Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2021

  Objecte del tràmit

  L'objecte és aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del programa de Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2021.

  El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació a les quals va dirigit, mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interés social que possibiliten als alumnes/treballadors la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  BENEFICIARIS:

  Podran promoure els projectes de Tallers d'Ocupació i ser entitats beneficiàries, en les condicions i amb els requisits que s'assenyalen en l'article 2 de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació (d'ara en avant, ordre de bases):
  . Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals.
  . Òrgans, organismes autònoms o altres ens públics dependents de l'administració de la comunitat autònoma.
  . Les associacions, fundacions i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre amb almenys una delegació en el territori de la Comunitat Valenciana.
  . Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que tinguen, explícitament entre les principals finalitats constitutives, el foment de l'ocupació; d'acord amb el que preveu l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS), els membres associats de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de persones beneficiàries.
  . Els acords/pactes territorials per l'ocupació constituïts a l'empara de la corresponent normativa reguladora de la Comunitat Valenciana. Aquests podran ser beneficiaris de les ajudes sempre que per l'acord o pacte es presente una única sol·licitud que podrà ser formulada per una de les entitats locals que l'haja subscrit i que ha de disposar de l'acreditació en les especialitats incloses en el projecte.

  L'acord o pacte podrà avalar, per tant, una única sol·licitud, el projecte de la qual s'ha de desenvolupar almenys en dos municipis dels que conformen l'acord o pacte. Per a l'admissió de la sol·licitud, el projecte ha de ser aprovat per totes les entitats locals, els agents socials i econòmics que hagen subscrit l'acord o pacte, i s'haurà d'aportar el document que l'avale, així com els corresponents acords del ple de la corporació i, si és el cas, els convenis interadministratius en què es regulen expressament els compromisos assumits per al desenvolupament del projecte.

  DESTINATARIS:

  Les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els següents requisits mínims que s'han de reunir en la data d'incorporació al projecte: :
  a) Tindre 18 anys o més.
  b) Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació.
  c) Ser desocupades no ocupades o persones ocupades registrades en millora d'ocupació.
  d) Complir els requisits establits en la normativa aplicable per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  e) Complir els requisits que estableix l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a les accions formatives.

  Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, en els processos de selecció de l'alumnat dels projectes tindran prioritat per a participar en el programa les persones amb dificultats d'inserció laboral o col·lectius vulnerables, com:

  a) Dones.
  b) Persones majors de 45 anys.
  c) Persones amb baixa qualificació.
  d) Persones en atur de llarga duració.
  e) Dones víctimes de violència de gènere.
  f) Persones en situació o risc d'exclusió social.
  g) Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
  h) Persones trans.
  i) Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

  A l'efecte de garantir el compliment del que preveu el paràgraf anterior, mitjançant l'aprovació dels corresponents barems per a la selecció de l'alumnat/treballador, en els processos de selecció es prioritzaran les persones que reunisquen les condicions descrites en cada un dels col·lectius prioritaris.

  Requeriments

  · Les entitats beneficiàries han d'estar acreditades i ser competents per a l'execució de les corresponents obres o serveis, i disposar de la capacitat tècnica i de gestió suficients.
  · Les obres o serveis d'utilitat pública o interés social en els quals s'incorpore l'alumnat treballador han de correspondre per la seua finalitat o competència a les entitats beneficiàries i executar-les aquestes directament.
  · Les entitats beneficiàries han d'executar les accions formatives per si mateixes. D'acord amb el que determina la disposició transitòria primera de la Llei 30/2015, no podran subcontractar amb tercers l'execució de l'activitat formativa que els haja sigut adjudicada. No es considerarà subcontractació, a aquest efecte, la contractació de personal docent per a la impartició de la formació.
  · No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que concórreguen en alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartats 2 i 3, de l'LGS.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió, en el pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2021.
  Atés que es preveu en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 que les ajudes regulades en aquesta resolució estiguen finançades amb fons la distribució dels quals es du a terme mitjançant la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, la concessió d'aquestes estarà condicionada al fet que l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat haja efectuat les actuacions o haja dictat els actes administratius que permeten assegurar l'efectivitat de la transferència dels fons afectats.
  D'acord amb el que estableix l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, es fixa una quantia addicional a la indicada anteriorment per un import de 5.000.000 €.
  Amb caràcter previ a la resolució de concessió, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'import dels crèdits disponibles addicionals i la distribució definitiva, sense que aquesta publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.
  L'efectivitat de la quantia addicional màxima queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si és el cas, la prèvia aprovació de la modificació pressupostària procedent en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
  Aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu.

