Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70 % a persones treballadores contractades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en aquesta, i en un 30 % com a màxim a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria:

  1. Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre d'entitats de formació a data de finalització de presentació del termini de sol·licituds, sense perjudici del que estableix el resolc desé, apartat 7 de la convocatòria en relació amb els canvis de domicili.

  2. Les entitats han d'estar acreditades i/o inscrites per a les especialitats formatives objecte de la formació, en modalitat presencial, de teleformació o mixta, amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han de disposar en aquest àmbit d'instal·lacions degudament inscrites o acreditades per a les accions formatives impartides en modalitat presencial o per a la realització de sessions de formació presencial i/o proves d'avaluació final presencials en el cas d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació.

  3. En el cas que una entitat sol·licite una acció formativa no certificable, inclosa en el Catàleg d'especialitats del SEPE, i no dispose de la inscripció preceptiva, haurà d'aportar la declaració responsable que s'indica en el resolc seté, apartat 2 h) i i) de la convocatòria, referent al compliment dels requisits exigits per a la inscripció i la disposició d'instal·lacions i recursos humans suficients que garantisquen la seua solvència tècnica per a impartir la formació així com la qualitat d'aquesta.
  Aquestes inscripcions seran aplicables únicament en el cas que l'entitat en resulte beneficiària i tindran una vigència limitada a la duració de la impartició de les accions formatives.

  Requeriments

  - Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tant en la data de concessió com en la de pagament.

  - No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament davant de l'Administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament.

  - Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació.

  - En el cas d'accions formatives (especialitats) vinculades a certificats de professionalitat, complir tot el que estableix el Reial decret 34/2008, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013 que el desplega.
  - En el cas de teleformació, quan es tracte d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, es requerirà l'acreditació del centre o l'entitat per a impartir aquesta modalitat, en els termes que preveu el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, que el desplega.

  - En modalitat teleformació, quan es tracte d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, s'haurà de presentar la declaració responsable que preveu la resolució i referir-se també al compliment dels requisits que recullen els annexos II, III i IV de l'Ordre TMS 369/2019.

  - Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que calguen per a acreditar l'especialitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a fixar la quantia de la subvenció, s'aplicaran els següents mòduls econòmics màxims (cost per participant i hora de formació), segons la modalitat d'impartició de la formació:
  a) Presencial: 8 euros.
  b) Quan es tracte d'accions formatives de la modalitat teleformació: 5 euros.
  c) Mixta: s'aplicaran els mòduls corresponents a les hores de formació presencial o teleformació que tinga la concreta acció formativa considerada aplicant els mòduls expressats en les lletres a i b anteriors.
  Així mateix, preveurà una quantia addicional amb l'import de les ajudes corresponents al nombre teòric d'alumnat desocupat i amb discapacitats que puga assistir al programa de formació subvencionat, import que en cap cas es considerarà integrant del seu patrimoni.


  Les persones desocupades que tinguen una discapacitat d'almenys el 33 % podran percebre una beca per un import de 9 euros per dia realment assistit.

  Els treballadors i treballadores desocupats que participen en les accions formatives subvencionades a l'empara de la present convocatòria podran percebre ajudes en concepte de transport. Per a això serà un requisit haver superat amb èxit els mòduls propis de l'especialitat principal, excepte en els casos d'alumnat amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, per als quals no s'exigirà aquest requisit. La quantia d'aquestes ajudes ascendirà a 1,5 € per dia d'assistència.  BESTRETA


  D'acord amb el que preveu l'article 6.8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, es preveuen entregues de fons amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa de fins al 25 % de l'import concedit. Igualment, es preveu el pagament de fins a un 35 % addicional una vegada s'acredite l'inici de l'activitat formativa, per a la qual cosa es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a l'efecte i que comprendran les opcions següents:
  a) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, en la mateixa sol·licitud, la bestreta de fins al 35 % addicional, amb caràcter condicionat a l'acreditació de l'inici de l'activitat formativa.
  b) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, si escau, amb caràcter addicional a l'anterior sol·licitud, presentar una nova sol·licitud en el termini d'un mes a partir de l'inici de l'activitat formativa de fins al 35 % de la subvenció concedida.
  Així mateix, l'entitat beneficiària pot sol·licitar una única bestreta de fins al 60 % de l'import concedit una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa.

