• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació a un expedient d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstec atorgades per l'Institut Valencià de Finances.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstec atorgades per l'Institut Valencià de Finances.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en virtut de la convocatòria d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstec atorgades per l'Institut Valencià de Finances.
  L'aportació es pot realitzar:
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena o d'un altre tipus)
  - Per iniciativa de l'interessat

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o representants legals de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit s'han de complir els requisits següents:
  a) Existència d'un expedient obert.
  b) Disposar de signatura electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que establisca el el mateix requeriment.
  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució que es dicte esgota la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això, sense perjudici de la interposició, per part dels interessats, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19262

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a la concessió d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstecs atorgades per l'Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials en el marc del canvi de model econòmic (DOGV núm. 8195, de 21/12/2017).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a la concessió d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstecs atorgades per l'Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials en el marc del canvi de model econòmic (DOGV núm. 8198, de 26/12/2017).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a la concessió d'ajudes en forma de bonificació dels costos financers d'operacions de préstecs atorgades per l'Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials en el marc del canvi de model econòmic (DOGV núm. 8214, de 17/01/2018).
  - RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca la concessió d'ajudes en forma de bonificació de costos financers d'operacions de préstec atorgades per l'Institut Valencià de Finances per al finançament de projectes empresarials elegibles en el marc del canvi de model econòmic, regulades a l'empara de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 8229, de 07/02/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 19/2017, de 14 de desembre

  Vegeu la Resolució de 31 de gener de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.