  CÀLCUL DE L'AJUDA:

  Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es facen en el termini que corresponga al període d'execució del programa.

  Les subvencions per als Tallers d'Ocupació es calcularan per a cobrir les diferents despeses i abastaran els conceptes que estableix l'article 11 de l'ordre de bases.

  D'acord amb el que preveu l'article 11 de la l'ordre esmentada, per a l'exercici 2021 s'estableixen els següents mòduls econòmics, actualitzats en el resolc quinzé de la convocatòria:

  Mòdul A. Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 3,88 euros per cada persona participant i hora.
  Mòdul B. Costos de formació i manteniment: 1,08 euros per cada persona participant i hora.
  Mòdul C: Salaris de l'alumnat: el salari mínim interprofessional establit l'any en el qual es concedeixen les ajudes, en concepte de salaris de l'alumnat/persona treballadora, sense perjudici de l'obligació de les entitats de fer efectiva les retribucions que corresponguen a l'alumnat treballador en relació amb el temps de treball efectiu d'acord amb la normativa laboral aplicable.

  Els possibles increments que es puguen produir en els costos salarials seran a càrrec de l'entitat beneficiària.

  L'import total de la subvenció calculada d'acord amb els criteris que indica l'ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost del projecte.

  De conformitat amb el que preveu l'article 19.2 de l'LGS, aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'altres subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  SOL·LICITUD DE BESTRETA:

  En el cas d'ajudes dirigides a l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, així com a les entitats la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les anteriors, en el marc dels programes públics d'ocupació i formació, l'administració pública competent podrà anticipar fins al 90 % de la subvenció concedida, amb la prèvia sol·licitud que s'ha de presentar una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa.


  En el cas d'entitats no incloses en el paràgraf anterior, es podrà avançar a l'entitat beneficiària, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa, fins a un 25 % de l'import concedit i fins a un 35 % addicional una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa. A aquests efectes, es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a l'efecte, que comprendran les opcions següents:

  a) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, en la mateixa sol·licitud, la bestreta de fins al 35 % addicional, amb caràcter condicionat a l'acreditació de l'inici de l'activitat formativa.
  b) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, si escau, amb caràcter addicional a l'anterior sol·licitud, presentar una nova sol·licitud en el termini d'un mes a partir de l'inici de l'activitat formativa de fins al 35 % de la subvenció concedida.

  En qualsevol d'aquests casos, excepte en els supòsits d'exempció d'aquesta obligació legalment establits, s'ha de presentar prèviament el corresponent aval bancari a favor de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per l'import de la bestreta.
  Per a això, s'ha de disposar d'un compte bancari específic al qual es transferirà l'import de la bestreta. El compte que s'ha aportat en el document de domiciliació bancària presentat amb la sol·licitud servirà a l'objecte esmentat.
  L'entitat beneficiària ha de depositar la garantia en el corresponent servei territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, l'entitat beneficiària l'ha de presentar en el corresponent servei territorial de formació per a l'ocupació com a requisit previ i indispensable per al pagament anticipat.


  **No podrà fer-se el pagament de la subvenció mentre l'entitat beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. A aquests efectes, d'acord amb el que preveu l'article 22.4 del Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del reglament esmentat a través de certificats telemàtics, cas en què la sol·licitant no haurà d'aportar la certificació corresponent. No obstant això, el o la sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar, aleshores, les certificacions corresponents. Així mateix, per a poder fer el pagament de la subvenció, l'entitat ha d'acreditar que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

  **Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una entitat local, com a requisit previ al cobrament, ha de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria (DOGV nº 9006 de 27/01/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb aquesta convocatòria, en tot cas, les entitats interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a fer qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en el resolc huité de la convocatòria.
  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a la pàgina web labora.gva.es mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a això, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19286

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació i informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

  1. Documentació que ha de presentar l'entitat sol·licitant. En el cas de mancomunitats o agrupacions d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, la documentació indicada en l'apartat següent l'ha d'aportar cada un dels membres que es comprometa a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer.