  Llevat que l'entitat beneficiària estiga exempta d'aquesta obligació, d'acord amb la normativa vigent, s'ha de presentar un aval bancari per un import igual a la quantitat que calga anticipar. L'entitat beneficiària ha de depositar la garantia en la corresponent direcció territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, l'haurà de presentar l'entitat beneficiària en el Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació com a requisit previ i indispensable per al pagament anticipat.

  Les garanties es cancel·laran per acord de l'òrgan concedent en els casos següents:
  1. Una vegada comprovada de conformitat l'adequada justificació de la bestreta.
  2. Quan s'hagen reintegrat les quantitats anticipades.

  Dins del termini de justificació previst en aquesta convocatòria, l'entitat ha d'ingressar els romanents no aplicats en el compte número ES50-0049-1827-81-2410382871, del Banco Santander, a favor de LABORA -Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i acreditar-ho davant del mateix òrgan amb la identificació del número d'expedient.


  PAGAMENT/LIQUIDACIÓ

  Les persones beneficiàries hauran de justificar la realització de l'activitat formativa subvencionada, així com les despeses generades per aquesta activitat. Per a això, han de tindre en compte el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els costos subvencionables i els criteris d'imputació que estableix la convocatòria.

  Quan la quantia subvencionada siga superior a 100.000 euros, per a procedir a la justificació i posterior liquidació final de la subvenció, l'entitat beneficiària ha d'omplir i remetre a l'òrgan gestor un compte justificatiu amb l'aportació d'un informe d'auditor, segons el que estableix l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

  Quan la quantia subvencionada siga inferior a 100.000 euros, es presentarà en el termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del corresponent programa, el compte justificatiu amb tot el contingut que preveu l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
  Per al còmput d'aquest termini, el mes d'agost es considerarà inhàbil; no obstant això, la presentació en cap cas podrà sobrepassar el 30 de setembre de 2022. Transcorregut aquest termini sense que s'haja efectuat la presentació de la indicada documentació, s'aplicarà el que preveu per a aquests casos l'article 70.3 del mateix text reglamentari.

  1. Per als programes formatius que preveu el resolc cinqué, es destinarà un import màxim estimat de 15.950.000 € amb la següent distribució per programes que també té caràcter estimatiu:

  a) Per als programes de formació sectorials, es destinarà un import màxim de 4.950.000 €.

  b) Per als programes de formació transversals, es destinarà un import màxim de 9.900.000 €.

  c) Per als programes de formació dirigits a l'economia social, es destinarà un import màxim de 550.000 €.

  d) Per als programes de formació dirigits a persones treballadores autònomes, es destinarà un import màxim de 550.000 €.

  2. Per a les ajudes a l'alumnat desocupat assistent als programes formatius, previstes en el resolc tretzé d'aquesta convocatòria, es destinarà un import màxim estimat de 550.000 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9002, de 21 de gener de 2021.

  Publicació de correcció d'errors amb ampliació de termini DOGV núm 9008 de 29 de gener de 2021, pel qual es concedeix un nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció d'errors en el DOGV.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los:

  a) Autorització expressa a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant.
  Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si és el cas, els poders de representació.

  b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament.

  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre.

  d) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o declaració responsable de l'exempció o no subjecció, amb la indicació de l'epígraf o els epígrafs en els quals estiga donat d'alta.

  e) D'acord amb el que preveu l'article 22.4 de l'RLGS, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del reglament esmentat a través de certificats telemàtics, cas en què la persona sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació.
  No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a comptar de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del reglament esmentat:
  . - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  . De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  . - De les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat que acredite que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  f) Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat i document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

  g) Llista prioritzada dels grups (cursos).

