Detall de Procediments

Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2020, per al finançament de:

  1. Actuacions generals en matèria d'acció humanitària:
  - Actuacions d'emergència per a ajudar a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema; orientades a garantir la seua subsistència, protegir els seus drets, defensar la seua dignitat i establir les bases del seu posterior desenvolupament.
  - Actuacions de post-emergència encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la situació de vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que fora.
  - Actuacions d'assistència a persones refugiades i desplaçades internes per motiu de conflictes armats o de guerres, i també de catàstrofes naturals quan la seua situació es prolonga en el temps, la prevenció de desastres, la denúncia de violacions dels drets humans associada habitualment a aquests col·lectius i els projectes de defensa d'aquests.

  2. Actuacions específiques d'emergència amb dones i població infantil víctimes de violència sexual i de gènere, mutilació genital femenina, tràfic de dones i xiquetes i altres agressions produïdes en moviments transfronterers o en el si dels seus països d'origen dirigides a previndre, reduir el risc, promoure la resiliència i proveir atenció integral:
  - Promoció i protecció dels drets de les xiquetes, els xiquets i les dones mitjançant l'enfortiment dels serveis especialitzats existents de prevenció i resposta a la violència, als abusos sexuals i la violència sexual i de gènere en dones, xiquets i xiquetes i d'establiment gradual de serveis de prevenció i resposta en àrees recentment alliberades.
  - Protecció i educació bàsica a les xiquetes i xiquets que són víctimes de formes de violència, maltractament, descuit i explotació o que corren un risc considerable de patir-les, inclosos aquells que es troben en situacions humanitàries, en un entorn de seguretat, resiliència i no violència en el qual xiquetes i xiquets puguen gaudir de les seues llibertats fonamentals i els seus drets humans.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), individualment, que complisquen els requisits.

  Requeriments

  REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

  a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.
  c) Estar inscrites, en el dia de finalització de presentació de sol·licituds, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2019.
  d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  e) Acreditar experiència en la realització, d'almenys tres projectes executats d'acció humanitària en tercers països, finançats per administracions públiques o per entitats privades, que financen projectes d'acció humanitària. En el cas que s'aporte com a experiència projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquesta mena d'entitats ha de ser d'almenys 40.000 euros. S'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.

  No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  REQUISITS DELS PROJECTES

  1. Els projectes generals d'acció humanitària hauran de complir els següents requisits:

  a) Han de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i es tén que emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.
  b) Podràn executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole, d'acord amb el que contempla l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020.
  c) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.
  d) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte és viable tècnica i pressupostàriament si l'entitat avaluadora dels projectes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària faça constar:
  · Justificació que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100; bé perquè es minoren les despeses subvencionables d'acord amb el que estableix l'apartat 2 del Resolc Sisé d'aquesta convocatòria, o perquè s'han de minorar per a ajustar el percentatge de cofinançament.
  · Justificació que la minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte.
  e) L'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 300.000,00 euros.
  f) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de 12 mesos.
  g) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim de dos projectes, de manera individual, a executar cadascun dels dos projectes en països diferents.
  En cas que una entitat presentara, més projectes a aquesta modalitat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per més de dos projectes, serà/n exclòs/s el/els projecte/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.

  2. Els projectes específics d'acció humanitària de prevenció i mitigació de violència sexual i de gènere en dones i població infantil hauran de complir els següents requisits:

  a) El projecte ha de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'ha d'emmarcar en els principis de l'acció humanitària reconeguts internacionalment.
  b) El seu objecte ha de ser l'atenció integral a víctimes de violència de gènere i/o violència sexual, mutilació genital femenina, trànsit de dones i xiquetes i qualssevol altres agressions produïdes en moviments transfronterers o als seus països d'origen, mitjançant un enfocament multisectorial, havent de concretar-se en alguna/s de les següents actuacions:
  ? Protecció en espais escolars i comunitaris.
  ? Representació i assistència legal de víctimes de violència de gènere i/o violència sexual.
  ? Atenció mèdica i suport psicosocial.
  ? Prevenció de la violència de gènere i/o violència sexual mitjançant formació i sensibilització.
  c) Els projectes podran executar-se en qualsevol país per a contribuir a donar resposta a les necessitats de vulnerabilitat de les persones que anualment pateixen crisis provocades per desastres i conflictes de diversa índole, d'acord amb el que contempla l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020.
  d) Els projectes hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 16 de l'Ordre 3/2017.
  e) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte és viable tècnica i pressupostàriament si l'entitat avaluadora dels projectes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària faça constar:
  · Justificació que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100; bé perquè es minoren les despeses subvencionables d'acord amb el que estableix l'apartat 2 del Resolc Sisé d'aquesta convocatòria, o perquè s'han de minorar per a ajustar el percentatge de cofinançament.
  · Justificació que la minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte. f) L'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 250.000 euros.
  g) Els projectes tindran un termini màxim d'execució de 12 mesos.
  h) Cada entitat podrà ser beneficiària de subvenció d'un màxim d'un projecte, de manera individual.
  En cas que una entitat presentara, més projectes a aquesta modalitat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per més d'un projecte, serà/n exclòs/s el/els projecte/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE L'AJUDA