  2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent, que es podrà annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los:
  a) Autorització expressa a LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, de la persona que en tinga la representació, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions que siguen procedents per tal d'aclarir-la. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una còpia del document nacional d'identitat.
  Quan es tracte d'una persona jurídica de naturalesa privada, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent, així com, si és el cas, els poders de representació. En el cas que aquesta haja sigut aportada anteriorment i no haja experimentat cap variació, serà suficient el certificat de la persona que en tinga la representació legal de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de la persona titular de la presidència o de qui la represente a data de presentació de la sol·licitud.
  Quan es tracte d'una mancomunitat o una agrupació d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, cada una de les entitats membres associades que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer han de presentar una certificació emesa per l'òrgan competent amb el detall dels compromisos assumits, així com l'autorització de la concessió i el pagament de la subvenció a l'entitat sol·licitant.
  A més, en el cas d'acords/pactes territorials, s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'acord adoptat per a l'execució del projecte per l'òrgan de govern de l'acord o el pacte territorial.

  b) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons el model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, tant en el moment de la concessió com en el cobrament de la subvenció.
  c) Documentació d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.
  d) Autorització a LABORA Servei València d'Ocupació i Formació perquè obtinga directament, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  No obstant això, l'entitat sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos, a comptar de la data d'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  - De les direccions territorials competents en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  e) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o declaració responsable de l'exempció o no subjecció.
  f) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre.

  3. Informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
  a) Certificació acreditativa del finançament de la part del cost del projecte no subvencionada, ja que s'entén que queda per compte de l'entitat beneficiària la diferència de finançament necessari per a l'execució total de l'activitat subvencionada.
  b) Fitxa de domiciliació bancària del compte específic al qual LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació transferirà els fons en cas que s'aprove el projecte, així com la certificació de l'obertura d'aquest.
  c) Documentació acreditativa de la titularitat jurídica de l'objecte d'actuació i de la disponibilitat que té per a l'execució de l'obra o el servei previstos. En cas de titularitat privada, escriptura pública de cessió per a ús públic per un termini no inferior a vint-i-cinc anys. L'òrgan instructor podrà eximir d'aquest requisit i substituir-lo per l'autorització dels i les titulars, determinades entitats pel caràcter social de l'obra o el servei que s'haja de realitzar; per a la qual cosa les circumstàncies de l'exempció s'han d'acreditar degudament en l'expedient.
  d) Projecte relatiu a l'obra o el servei que es durà a terme, el contingut mínim del qual ha de consistir en una memòria que reculla els aspectes següents:
  - Denominació i dades d'identificació del projecte i de l'entitat sol·licitant.
  - Descripció detallada de l'obra o el servei que es durà a terme. En funció de l'obra que s'efectuarà, cal adjuntar un projecte bàsic o projecte tècnic complet signat pel personal tècnic competent. En tot cas, si es tracta d'un projecte bàsic, ha de contindre, almenys, una memòria descriptiva, unitats d'obra, plans generals i pressupost amb estimació global per capítols.
  - Compromís formal d'aportar amb la documentació d'inici tots els permisos necessaris per al desenvolupament de l'activitat. (FOR0306E).
  e) Projecte de pla formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servei que calga desenvolupar, de manera que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitats i les unitats d'obra o serveis. Cada itinerari formatiu ha d'incloure la denominació dels mòduls que l'integren i la durada d'aquests, l'objectiu general del mòdul i els continguts teoricopràctics.
  D'acord amb el que preveu l'apartat 7 de l'article 6 de l'ordre de bases, les entitats han d'incloure en el pla formatiu el contingut de la formació complementària de caràcter modular, així com els programes específics i les accions formatives que s'impartiran a l'alumnat que no haja arribat als objectius de l'Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o que estiguen en possessió del títol de graduat en ESO, però no haja obtingut el títol de batxiller o equivalent, que els permeta accedir a certificats de nivell superior.
  Així mateix, en el projecte de pla formatiu cal especificar també els aspectes següents:
  -Descripció que l'equip didàctic i el material fungible són els idonis per a la formació de l'alumnat i per a dur a terme el pla formatiu. Entre els mitjans previstos per a la formació de l'alumnat, es disposarà d'accés a Internet mitjançant una connexió de banda ampla, així com de l'equipament informàtic i de projecció audiovisual necessari per a la utilització d'aquest recurs a les aules. Si l'entitat sol·licitant no disposa d'una connexió de banda ampla, l'alta d'aquesta es podrà imputar a la subvenció en l'apartat de despeses de formació i funcionament.
  -Data prevista per al començament del projecte.
  -Pressupost de despeses que expressen els costos màxims totals derivats de la contractació del personal directiu, docent i auxiliar administratiu, del funcionament i la gestió del projecte i de la contractació de l'alumnat.
  -Pressupost d'ingressos que ha de comprendre la subvenció que se sol·licita, altres possibles aportacions i, si és el cas, ingressos previstos a conseqüència de l'alienació de béns produïts o serveis prestats pel desenvolupament o l'execució del projecte. S'hi han de fer constar expressament, si és el cas, les aportacions o els ingressos que disminuïsquen l'import de la subvenció que s'haja de sol·licitar.
  f) En relació amb el que preveu l'ordre de bases, les entitats han d'aportar el pla d'orientació de les persones que hi participen, en el qual s'ha de detallar l'assessorament i la informació laboral i professional i l'assistència tècnica a l'alumnat participant tant per a la recerca d'ocupació per compte d'altri com per a l'establiment per compte propi, de manera individual o en projectes d'economia social, així com els recursos dels quals disposa l'entitat per a implementar-lo.