  h) En el cas que se sol·liciten accions formatives (especialitats) no pertanyents a un certificat de professionalitat, declaració responsable de la persona que represente l'entitat sobre disposició de les instal·lacions, equipaments, mitjans i recursos humans especificats en el programa formatiu que sobre l'especialitat corresponent conste en el Catàleg d'especialitats formatives. La falta de presentació amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, de l'esmentada declaració responsable referida a l'especialitat corresponent, implicarà l'anul·lació de l'acció formativa i, si escau, de l'entitat afectada, amb el corresponent requeriment previ.
  En aquest cas, la inscripció serà aplicable únicament en el cas que l'entitat resulte beneficiària, i tindran una vigència limitada a la de la mateixa durada de la impartició de les accions formatives subvencionades.

  i) En el cas de teleformació, s'han de complir els requisits que recull l'annex II, III i IV de l'Ordre TSM 369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'entitats de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

  j) El projecte que continga el programa formatiu de l'entitat s'ha de presentar en una única sol·licitud en format electrònic, segons model facilitat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a aquest efecte. En la modalitat de teleformació certificable, s'ha d'aportar en els termes expressats i ha d'incloure els aspectes determinats en l'article 14 de l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

  AMB CARÀCTER VOLUNTARI, ES PODRÀ APORTAR:

  a) La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en vigor, segons l'apartat E de l'annex I.

  b) L'experiència en accions formatives de formació per a l'ocupació dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades per la participació en convocatòries d'ajudes executades diferents de les aprovades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa cal aportar un certificat de l'administració pública corresponent del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) sobre les accions formatives impartides per l'entitat en els anys 2018 i 2019, segons el model que estableix l'annex II de la resolució.

  c) Declaració responsable del nombre de persones que, a data de la sol·licitud, formen part de la plantilla de l'entitat i estiguen d'alta durant un període igual a 9 mesos o superior, en l'exercici pressupostari anterior al que finança aquesta convocatòria (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats per mitjà dels programes mixtos d'ocupació-formació) i acreditació documental de les persones de la plantilla, durant el mateix període, del fet que reuneixen alguna de les condicions que estableix la resolució.

  d) Compromís assumit voluntàriament per l'entitat sobre el nombre d'alumnes que es formaran i que pertanyen als col·lectius següents: persones amb diversitat funcional amb grau de discapacitat superior al 33 %, persones afectades amb trastorn mental greu o molt greu, persones en situació o risc d'exclusió social o dones víctimes de violència de gènere.

  c) Acreditació documental que en l'escriptura de constitució o en els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent, figura com a objectiu treballar a favor de la igualtat d'homes i dones. En cas que l'entitat no dispose d'escriptura de constitució o estatuts, ha de presentar una declaració responsable a aquests efectes. Les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal compleixen aquest requisit per prescripció legal i no cal que presenten la declaració responsable.

  f) Acreditació documental de disposar l'entitat sol·licitant d'un pla d'igualtat en els termes que preveu l'apartat F de l'annex I de la convocatòria.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  PROJECTE MEMÒRIA DEL PROGRAMA FORMATIU

  PROJECTE FORMATIU

  [ANNEX I] ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SOLVÈNCIA TÈCNICA.

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT RELATIU Al CRITERI DE VALORACIÓ PREVIST EN L'APARTAT B) DE L'ANNEX I DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS APROVADA PEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES AMB CÀRREC A l'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  - L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, i es podrà recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que siga necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en la convocatòria.

  - En el cas que la sol·licitud presentada no complisca els requisits exigits o la documentació aportada amb caràcter obligatori continga errors o siga insuficient, l'òrgan instructor requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 d'aquesta llei.

  - No s'admetran les sol·licituds presentades per una entitat per a un determinat programa o sector quan, prenent en consideració la liquidació obtinguda en l'última convocatòria en la qual haja resultat beneficiària en el mateix programa o sector, d'entre les tres últimes publicades, haja incorregut en algun dels supòsits següents:

  a) Haver justificat de conformitat una quantia inferior al 35 % de la subvenció inicialment concedida.
  b) Haver obtingut en la valoració tècnica calculada en la fase de liquidació de la subvenció una disminució superior a un 25 %, en relació amb l'obtinguda per a l'aprovació del pla en el corresponent procés de valoració de sol·licituds.

