• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet aportar per via telemàtica documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  L'aportació es pot realitzar:
  - Com a conseqüència d'un requeriment de la conselleria esmentada.
  - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

  1.- En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos casos:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions.
  b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en la dita conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la renúncia o el desistiment, segons que corresponga.

  2.- La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb dels certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, haureu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor.

  - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  La informació relativa a aquest registre està disponible:
  . en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  . i en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Conselleria haja establit en el dit requeriment.
  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació s'ha d'aportar en el dit termini.
  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.Si es tracta de requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest.
  En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons calga.

  2.- Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que cal presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugeu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Acudiu a https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació respecte d'això.
  - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents que s'han de presentar.
  - Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert).
  Si no n'hi ha tal model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'aquest tràmit telemàtic.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció que dóna al seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19273

  Informació adicional

  L'aportació de documentació per mitjà d'aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que s'obté el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (web de la Generalitat > Àrea personal)
  o des de la seua Seu Electrònica (web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  L'interessat s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el o els documents electrònics que calga aportar.

  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i se'n podrà imprimir una
  còpia.

  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en la matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.