Detall de Procediment

Modalitat B. Sales de teatre. Subvencions per a la promoció i visibilització del valencià en sales de teatre.

Codi SIA: 821191
Codi GUC: 19246
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(12-04-2023
05-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Modalitat B. Sales de teatre. Convocar, per a 2023, subvencions per a la promoció i la visibilització en sales de teatre i en llibreries.

Observacions

Observacions

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales de teatre i en llibreries.

Requisits

Requisits

Podeu consultar l'article 2 i 13 de les bases reguladores.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les empreses o entitats empresarials privades legalment constituïdes i radicades en la Comunitat Valenciana que exploten sales de teatre que representen o produïsquen obres de teatre en valencià. 2. No poden obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions. Podeu consultar l'apartat segon de la convocatòria i l'article 2 y 13 de les bases reguladores.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - La data d'inici de presentació de sol·licituds és: 12/04/2023. - La data de finalització de presentació de sol·licituds és: 05/05/2023. Podeu consultar l'apartat quart de la convocatòria. (DOGV núm. 9571, 11/04/2023)

Formularis i documentació

1. Hauran d'adjuntar l'annex I i l'annex III i els documents que s'indiquen en aquests annexos. 2. Si a més de la sol·licitud es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics. Podeu consultar l'article 7 de les bases reguladores i els apartats 4 i 7 de la convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud ha d';anar signada per la persona que represente legalment l';empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d';informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s';aprova el reglament d';administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s';accedirà a l';apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d';algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l';aplicació haurà de fer-se d';acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d';ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d';Educació, Cultura i Esport <;www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>; 2. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l';acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria. Podeu consultar l';apartat 4 de la convocatòria., 1. La sol·licitud ha d';anar signada per la persona que represente legalment l';empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d';informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s';aprova el reglament d';administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s';accedirà a l';apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d';algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l';aplicació haurà de fer-se d';acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d';ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d';Educació, Cultura i Esport <;www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>; 2. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l';acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria. Podeu consultar l';apartat quart de la convocatòria. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <;https://sede.gva.es/>; Feu la cerca amb les paraules clau de la subvenció. IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu d';omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d';";Impresos associats";, abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l';apartat ";Documentar";; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat., Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <;https://sede.gva.es/>; Feu la cerca amb les paraules clau de la subvenció. IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu d';omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d';";Impresos associats";, abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l';apartat ";Documentar";; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Atenent els criteris indicats, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent que l'òrgan instructor presentarà a la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. 2. Vista la proposta, la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme resoldrà la concessió i la quantitat de la subvenció. 3. El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. 4. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de l'LGS, l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat i en la pàgina web: o . Podeu consultar l'article 8 de les bases reguladores i l'apartat cinqué de la convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat sisé de la convocatòria.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Podeu consultar l'article 4 de les bases reguladores.

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 116, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestatiu en reposició o s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, dins del termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'acte. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'acte. Podeu consultar l'apartat tretzé de la convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'import global màxim de les subvencions és de 175.000 €, a càrrec de la línia pressupostària S3168000, «Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat», del programa 09.02.06.422.50, capítol IV. Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2023. 2. No es podrà subvencionar un import superior a la quantitat sol·licitada i justificada. 3. No es podrà presentar un pressupost superior a la quantitat del pressupost de la modalitat a la qual es presente la sol·licitud. Podeu consultar l'apartat tercer de la convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de sis mesos, comptadors des de de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. Podeu consultar l'apartat cinqué punt tres de la convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà el que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions i els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Podeu consultar l'article 27 de les bases reguladores.