  - D'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels projectes es constituirà una comissió de valoració, els components de la qual seran designats per la persona que ocupe la Prefectura del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació, que assumirà les funcions de presidència, o la persona que la substituïsca.

  - A la vista de la documentació que consta en l'expedient i prèvia ponderació dels criteris de valoració, la Comissió de Valoració emetrà un informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació.

  - Una vegada realitzades les valoracions, s'emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web www.labora.gva per tal que s'hi puguen realitzar les al·legacions corresponents en el termini de 10 dies. Així mateix, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, en què s'informarà de la publicació esmentada. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data.
  Una vegada ateses aquestes al·legacions, la comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració, amb la indicació dels factors o criteris que s'han tingut en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, sense que s'hi puguen presentar al·legacions.

  - A la vista de la instrucció practicada, es formularà la proposta de resolució provisional de la qual es donarà audiència a l'entitat sol·licitant en el cas que l'import de la subvenció proposat siga inferior al sol·licitat. En el termini de deu dies, l'entitat esmentada podrà acceptar i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o formular les al·legacions que estime oportunes.

  - En el cas que s'inste l'entitat i aquesta no presente la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustada a la proposta de resolució, s'entendrà que manté la sol·licitud inicial per un import superior, fet que comportarà, si és el cas, l'exclusió com a entitat beneficiària.

  - Tenint en compte el que al·legue l'entitat en el tràmit d'audiència i la reformulació del programa de formació, si és el cas, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva.

  - A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent, per ordre de més a menys puntuació, per delegació de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que estableixen els articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19231

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica.
  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web labora.gva.es, mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  - DESTINATARIS FINALS DE L'ACCIÓ:

  Ajudes per a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a persones treballadores empleades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en aquesta i en un 30 % com a màxim a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

  NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES PREVISTES

  34.000 ALUMNES

  QUANTIA PRESSUPOST

  Es destinarà per a atendre les subvencions per a la realització de les accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades un import global màxim estimat de 16.500.000 € amb càrrec a la línia de subvenció S5644000 del capítol IV del subprograma 322.52, del pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2021.

