alumnes i enviar-los a l'adreça:
  Consell Valencià de Cultura
  Per al concurs sobre "la vida després del confinament"
  Palau de Forcalló
  Carrer Museu, núm. 3
  46003 València.

  No s'admetran enviaments per correu electrònic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els textos presentats han de ser originals i inèdits. Han d'estar escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i han de tractar el tema de "la vida després del confinament"des de l'òptica de l'autor.
  Cada alumne presentarà un sol text, en el gènere literari que preferisca: narrativa, poesia, assaig, etc., amb la condició que no excedisca 7 folis.
  En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l'autor o autora, el curs i el nivell al qual pertany, i el centre docent.
  Cada alumne presentarà una sola obra, en format A-4 i suport Guarro-Geler o similar. Les obres es podran presentar en color o en blanc i negre, i en qualsevol tècnica.

  Cada obra ha de portar un lema. En l'angle superior dret de la part posterior de l'obra es faran constar en lletres majúscules el nom de l'autor o autora, el curs i el nivell al qual pertany i el centre docent.
  Tenint en compte la possibilitat que les obres d'interés siguen publicades, convé no utilitzar negres plata, or i altres que no estiguen dins de la gamma normalitzada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Un jurat, nomenat pel Consell Valencià de Cultura, seleccionarà TRES treballs per cada curs d'ESO i de Batxillerat-FP, tant en la modalitat literària com en la de dibuix.

  Els treballs premiats, i també els que el jurat elegisca, passaran a ser propietat del Consell Valencià de Cultura, el qual podrà publicar-los i exposar-los, amb esment exprés del nom dels seus autors i dels centres als quals pertanyen. El Consell Valencià de Cultura promourà la difusió de les obres premiades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Informació complementària

  El Consell Valencià de Cultura considerarà la possibilitat de triar una de les obres premiades, independentment del nivell al qual corresponga, i publicar-la en cartells o en fullets. En tal cas, en el cartell o fullet constaran les dades de l'alumne/alumna i del centre escolar al qual pertany

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2022, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoca el concurs literari i el concurs de dibuix «La vida després del confinament»(DOGV num. 9281, de 18/02/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució d'1 de febrer de 2022, del president del Consell Valencià de Cultura.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.