  4. Amb caràcter voluntari, podrà aportar-se, així mateix, la documentació acreditativa dels criteris que recull l'article 9 de l'ordre de bases, en el termini de sol·licitud i en els termes que aquest preveu en relació amb:

  a) Acreditació documental relativa al conveni col·lectiu aplicable al personal contractat temporalment per a l'execució del projecte.
  S'ha d'acompanyar de la còpia del conveni que continga les ressenyes del diari oficial en el qual es va publicar i l'última actualització salarial, quan siga procedent.
  S'ha de presentar l'acreditació de la presentació i el depòsit del conveni o la notificació de l'adhesió, del Registre de convenis i acords col·lectius de treball dependent de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, o de les autoritats laborals de les comunitats autònomes.

  b) Declaració responsable del nombre de persones que, a data de sol·licitud, estiguen incloses en la plantilla de l'entitat, en alta durant un període igual o superior a 9 mesos en aquesta, durant l'exercici pressupostari anterior al que finança aquesta convocatòria (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats a través dels programes mixtos d'ocupació-formació) i acreditació documental de les persones incloses en la plantilla, durant el mateix període, que reunisquen alguna de les condicions següents:

  - Persones amb diversitat funcional reconeguda amb un grau igual al 33 % o superior (discapacitat física, psíquica o sensorial), persones amb un trastorn mental greu o molt greu.
  Aquestes circumstàncies s'han d'acreditar amb la presentació de l'informe de treballadors en alta (ITA) de la Seguretat Social i de l'informe de vida laboral d'empresa, que incloguen el període comprés entre el 01.01.2020 i fins a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.
  - Persones en situació o risc d'exclusió social que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat emés pels serveis socials competents, la data d'emissió del qual estiga dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
  Dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans que preveu l'article 9 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  c) Acreditació documental que en l'escriptura de constitució o en els estatuts de l'entitat, degudament inscrits en el registre corresponent, figura com a objectiu treballar a favor de la igualtat d'homes i dones. En cas que l'entitat no dispose d'escriptura de constitució o estatuts, ha de presentar una declaració responsable a aquests efectes. Les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal compleixen aquest requisit per prescripció legal i no cal que presenten la declaració responsable.