  Criteris de valoració

  A) ADEQUACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA A LES ACCIONS/ÀREES PRIORITÀRIES 65 punts
  1. Alumnat en accions prioritàries/alumnat total X 50 50 punts
  Els apartats següents seran acumulables a l'anterior, sense que es puguen superar els 65 punts en total.
  No obstant això, en cas d'alumnat susceptible de ser puntuat en 2 dels apartats següents, només puntuarà en el que atorgue més puntuació.
  2. Alumnat en accions prioritàries dirigides a l'obtenció d'una acreditació parcial acumulable que no comporte capacitació professional/alumnat total X 5 de les famílies professionals referents al sector punts
  3. Alumnat en accions prioritàries dirigides a l'obtenció de certificat de capacitació professional (carnet professional)/alumnat total X 10 en el sector al qual concorren
  10 punts
  4. Alumnat en accions prioritàries dirigides a l'obtenció de certificat de professionalitat complet/alumnat total X 15 de les famílies professionals referents al sector
  15 punts
  B) CAPACITAT ACREDITADA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT:
  B1- CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ TRANSVERSALS:
  Accions formatives de formació per a l'ocupació de caràcter transversal dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades com a beneficiària en convocatòries d'ajudes de qualsevol de les administracions públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNO). A aquests efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2018 i 2019: 15 punts
  L'entitat va fer entre 1 i 20 accions formatives (grups) 5 punts
  L'entitat va fer entre 21 i 40 accions formatives (grups) 10 punts
  L'entitat va fer més de 40 accions formatives (grups) 15 punts
  B2- CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR LES ACCIONS FORMATIVES QUE CORRESPONGUEN A LES ESPECIALITATS RECOLLIDES EN EL PLA DE REFERÈNCIA SECTORIAL:
  Accions formatives de formació per a l'ocupació, que corresponguen a especialitats recollides en el pla de referència sectorial, dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades com a beneficiària en convocatòries d'ajudes de qualsevol de les administracions públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNO). A aquests efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2018 i 2019. 15 punts
  L'entitat va fer entre 1 i 5 accions formatives (grups) 5 punts
  L'entitat va fer entre 6 i 10 accions formatives (grups) 10 punts
  L'entitat va fer més de 10 accions formatives (grups) 15 punts
  C) ABAST DEL PROGRAMA
  Es valorarà el nombre de persones treballadores participants en el programa sol·licitat 20 punts
  Entre 30 i 60 participants 4
  Entre 61 i 90 participants 6
  Entre 91 i 120 participants 8
  Entre 121 i 180 participants 12
  Entre 181 i 270 participants 16
  Més de 270 participants 20
  D) IMPLANTACIÓ TERRITORIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA 20 punts
  L'entitat té centres acreditats o inscrits en una província de la Comunitat Valenciana 5
  L'entitat té centres acreditats o inscrits en dues províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20 % de l'alumnat
  en cada província on hi haja centre acreditat o inscrit. A l'efecte de complir aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat. 10
  L'entitat té centres acreditats o inscrits en tres províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20 % de l'alumnat en cada província on hi haja centre acreditat o inscrit. A l'efecte de complir aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat. 20
  E) APLICACIÓ DE NORMES DE QUALITAT
  Per estar en possessió d'un certificat de qualitat en vigor, ISO9001 l'abast del qual incloga expressament l'activitat en matèria de formació per a l'ocupació o EFQM (Certificat d'Excel·lència Europea 200 + o superior): 16 punts.
  Per estar en possessió de Certificat SGSI de seguretat de la informació (ISO 27001): 4 punts.
  F) APLICACIÓ DE MESURES DE RESPONSABILITAT SOCIAL
  S'acreditaran d'acord amb el que estableix aquest apartat i el resolc 7.3 c, d, e i f de la convocatòria.
  G) GRAU D'EXECUCIÓ: S'atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a aquesta convocatòria. Aquesta puntuació inicial es reduirà d'acord amb el que preveu la convocatòria.
  H) DISMINUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN LA VALORACIÓ TÈCNICA. (Segons convocatòria)

