Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70 % a persones treballadores contractades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en aquesta, i en un 30 % com a màxim a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria:

  1. Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre d'entitats de formació a data de finalització de presentació del termini de sol·licituds, sense perjudici del que estableix el resolc desé, apartat 7 de la convocatòria en relació amb els canvis de domicili.

  2. Les entitats han d'estar acreditades i/o inscrites per a les especialitats formatives objecte de la formació, en modalitat presencial, de teleformació o mixta, amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han de disposar en aquest àmbit d'instal·lacions degudament inscrites o acreditades per a les accions formatives impartides en modalitat presencial o per a la realització de sessions de formació presencial i/o proves d'avaluació final presencials en el cas d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació.

  3. En el cas que una entitat sol·licite una acció formativa no certificable, inclosa en el Catàleg d'especialitats del SEPE, i no dispose de la inscripció preceptiva, haurà d'aportar la declaració responsable que s'indica en el resolc seté, apartat 2 h) i i) de la convocatòria, referent al compliment dels requisits exigits per a la inscripció i la disposició d'instal·lacions i recursos humans suficients que garantisquen la seua solvència tècnica per a impartir la formació així com la qualitat d'aquesta.
  Aquestes inscripcions seran aplicables únicament en el cas que l'entitat en resulte beneficiària i tindran una vigència limitada a la duració de la impartició de les accions formatives.

  Requeriments

  - Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tant en la data de concessió com en la de pagament.

  - No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  - Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament davant de l'Administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament.

  - Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació.

  - En el cas d'accions formatives (especialitats) vinculades a certificats de professionalitat, complir tot el que estableix el Reial decret 34/2008, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013 que el desplega.
  - En el cas de teleformació, quan es tracte d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, es requerirà l'acreditació del centre o l'entitat per a impartir aquesta modalitat, en els termes que preveu el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, que el desplega.

  - En modalitat teleformació, quan es tracte d'accions formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, s'haurà de presentar la declaració responsable que preveu la resolució i referir-se també al compliment dels requisits que recullen els annexos II, III i IV de l'Ordre TMS 369/2019.

  - Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que calguen per a acreditar l'especialitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9002, de 21 de gener de 2021.

  Publicació de correcció d'errors amb ampliació de termini DOGV núm 9008 de 29 de gener de 2021, pel qual es concedeix un nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció d'errors en el DOGV.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los:

  a) Autorització expressa a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant.
  Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si és el cas, els poders de representació.

  b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament.

  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre.

  d) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) o declaració responsable de l'exempció o no subjecció, amb la indicació de l'epígraf o els epígrafs en els quals estiga donat d'alta.

  e) D'acord amb el que preveu l'article 22.4 de l'RLGS, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del reglament esmentat a través de certificats telemàtics, cas en què la persona sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació.
  No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a comptar de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del reglament esmentat:
  . - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  . De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  . - De les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat que acredite que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  f) Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat i document acreditatiu de la titularitat del compte bancari.

  g) Llista prioritzada dels grups (cursos).

  h) En el cas que se sol·liciten accions formatives (especialitats) no pertanyents a un certificat de professionalitat, declaració responsable de la persona que represente l'entitat sobre disposició de les instal·lacions, equipaments, mitjans i recursos humans especificats en el programa formatiu que sobre l'especialitat corresponent conste en el Catàleg d'especialitats formatives. La falta de presentació amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, de l'esmentada declaració responsable referida a l'especialitat corresponent, implicarà l'anul·lació de l'acció formativa i, si escau, de l'entitat afectada, amb el corresponent requeriment previ.
  En aquest cas, la inscripció serà aplicable únicament en el cas que l'entitat resulte beneficiària, i tindran una vigència limitada a la de la mateixa durada de la impartició de les accions formatives subvencionades.

  i) En el cas de teleformació, s'han de complir els requisits que recull l'annex II, III i IV de l'Ordre TSM 369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre estatal d'entitats de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

  j) El projecte que continga el programa formatiu de l'entitat s'ha de presentar en una única sol·licitud en format electrònic, segons model facilitat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a aquest efecte. En la modalitat de teleformació certificable, s'ha d'aportar en els termes expressats i ha d'incloure els aspectes determinats en l'article 14 de l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

  AMB CARÀCTER VOLUNTARI, ES PODRÀ APORTAR:

  a) La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en vigor, segons l'apartat E de l'annex I.

  b) L'experiència en accions formatives de formació per a l'ocupació dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades per la participació en convocatòries d'ajudes executades diferents de les aprovades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa cal aportar un certificat de l'administració pública corresponent del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) sobre les accions formatives impartides per l'entitat en els anys 2018 i 2019, segons el model que estableix l'annex II de la resolució.

  c) Declaració responsable del nombre de persones que, a data de la sol·licitud, formen part de la plantilla de l'entitat i estiguen d'alta durant un període igual a 9 mesos o superior, en l'exercici pressupostari anterior al que finança aquesta convocatòria (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats per mitjà dels programes mixtos d'ocupació-formació) i acreditació documental de les persones de la plantilla, durant el mateix període, del fet que reuneixen alguna de les condicions que estableix la resolució.

  d) Compromís assumit voluntàriament per l'entitat sobre el nombre d'alumnes que es formaran i que pertanyen als col·lectius següents: persones amb diversitat funcional amb grau de discapacitat superior al 33 %, persones afectades amb trastorn mental greu o molt greu, persones en situació o risc d'exclusió social o dones víctimes de violència de gènere.

  c) Acreditació documental que en l'escriptura de constitució o en els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent, figura com a objectiu treballar a favor de la igualtat d'homes i dones. En cas que l'entitat no dispose d'escriptura de constitució o estatuts, ha de presentar una declaració responsable a aquests efectes. Les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal compleixen aquest requisit per prescripció legal i no cal que presenten la declaració responsable.

  f) Acreditació documental de disposar l'entitat sol·licitant d'un pla d'igualtat en els termes que preveu l'apartat F de l'annex I de la convocatòria.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  PROJECTE MEMÒRIA DEL PROGRAMA FORMATIU

  PROJECTE FORMATIU

  [ANNEX I] ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SOLVÈNCIA TÈCNICA.

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT RELATIU Al CRITERI DE VALORACIÓ PREVIST EN L'APARTAT B) DE L'ANNEX I DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS APROVADA PEL DIRECTOR GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES OCUPADES AMB CÀRREC A l'EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.