Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió d'una beca per a completar la formació de llicenciats per mitjà de la realització de pràctiques professionals en relació amb la participació en projectes europeus amb especial èmfasi en tasques d'informació i difusió de les convocatòries de programes europeus i tasques relacionades amb els programes operatius de la CV.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a l'obtenció de la beca objecte d'aquesta convocatòria els que reunisquen els requisits en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió d'alguna de les titulacions indicades a continuació, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la seua finalització és de cinc anys:
  - Llicenciatura o grau en Dret
  - Llicenciatura o grau en Econòmiques
  - Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empresa
  - Llicenciatura o grau en Ciències Polítiques
  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gva.es.

  f) No patir malaltia o diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  No poden optar a aquestes beques els que, en la data de publicació de la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que ja gaudeixen les persones sol·licitants en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia bruta mensual de la beca serà de 1.023,16 euros. Aquesta quantitat haurà d'augmentar-se, si és el cas, aplicant-li el percentatge de l'increment de la despesa del sector públic que s'aprove en els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2018. Sobre aquest import, ha de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i la resta de normativa aplicable.

  PAGAMENT
  - L'import s'abonarà per mensualitats vençudes, amb la certificació prèvia d'un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament.
  - En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional al dit període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.
  - A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries han d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. L'entrega de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8284, de 30/04/2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar EXCLUSIVAMENT PER VIA ELECTRÒNICA una sol·licitud i el currículum, segons els models normalitzats, que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
  A fi de reduir càrregues administratives a les persones interessades, la sol·licitud i el currículum NO S'HAN D'ACOMPANYAR DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  2. En omplir aquests formularis, s'obté l'AUTOBAREMACIÓ inicial dels mèrits adduïts, calculada de manera automàtica a partir de la informació inclosa en el currículum.

  3. La sol·licitud incorpora:

  a) Declaració responsable, per mitjà de la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, per a la qual cosa queda a disposició de la Generalitat, per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns.
  b) Autorització perquè l'Administració obtinga, directament, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment d'aquesta autorització, i en aquests supòsits ha de presentar els certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions.
  c) Una indicació que les dades de caràcter personal, contingudes en aquest, podran ser incloses en un fitxer, per al seu tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes, i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el currículum s'ha d'especificar: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement del valencià aconseguit, d'acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; el nivell de coneixement d'idiomes oficials de la Unió Europea, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües; així com l'experiència professional i els cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Sol·licitud
  Tramitar amb certificat electrònic: http://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/sel_buscador
  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum cal fer clic en la icona Tramitar amb certificat. Per a poder realitzar la
  presentació electrònica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (https://www.accv.es/va/) o del DNI electrònic.
  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu realitzar canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.
  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (http://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/sel_buscador) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".
  - Hi ha un correu d'assistència tècnica generalitat_ en_red@gva.es destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.


  1. Si la sol·licitud i el currículum no reuniren els requisits indicats en les bases i en la convocatòria, o no es presentara aquest últim, es requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim de deu dies hàbils esmene o presente els documents preceptius. Si no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada a aquest efecte.

  2. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà les "propostes motivades de resolució" a la persona titular de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, a la persona titular de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

  3. Si després de l'acreditació dels mèrits poguera desprendre's que alguna de les persones sol·licitants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, se li requerirà l'acreditació de tals requisits. En el cas que no foren acreditats en el termini que s'establisca, quedarà exclosa del procés, amb un tràmit previ d'audiència i indicació de les inexactituds o falsedats detectades formulades per la persona sol·licitant, sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega.

  4. Les resolucions de concessió de les beques convocades seran dictades per delegació, per la persona titular de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

  5. La resolucions de concessió de les beques es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació produirà els efectes de notificació d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19244

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es realitzaran en les dependències de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.

  Criteris de valoració

  Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els criteris següents, que permetran aconseguir un màxim de 34 punts dels quals 27 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a al f, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat g, entrevista/prova:

  a) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la «nota mitjana ponderada», donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, d'acord amb l'escala següent:
  - Nota mitjana 5: 5 punts
  - Nota mitjana 6: 6 punts
  - Nota mitjana 7: 7 punts
  - Nota mitjana 8: 8 punts
  - Nota mitjana 9: 9 punts
  - Nota mitjana 10: 10 punts
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel que estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar una certificació on conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts.

  b) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:
  - Doctor/a: 2 punts.
  - Màster universitari oficial: 0,50 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  - Diplomatures o tècnic/a superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic/a Superior d'Esports: 0,50 punts.

  c) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts
  1r. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb cada nivell superat segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües i amb la puntuació exclusiva del nivell més alt acreditat:
  -A1: 0,16 punts
  -A2: 0,32 punts
  -B1: 0,48 punts
  -B2: 0,64 punts
  -C1: 0,80 punts
  -C2: 1 punt