  Els projectes podran rebre de la Generalitat subvenciones fins a un màxim del 80 per cent del cost total del projecte, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

  En la Modalitat de projectes generals d'acció humanitària, l'import màxim de la subvenció a percebre, per a cada projecte, no podrà ser superior a 300.000 euros i el seu termini màxim d'execució serà de 12 mesos.

  En els projectes específics d'acció humanitària, l'import màxim de la subvenció per projecte no podrà ser superior de 250.000 euros amb un període màxim d'execució de 12 mesos.


  PROCEDIMENT DE COBRAMENT

  Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el deslliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8813, de 18.05.2020).
  L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  DATA INICI PRESENTACIÓ: 19/05/2020
  DATA FI PRESENTACIÓ: 18/06/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació preceptiva:

  1. Annex de sol·licitud específica de subvencions, en el qual constarà la informació relativa a les dades d'identificació de l'entitat sol·licitant, les dades relatives a l'actuació, el resum de dades econòmiques i l'aportació documental.
  2. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflecteix les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte, i haurà de presentar-se desglossat, resumit i per activitats. No es podran presentar despeses subvencionables que no tinguen cabuda en les partides pressupostàries previstes en aquesta memòria econòmica.
  3. Annexos a la memòria econòmica, on es relacionaran, en el seu cas, les aportacions en espècie, així com les factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos. Així mateix, al costat d'aquest document s'aportarà acreditació documental de:
  a) El cofinançament del projecte, incloent:
  ? Les aportacions en espècie, adjuntant declaració responsable de la persona física o jurídica que aportació els béns o serveis. Es descriurà i quantificarà l'aportació, i en el seu cas la depreciació, indicant nombre d'unitats, hores de treball, preu unitari quan corresponga, a més de la valorització total; així mateix en el cas de béns, s'acompanyarà la factura de compra del bé o, en cas de no disposar d'ella, d'aquells documents que permeten determinar el seu valor i la forma d'adquisició, valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. En cas de referir-se a despeses de personal es presentaren contractes de treball, nòmines o referències salarials equivalents del país d'execució de l'activitat.
  ? L'aportació financera dels projectes i programes, adjuntant en el seu cas:
  - Declaració responsable de l'entitat, acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, que acredite que es compleix amb les condicions de cofinançament de l'apartat 4.b) del Resolc Sisé, i en la qual es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o no s'accepta per l'òrgan instructor el cofinançament proposat serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament.
  - Certificacions acreditatives dels fons aportats procedents d'ajudes i subvencions, en les condicions descrites en l'apartat 4 del Resolc Sisé.
  - Certificacions acreditatives d'altres aportacions financeres procedents d'entitats públiques o privades.
  b) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, quan es tracte de despeses superiors a 2.500 euros. Aquests documents hauran de contemplar detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs, la qualificació professional del personal i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.
  c) L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, als efectes que avalen la seua adequació a la despesa.
  d) Documentació acreditativa de la titularitat i règim de propietat dels immobles vinculats al projecte, així com del valor d'aquests.
  e) En el cas que el projecte comprenga la construcció d'habitatges o infraestructures, s'hauran d'aportar els permisos d'obra o documents que acrediten la conformitat de les autoritats locals.
  4. Annex de personal vinculat al projecte, en el qual es relacionarà el personal del qual disposaran l'entitat sol·licitant, i els socis locals, vinculat a l'execució del projecte.
  5. Annex de relació de projectes, en el qual s'han de relacionar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant, i dels socis locals.
  6. Memòria de l'entitat sol·licitant que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. Per a això, es podrà incloure, en el seu cas, documentació acreditativa de:
  a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria. En el cas que no fora exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior.
  b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, incloent balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per persona autoritzada segons els estatuts.
  c) Les fonts de finançament.
  7. Organigrama i delegacions en la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant on constarà la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació en la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cadascun dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació en la Comunitat Valenciana.
  8. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants, on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, relacionats en l'Annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.
  9. Pel que respecta al soci local, en el seu cas, s'haurà d'aportar la següent documentació:
  a) Estatuts i inscripció del soci o socis local/és davant l'administració competent que acredite la seua capacitat jurídica i d'obrar al país d'execució del projecte, en el cas de tractar-se d'una entitat privada.
  b) Document en què conste la conformitat del soci local en l'execució del projecte i que detall els termes de col·laboració entre l'entitat sol·licitant i el soci local.
  c) Si el soci o contrapart local és una administració pública, original o còpia compulsada del certificat de compromís de participació en el projecte.
  d) Quan aquests documents siguen en un idioma diferent de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, s'ha d'adjuntar una declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acredite el seu contingut.
  10. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels següents documents:
  a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, identificació de les necessitats humanitàries en el context concret d'intervenció, la descripció de la població beneficiària desagregada per sexe i edat , els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i la seua calendarització, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i instruments de seguiment i avaluació.
  b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del Marc Lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació consta un model per a elaborar aquesta matriu.
  11. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, perquè aquesta obtinga de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions enfront de la Seguretat Social i tributàries enfront de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions.
  12. La inscripció de les entitats sol·licitants, així com la seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, serà comprovada d'ofici amb els dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  13. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en els apartats 7, 8 i 9 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors, per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.
  14. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en els apartats 6 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.
  15. Els annexos citats en els apartats 1 a 5 del resolc Huité, d'aquesta convocatòria estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.participacio.gva.es.
  16. La no aportació de la documentació prevista en els apartats 1, 2 i 10 (Formulari de dades del projecte, Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense ser possible la seua aportació en tràmit posterior.