  d) Acreditació documental de disposar l'entitat sol·licitant d'un pla d'igualtat aprovat, visat per l'òrgan competent.
  En el cas d'empreses en les quals no existisca l'obligació legal d'elaborar un pla d'igualtat, s'ha d'aportar el pla aprovat, degudament visat per l'òrgan competent.
  Per a les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal, es considerarà que compleixen aquest tràmit amb l'aportació prèvia del pla.
  Si l'entitat disposa d'un pla la vigència del qual ha finalitzat, només caldrà la presentació de la resolució de visat del pla d'igualtat expirat i la sol·licitud de tramitació d'un pla nou, davant de l'organisme competent en igualtat de gènere. Entre l'expiració del pla anterior i la sol·licitud del nou no hi poden haver transcorregut més de sis mesos.


  L'aportació de la documentació acreditativa dels criteris que recull l'article 9 de l'ordre de bases té caràcter voluntari; en conseqüència, només es valorarà la documentació que presente l'entitat en el termini de sol·licitud, sense que pertoque fer requeriments en la fase d'instrucció a l'efecte d'esmena d'aquesta documentació en el cas que continguera errors o fora insuficient per a efectuar la valoració.

  Impresos associats

  ANNEX A LA SOL·LICITUDGENERAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  DADES PER A LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA(*)

  PLA D'ORIENTACIÓ

  PROJECTE RELATIU A L'OBRA O SERVICI A REALITZAR PLA FORMATIU /

  PREVISIÓ DE TREBALLS A REALITZAR PER ESPECIALITAT

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/INTERVENTOR ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  COMPROMÍS FORMAL APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en la convocatòria.

  2. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria de formació per a l'ocupació, que podran recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que calga per a acreditar l'exacte compliment de les condicions que exigeix aquesta convocatòria i assegurar que es disposa de les dades necessàries per a la comprovació de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes.
  En el cas que la sol·licitud no complisca els requisits exigits o la documentació aportada continga errors o siga insuficient, l'òrgan instructor requerirà l'entitat promotora sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  3. Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, la direcció territorial emetrà un informe amb la llista de projectes que hagen acreditat la seua viabilitat tècnica i econòmica, així com el compliment de la resta de les condicions exigides per a ser objecte de subvenció, amb la indicació, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte puga establir la Direcció General d'Ocupació i Formació, de les dades que s'hagen de comprovar en la fase d'instrucció i siguen necessàries per a l'adequada valoració dels projectes. Així mateix, la direcció territorial inclourà en l'informe la relació de les sol·licituds inadmeses o excloses amb la indicació de les causes concretes de la seua exclusió.

  4. Els projectes que superen la fase d'instrucció seran valorats per una comissió de valoració que analitzarà totes les sol·licituds que complisquen les condicions previstes, per a la qual cosa aplicarà els criteris que estableix l'article 9 de l'ordre de bases, i es resoldran per ordre de més a menys puntuació. En tot cas, la valoració dels projectes es farà sobre la documentació presentada per l'entitat dins del termini de presentació de sol·licituds, per a la qual cosa es tindran en compte les condicions que l'entitat reunisca en la data de finalització d'aquest termini, que hauran de mantindre's com a mínim durant tot el període d'execució. Els projectes en els quals alguna de les especialitats no complisca amb els requisits establits es podran valorar parcialment, a proposta de l'òrgan instructor, sempre que el projecte mantinga la seua coherència i continue sent viable tècnicament.

  5. Una vegada realitzades les valoracions, s'emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web de LABORA per tal que puguen realitzar les al·legacions corresponents en el termini de 10 dies. Una vegada ateses aquestes al·legacions, l'òrgan col·legiat emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concretarà, en els seus corresponents annexos, el resultat definitiu de la valoració amb la indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració i la seua aplicació concreta. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web de LABORA i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes per les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser entitat beneficiària de les subvencions previstes en la corresponent convocatòria, sense que s'hi puguen fer al·legacions.

  6. A la vista de l'expedient i de les actes de la comissió amb el resultat de la valoració, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució.