  2n. Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran, cada una, amb 0,50 punts addicionals: - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

  d) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3,50 punts.
  1r. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a d'aquest article, no es pot computar també en aquest apartat. Aquest subapartat 1r i el següent subapartat 2n s'aplicaran de forma excloent, de manera que cal optar en cada convocatòria per algun dels dos, si és el cas.
  2n. En aquelles beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, podrà valorar-se fins a 2 punts, d'acord amb l'escala establida en el Marc Normatiu de Referència.
  3r. Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.


  e) Coneixements addicionals: Fins a un màxim de 6 punts.
  1r. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, per a la qual cosa es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  2n. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts.
  - De 100 o més hores: 2,00 punts.
  - De 75 o més hores: 1,50 punts.
  - De 50 o més hores: 1,00 punt.
  - De 25 o més hores: 0,50 punts.
  - De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos a què haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  f) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts.
  Es concedirà fins a un màxim de 2 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.
  1r. La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computaran de la manera següent:
  - Llibres: 0,50 punts.
  - Capítols de llibres: 0,25 punts.
  - Articles: 0,10 punts.
  2n. El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquests efectes, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.
  3r. Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  Els cursos a què haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  g) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.
  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements sobre les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a les quals concorren. L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per a cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de les beques tenen les obligacions següents:

  a) Comunicar, si és el cas, l'acceptació de l'ajuda i incorporar-se al departament que se li indique, en el termini assenyalat en la resolució de concessió. La no-incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas, es podrà concedir una nova ajuda a la persona que corresponga, segons la regulació de les borses de reserva per a substitucions establida en l'article 16 de l'Ordre 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017).
  b) Aportar, en el termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació següent:
  - L'imprés de domiciliació bancària, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, en el qual ha de constar el número de compte en què es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en internet, www.gva.es.
  - La resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'assignació de número de seguretat social o de número d'afiliació.
  c) Renunciar a qualsevol altra beca coetània que gaudisca.
  d) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que establisca la persona que exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.
  e) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques. A l'efecte de garantir el compliment d'aquesta obligació, la presentació de la sol·licitud per part de les persones interessades comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a demanar, per via telemàtica, els oportuns certificats de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda, i de la Seguretat Social.
  f) Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga, així com sobre qualsevol informació obtinguda de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, durant el desenvolupament de la beca. Aquesta obligació es mantindrà encara després que el becari concloga la seua vinculació amb l'organisme.
  g) Les persones becades no poden publicar cap article ni remetre cap comunicació a qualsevol entitat o organisme sobre matèries relacionades amb la seua beca o l'activitat de l'organisme, sense l'autorització prèvia de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. En el cas que existisca l'autorització, el becari o la becària ha de fer constar expressament en la publicació, que l'activitat s'ha realitzat per mitjà d'una beca de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  h) Complir la resta d'obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable en matèria de beques, així com les que es deriven de les bases d'aquesta convocatòria, o de les específiques que s'establisquen en la mateixa resolució de convocatòria.

  2. La condició de becari o becària no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

  3. Durant el període de gaudi de les beques, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de trenta hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part de la direcció tècnica.

  4. Quan la persona beneficiària d'una de les beques concedides siga empleat o empleada de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que procedisca, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.

  5. En els supòsits en què per raó de part, adopció o acolliment s'interrompa el període de durada establit per a la beca, la persona interessada continuarà meritant i percebent l'import de la beca atorgada, i recuperarà amb posterioritat el període interromput. Igualment, en casos d'ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.

  6. En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-se cedeixen, gratuïtament i de forma indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut de les dites beques, així com la memòria final que presenten, i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic es reserva el dret a publicar-les i utilitzar-les.

  Sancions

  Tota alteració de les condicions i els requisits tinguts en compte per a la concessió de la beca pot donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. En particular, dóna lloc a la pèrdua del dret al cobrament, l'incompliment del règim d'incompatibilitats. Les beques estan subjectes al règim d'incompatibilitats previst en l'article 22 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  Procedeix, així mateix, la pèrdua del dret al cobrament de la beca i el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament per l'incompliment de les obligacions, així com dels supòsits recollits en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el que disposa l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV 6097, de 08/09/2009
  - ORDRE 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011)
  - ORDRE 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOCV núm. 8116, de 30.08.2017)
  - RESOLUCIÓ de 3 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca, per a l'exercici 2018, una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Finançament i Fons Europeus. (DOGV núm. 8284, de 30.04.2018)

  Llista de normativa

  Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV 6097, de 08/09/2009)

  ORDRE 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011)

  ORDRE 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017)

  Vegeu la Resolució de 3 d'abril de 2018.

  Llistat de seguiment

  Llistat provisional d'admesos i exclosos en la beca de pràctiques professionals en la Direcció General de Finançament i Fons Euopeus

  Correcció llista d'admesos i exclosos a la beca de pràctiques professionals en la Direcció General de Finançament i Fons Europeus

  Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'adjudica una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus, durant l'exercici 2018/2019 (DOGV núm. 8428 de 21.11.2018)

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.