  DOCUMENTACIÓ VALORATIVA

  1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació valorativa:

  a) Estratègia de Gènere vigent de l'entitat sol·licitant.
  b) Mapes i informes d'ubicació del projecte, que permeten determinar amb detall la localització de la intervenció.
  c) Curriculum vitae de les persones vinculades al projecte, relacionades en l'annex de personal, que haurà de contindre, almenys, informació suficient sobre la identificació personal, l'experiència professional en acció humanitària i sobre la formació acadèmica general i específica en matèria d'acció humanitària.
  d) Acreditació documental de l'adhesió de l'entitat sol·licitant al Codi de Conducta Ètica en Acció Humanitària.
  e) Acreditació documental de l'existència de Polítiques i Directrius de seguretat i evacuació en relació amb el personal humanitari adscrit al projecte.
  2. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en l'apartat a) d'aquest article, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.
  3. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, requerits en l'apartat a) d'aquest article, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.

  Impresos associats

  [ANNEX I] CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'ACTUACIÓ EN ACCIÓ HUMANITÀRIA

  [ANNEX II] ANNEXOS A LA MEMÒRIA ECONÒMICA DE PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA

  [ANNEX III] PERSONAL VINCULAT AL PROJECTE D'ACCIÓ HUMANITÀRIA

  [ANNEX IV] RELACIÓ DE PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA REALITZATS

  [ANNEX V] SOL·LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A PROJECTES D'ACCIÓ HUMANITÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar els documents preceptius corregibles que no es van presentar amb la sol·licitud d'aquesta convocatòria, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies, no s'aportaren correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució per la qual es declararà el seu motiu d'exclusió.

  2. La proposta de resolució serà publicada en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i en la seua pàgina web, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es, a aquest efecte que les entitats interessades poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.

  3. La Resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es. En la publicació es farà constar almenys la relació de sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, en el seu cas, per capítol pressupostari, i el títol del projecte juntament amb la puntuació obtinguda.

  4. En la resolució es fixaran el termini i requisits d'acceptació de la subvenció i, en el seu cas, de la reformulació dels projectes. En defecte d'això s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst, o no es tinguen en compte els requisits dels articles 40 i 41 de l'Ordre 3/2017, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, reuniendose de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'Ordre 3/2017.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que es disposa en la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19270

  Tramitació

  Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

  També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.
  La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.
  c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Consulteu la informació d'aquest apartat en l'annex I de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 8813, de 18.05.2020).

  Obligacions

  Les que estableix l'article 10 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Sancions

  En els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 69 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar a la Generalitat, les quantitats corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concesción de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament
  - Resolució de 16 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 31 de maig

  Vegeu Resolució de 16 de març de 2020

  Llistat de seguiment

  Enllaç aportació documentació

  Publicació requeriment d'esmena de la documentació presentada per a la convocatòria d'acció humanitària 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.