• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Promoció i la visibilització del valencià en campanyes publicitàries.

  Objecte del tràmit

  Empreses de publicitat que tinguen com a finalitat la creació, producció i emissió de publicitat en valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a aquests ajuts les empreses de publicitat constituïdes per persones físiques o jurídiques radicades a la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes i que tinguen com a finalitat la creació, producció i emissió de publicitat.

  Requeriments

  1. L'entitat que sol·licite participar en la convocatòria haurà de tindre els requisits que s'assenyalen a continuació:
  a) La creació, producció i emissió de publicitat en valencià.
  b) Estar ubicada a la Comunitat Valenciana.
  c) Estar constituïda legalmente.
  d) Presentar un pressupost mínim de 2000 euros.
  e) Se subvencionaran les activitats realitzades de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció podrà arribar com a màxim al 100% de la quantitat sol·licitada, per optar al total de la subvenció concedida caldrà presentar despeses per un import igual o superior al pressupost sol·licitat. Si es justifica un import infeiror es minorarà proporcionalmente a les despeses justificables.
  La subvenció concedida es lliurarà d'una vegada, per transferència bancària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa de les activitats realitzades serà de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8520, de 02/04/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. S'ha d'ajuntar: la sol·licitud que figura en l'annex I, el compte justificatiu que figura en l'annex II i el model de documentació bancàri que figura en l'annex III de la convocatòria. S'han d'emplenar i signar per la persona que represente legalment l'empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport .
  2. Si a més de la sol·licitud es presenta alguna documentació adjunta, també haurà de ser presentada a través dels mitjans electrònics.
  3. Les entitats hauran de presentar una sol·licitud (annex I) i un compte justificatiu (annex II) diferent per cada petició en qualsevol modalitat. En les modalitats A, B i C, una mateixa empresa podrà demanar fins a un màxim de tres peticions per la mateixa modalitat. En aquest cas haurà de fer una sol·licitud i un compte justificatiu diferent per a cada petició i adjuntar la documentació corresponent a cadascuna.
  4. La documentació justificativa audiovisual que no puga enviar-se a través de la tramitació telemàtica es presentarà a l'organ de gestió de la subvenció amb una memòria USB, dins del termini que estableix en la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II.b] SOL·LICITUT D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PROMOCIÓ I VISIBILITZACIÓ DEL VALENCIA EN SALES D'EXHIBICIO CINEMATOGRAFICA, EN SALES DE TEATRE, EN LLIBRERIES I EN CAMPANYES PUBLICITARIES

  [ANNEX II] COMPTE JUSTIFICATIU. AJUDES PER A LA PROMOCIÓ I VISIBILITZACIÓ DEL VALENCIÀ EN SALES D'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA, EN SALES DE TEATRE, EN LLIBRERIES I EN CAMPANYES PUBLICITÀRIES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La gestió i instrucció del procediment correspondrà a la subdirecció general competent en política lingüística.
  2. L'ordenació de les sol·licituds ha de seguir els criteris i ponderacions que figuren en les bases reguladores (DOGV 12.01.2018) i la puntuació concreta de cada criteri s'estableix en la resolució d'aquesta convocatòria.
  3. Una vegada obtinguda la puntuació final de cada sol·licitud, se sumaran els punts obtinguts de totes les sol·licituds en la modalitat per la qual es demana l'ajuda. El valor econòmic del punt s'obté de la divisió del pressupost total per a la modalitat entre el total de punts de les entitats beneficiàries en aquesta modalitat.
  4.La subvenció concedida a cada sol·licitud serà la resultant de multiplicar els punts obtinguts pel valor del punt.
  5. Seguidament, en aplicació dels criteris establits i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisists de la convocatòria, s'elaborarà una llista amb l'import de les ajudes concedides en cada opció/modalitat.
  6. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com ho disposen l'article 18 de la Llei general de subvencions i l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  7. La concessió i la quantitat de la subvenció s'haurà de notificar en el termini de sis mesos des de la finalització del període de sol·licitud. La publicació de la resolució de concessió produirà l'efecte de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la Llei de procediment administratriu vigent, i la informació corresponent s'inserirà en la pàgina web indicada en la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 116, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acte.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de l'acte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19248

  Tramitació

  La sol·licitud, el compte justificatiu i el model de documentació bancària han d'anar signats per la persona que represente legalment l'empresa utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
  La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport .

  Informació adicional

  Les entitats hauran de presentar una sol·licitud diferent per cada petició en qualsevol modalitat. En les modalitats A,B,C, una mateixa empresa podrà demanar fins a un màxim de tres peticions per la mateixa modalitat. En este cas haurà de fer una soliciitud i un compte justificatiu diferent per a cada petició i adjuntar la documentació corresponent a cadascuna.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Nombre de campanyes produïdes en valencià. Màxim 30 punts.
  a) Que abasten tota la Comunitat Valenciana: 30 punts
  b) D'àmbit comarcal: 10 punts
  c) D'àmbit local: 5 punts
  2. Tipologia de la campanya i incidència. Màxim 20 punts.
  - En mitjans de comunicació audiovisuals: 6 punts
  - En mitjans de comunicació escrits i/o digitals: 6 punts
  - En tanques publicitàries o qualsevol tipus d'edició en espais públics i privats: 4 punts
  - En xarxes socials: 4 punts
  3. La campanya només s'ha fet en valencià sense versió en castellà. Màxim 10 punts.
  - Per cada campanya feta exclusivament en valencià: 2 punts.
  4. Certificats de coneixement de valencià del personal de les empreses de publicitat. Màxim 10 punts.
  - Entre els 76% i el 100% dels treballadors que tenen els nivells C1 o C2: 10 punts.
  - Entre els 51% i el 75% dels treballadors que tenen els nivells C1 o C2: 8 punts.
  - Fins al 50% dels treballadors que tenen els nivells C1 o C2: 6 punts.
  - Entre els 76% i el 100% dels treballadors que tenen els nivells B1 o B2: 6 punts.
  - Entre els 51% i el 75% dels treballadors que tenen els nivells B1 o B2: 4 punts.
  - Fins al 50% dels treballadors que tenen els nivells B1 o B2: 2 punts.
  - Entre els 76% i el 100% dels treballadors que tenen els nivells A1 o A2: 2 punts.
  - Entre els 51% i el 75% dels treballadors que tenen els nivells A1 o A2: 1 punt.
  - Fins al 50% dels treballadors que tenen els nivells A1 o A2: 0,5 punts.
  5. Acreditació d'un pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida. Màxim 3 punts.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:
  1. Haver realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció i haver-la justificada adequadament segons s'indica en aquestes bases i en la convocatòria corresponent.
  2. Comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite.
  3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat a la qual aportaran la documentació que se'ls requerisca.
  4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.
  Si l'entitat beneficiària realitza altres activitats de naturalesa econòmica, la comptabilitat ha de ser separada perquè l'ajuda siga destinada a les activitats subvencionades.
  5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
  6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la Llei general de subvencions.
  8. Ajustar les actuacions de promoció del valencià a les directrius de la conselleria competent en la matèria incloses en la convocatòria, la qual pot supervisar-les en qualsevol moment.
  9. En la difusió de les activitats subvencionades, donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la conselleria competent en la matèria d'acord amb el que estableix l'article 3, apartats 2 i 3, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. El text que han d'incloure és "Amb la col·laboració de la Conselleria, d'Educació, Envestigació, Cultura i Esport" i el logotip de la campanya institucional de promoció del valencià "Sempre teua. La teua llengua" El logotip es podrà descarregar en la pàgina web http://www.sempreteua.com, en l'apartat "Elements promocionals".
  10. Adequar-se a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; i l'article 14.n del Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, d'Investigació, Cultura i Esport.
  11. Ajustar-se al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si l'entitat beneficiària subcontracta l'activitat objecte de la subvenció d'acord amb la convocatòria d'ajudes corresponent.
  12. Complir la normativa aplicable en matèria de contractació pública.
  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - 1. El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons estableixen l'article 22.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 163 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - 2. El règim jurídic aplicable a l'aprovació d'aquestes bases és el següent:
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de subvencions.
  - Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - ORDRE 1/2018, de 28 de desembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d'exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries.

  - RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a 2018, subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en salas de exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries (DOGV núm. 8520, de 02/04/2019).

  Llista de normativa

  Ordre 1/2018, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subbvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d'exhibició cinematografica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries. (DOCGV núm. 8211 de 12.01.2018)

  Vegeu Resolució de 26 de març de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.