  Obligacions

  Sense perjudici de les altres obligacions que estableix la Llei 30/2015, de 9 de setembre, el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i l'ordre de bases constitueixen obligacions de les entitats beneficiàries:
  1) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del procediment, execució de la formació i justificació de la subvenció, així com tindre a la disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de les persones treballadores a les accions formatives i els controls d'avaluació del seu aprenentatge i registres d'activitat formativa realitzada, en el cas que la formació haja sigut impartida en la modalitat de teleformació.
  2) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per a les persones participants en la formació subvencionada i no percebre cap quantitat d'aquestes.
  3) Haver realitzat o, si és el cas, garantit les devolucions de quantitats concedides i pagades en convocatòries anteriors i la devolució de les quals li haja sigut exigida mitjançant reclamació prèvia a la via executiva o mitjançant resolució de procedència de reintegrament, sempre que existisca resolució ferma, llevat que s'haja produït la suspensió de l'acte, i acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de concessió com a la de pagament.
  4) Comunicar a l'òrgan concedent competent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  5) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la subvenció i a realitzar-se el pagament d'aquesta, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, sense perjudici del que preveu l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  6) Fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, si és el cas, el cofinançament del Fons Social Europeu o de qualsevol altre fons comunitari o supranacional. En aquest últim supòsit, l'entitat beneficiària haurà d'incloure en les activitats d'informació de les accions formatives, publicacions, material didàctic i acreditacions de la realització de la formació que cal entregar a les persones participants l'emblema del Fons Social Europeu o del fons comunitari o supranacional que corresponga, així com complir les altres obligacions de publicitat que estableix la normativa comunitària o supranacional aplicable.
  7) Remetre a l'òrgan competent una comunicació d'inici de la formació que desenvoluparà, inclosa qualsevol modificació posterior, i, si és el cas, la comunicació de finalització, d'acord amb el contingut, els terminis i el procediment que a aquest efecte se l'informe.
  8) Informar l'alumnat de l'abast de la formació i de si aquesta és conduent o no a l'obtenció d'un certificat de professionalitat complet o la seua acreditació parcial.
  9) Portar una comptabilitat separada o codi comptable adequat, respecte de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada i disposar d'un sistema informatitzat de registre i emmagatzematge de dades comptables.
  10) Complir en la impartició de les accions formatives les prescripcions que els siguen aplicables en virtut de disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats o inscrits per a tal fi.
  11) Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que s'han tingut en compte per a l'acreditació de l'especialitat.
  12) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació o qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els siga requerida d'acord amb el que preveuen els articles 45 i 46 de l'LGS, així com als controls i auditories de qualitat que establisquen les administracions competents, els resultats de les quals s'incorporaran als registres en els quals estiguen inscrites.
  13) Comprovar que els participants disposen dels requisits d'accés o de les competències clau per a efectuar l'acció formativa en funció dels requeriments d'aquesta.
  14) Les persones beneficiàries de la subvenció estaran obligades a conservar, almenys durant un termini de 4 anys, considerant, si és el cas, la interrupció del termini de prescripció del dret de l'Administració a reconéixer o liquidar el reintegrament de la subvenció concedida, els justificants de la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, així com de l'aplicació dels fons rebuts, a l'efecte de les actuacions de comprovació i control. El termini esmentat es computarà a partir del moment en què finalitze el període establit per a presentar la justificació esmentada per part del beneficiari.
  15) Comunicar, si és el cas, la renúncia a l'execució de la subvenció concedida en un termini màxim de 2 mesos des de la notificació d'aquesta.
  16) Acceptar la seua inclusió en la llista d'entitats beneficiàries que es publicarà d'acord amb el que preveu l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  17) Recaptar dels participants de l'actuació les dades necessàries per al compliment de les obligacions derivades de l'article 125.2.d i e del Reglament 1303/2013 i l'article 5 i l'annex I del Reglament 1304/2013, els dos del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  18) Cooperar en la tramitació de les ajudes a l'alumnat.
  19) Subscriure en llista amb l'alumnat, tant desocupat com ocupat, una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil dels participants.
  20) En el cas d'accions formatives (especialitats) vinculades a certificats de professionalitat, complir tot el que estableix el Reial decret 34/2008, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013 que el desplega. 21) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat.

  Sancions

  Sense perjudici del que preveu l'LGS i la Llei 30/2015, en matèria d'infraccions i sancions administratives, seran causes específiques per a declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida i, si és el cas, de reintegrament d'aquesta:

  a) La falta de comunicació de l'inici de les accions formatives en el termini i la forma previstos.
  b) Percebre per qualsevol concepte alguna quantia o remuneració de l'alumnat participant en l'acció subvencionada.
  c) La falsedat de les dades que conté el compte justificatiu de despeses.
  d) No impartir l'acció formativa (especialitat) en una aula prèviament acreditada o inscrita.
  e) Qualsevol altre motiu que perjudique la fi última per la qual s'haja concedit la subvenció.
  f) Suposarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta el fet que la subvenció es destine a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat que manifestament supose un greuge o menyspreu cap als senyals d'identitat del poble valencià.

  Enllaços

  Vegeu les instruccions per a la tramitació telemàtica.

  Informació sobre l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració electrònicament

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Vegeu la inscripció en el Registre de Representants.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 159, de 05/07/2017).
  - Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11/04/07) en allò que subsistisca.
  - Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10/09/15).
  - Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, que el desplega.
  - Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.
  - Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la
  convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en
  aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es deplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el
  seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.(DOGV núm. 9008, de 29/01/2021)
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la
  convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades a càrrec de l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es deseplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.(DOGV nº 9021, de 16/02/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 395/2007, de 23 de març.

  Vegeu la Llei 30/2015, de 9 de setembre.

  Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, que el desplega.

  VEGEU la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA.

  VEGEU LA CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.