Detall de Procediment

Modalitat C. Llibreries i establiments de comerç que venguen llibres. Subvencions per a la promoció i visibilització del valencià en llibreries i establiments de comerç al detall.

Codi SIA: 821192
Codi GUC: 19247
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(12-04-2023
05-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Modalitat C. Llibreries i establiments de comerç al detall que venguen llibres. Convocar, per a 2023, subvencions per a la promoció i la visibilització en sales de teatre i en llibreries.

Requisits

Requisits

Segons l'apartat sisé de la convocatòria: D'acord amb els punts 2 i 3 de l'article 16 de l'ordre de les bases reguladores d'aquestes subvencions, el mínim exigit de llibres en valencià en aparadors exteriors i interiors és del 20%, respectivament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les llibreries que, formalment constituïdes com a empreses i situades a la Comunitat Valenciana, tinguen com a activitat principal la venda de llibres i disposen, com a mínim, d'un establiment físic, obert al públic en general, i els establiments de comerç al detall que venguen llibres, el codi dels quals, segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), siga el codi 4761 o el codi 4762. 2. No poden obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions. Podeu consultar lapartat segon de la convocatòria i el punt 2 de l'article 2 de les bases reguladores.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada serà de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. -La data d'inici de presentació de sol·licituds és: 12/04/2023. - La data de finalització de presentació de sol·licituds és: 05/05/2023. Podeu consultar el punt 3 de l'apartat 4 de la convocatòria. (DOGV núm. 9.571, 11/04/2023)

Formularis i documentació

1. Hauran d'adjuntar l'annex I i l'annex III i els documents que s'indiquen en aquests annexos. 2. Si a més de la sol·licitud es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics. Podeu consultar l'article 7 de les bases reguladores i els apartats quart i seté de la convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud ha d';anar signada per la persona que represente legalment l';empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d';informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s';aprova el reglament d';administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s';accedirà a l';apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d';algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l';aplicació haurà de fer-se d';acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d';ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d';Educació, Cultura i Esport <;www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>; 2. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l';acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria. Podeu consultar l';apartat 4 de la convocatòria., 1. La sol·licitud ha d';anar signada per la persona que represente legalment l';empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d';informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s';aprova el reglament d';administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s';accedirà a l';apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de htpps://sede.gva.es. Hauran de disposar d';algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l';aplicació haurà de fer-se d';acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d';ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d';Educació, Cultura i Esport <;www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvencions>; 2. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l';acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria. Podeu consultar l';apartat quart de la convocatòria. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <;https://sede.gva.es/>; Feu la cerca amb les paraules clau de la subvenció. IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu d';omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d';";Impresos associats";, abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l';apartat ";Documentar";; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat., Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. <;https://sede.gva.es/>; Feu la cerca amb les paraules clau de la subvenció. IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d';aquest tràmit, amb l';objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu d';omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (podeu descarregar-los des d';";Impresos associats";, abans de començar a tramitar amb certificat, o des de la tramitació en l';apartat ";Documentar";; així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, firmar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre';ls. 2- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d';iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de ";Tramitació telemàtica";, que us portarà a identificar-vos mitjançant l';assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d';omplir el formulari de dades generals. b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat, heu omplit i heu firmat. d) Feu clic sobre el botó ";Registrar"; (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l';hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Atenent els criteris indicats, la comissió tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent que l'òrgan instructor presentarà a la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. 2. Vista la proposta, la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme resoldrà la concessió i la quantitat de la subvenció. 3. El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. 4. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de l'LGS, l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat i en la pàgina web: o . Poden consultar l'article 8 de les bases reguladores i l'apartat cinqué de la convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat sisé de la convocatòria.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents: 1. Haver realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció i haver-la justificada adequadament segons s'indica en aquestes bases i en la convocatòria corresponent. 2. Comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite. 3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat, a la qual aportaran la documentació que se'ls requerisca. 4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control. Si l'entitat beneficiària realitza altres activitats de naturalesa econòmica, la comptabilitat ha de ser separada perquè l'ajuda siga destinada a les activitats subvencionades. 5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació. 6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 7. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que s'indiquen en l'article 37 de la Llei general de subvencions. 8. Ajustar les actuacions de promoció del valencià a les directrius de la conselleria competent en la matèria incloses en la convocatòria, la qual pot supervisar-les en qualsevol moment. 9. En la difusió de les activitats subvencionades, donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la conselleria competent en la matèria d'acord amb el que estableix l'article 3, apartats 2 i 3, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. El text que han d'incloure és "Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport" i el logotip de la campanya institucional de promoció del valencià "Sempre teua. La teua llengua". El logotip es podrà descarregar en la pàgina web https://sempreteua.gva.es, en l'apartat "Elements promocionals". 10. Adequar-se a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; i l'article 14.n del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 11. Ajustar-se al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si l'entitat beneficiària subcontracta l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb la convocatòria d'ajudes corresponent. 12. Complir la normativa aplicable en matèria de contractació pública. L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent. Podeu consultar l'article 4 de les bases reguladores.

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 116, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestatiu en reposició o s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, dins del termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'acte. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'acte. Podeu consultar l'apartat tretzé de la convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'import global màxim de les subvencions és de 350.000 €, a càrrec de la línia pressupostària S3168000, «Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat», del programa 09.02.06.422.50, capítol IV. Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2023. 2. No es podrà subvencionar un import superior a la quantitat sol·licitada i justificada. 3. No es podrà presentar un pressupost superior a la quantitat del pressupost de la modalitat a la qual es presente la sol·licitud. Poden consultar l'apartat tercer de la convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de sis mesos, comptadors des de de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. Podeu consultar el punt 3 de l'apartat cinqué de la convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà el que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions i els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Podeu consultar l'article 27 de les bases reguladores.