  7. En el cas que quedaren sol·licituds presentades a l'empara d'aquesta convocatòria valorades positivament d'acord amb el procediment establit i que no pogueren ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, aquestes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària corresponent com a conseqüència de més dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides. En cap cas es tornarà a concedir a la mateixa entitat quan aquesta haja renunciat a una subvenció d'aquest programa en la mateixa convocatòria.

  8. Vista la proposta de l'òrgan instructor, la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent per delegació del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa vigent o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19286

  Tramitació

  A més, en cas d'acords/pactes territorials, s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'acord adoptat per a l'execució del projecte de l'òrgan de govern de l'acord o el pacte territorial.

  Informació adicional

  D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb aquesta convocatòria, en tot cas, els interessats estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a fer qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
  Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en el resolc huité d'aquesta convocatòria.
  Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a la pàgina web labora.gva.es mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a això, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.
  La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si cal, comprove la capacitat de representació en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades.
  En el cas que no s'autoritze l'Administració perquè consulte aquestes dades, s'ha de denegar expressament aquesta autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'ha d'aportar la documentació corresponent: - Dades d'identitat del sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, de la persona que en tinga la representació. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent, així com, si és el cas, els poders de representació.
  En el cas que la documentació esmentada s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat de la persona que represente legalment l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de la persona titular de la presidència o de qui la represente a data de presentació de la sol·licitud.
  Quan es tracte d'una mancomunitat o una agrupació d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, cada un dels membres associats que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer han de presentar una certificació emesa per l'òrgan competent amb el detall dels compromisos assumits, així com l'autorització de la concessió i el pagament de la subvenció a l'entitat sol·licitant.

  Inici
 • Informació complementària

  BENEFICIARIS:
  . Les entitats locals territorials de la CV, els seus OA i les entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals o altres òrgans, organismes autònoms o altres ens públics dependents de l'administració de la comunitat autònoma.
  . Associacions, fundacions i altres entitats, totes sense ànim de lucre, amb almenys una delegació en el territori de la comunitat autònoma.
  . Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia que tinguen, explícitament entre les seues principals finalitats constitutives, el foment de l'ocupació; d'acord amb el que preveu l'article 11.2 de l'LGS, els membres associats de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de persones beneficiàries.
  . Acords/pactes territorials.
  DESTINATARIS:
  Les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els següents requisits mínims que s'han de reunir en la data d'incorporació al projecte: :
  a) Tindre 18 anys o més.
  b) Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació.
  c) Ser desocupades no ocupades o persones ocupades registrades en millora d'ocupació.
  d) Complir els requisits establits en la normativa aplicable per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  e) Complir els requisits que estableix l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a les accions formatives.

  Nombre de destinataris previstos als quals es pretén beneficiar: 129 grups (pendent actualitzar SMI i quotes a la SS) = 1.290 alumnes.
  Quantia/Pressupost: 31.135.000 euros.

  Criteris de valoració

  En l'article 9 de l'ordre de bases es determinen els criteris de valoració, per a la qual cosa es tindran en compte les àrees que s'indiquen a continuació:

  A) Desenvolupament de projectes anteriors.
  Criteri 1: Valoració enquestes d'execució.
  Criteri 2: Experiència corresponent a l'oferta formativa dirigida prioritàriament a persones desocupades.

  B) Adhesió de l'entitat local al segon Acord marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals.
  Criteri 3: Homogeneïtat de les despeses de personal dels tallers d'ocupació d'entitats locals.

  C) Taxa d'atur en l'àmbit territorial del projecte.
  Criteri 4: Desocupació.

  D) Perspectives d'ocupació del col·lectiu participant.
  Criteri 5: Valoració de les especialitats formatives segons el grau de prioritat de l'àrea professional, ateses les necessitats detectades en matèria de qualificació-inserció.

  E) Itineraris formatius.
  Criteri 6. Itineraris formatius.

  F) Àmbit territorial.
  Criteri 7: Àmbit territorial i acords/pactes

  G) Aplicació de mesures de responsabilitat social.
  Criteri 8: Inclusió social.
  Criteri 9: Igualtat entre dones i homes.


  El valor absolut de la puntuació final determinarà l'ordre de prioritat d'aprovació de les accions.

  Obligacions

  A més de les que estableix l'article 14 de l'LGS, la normativa de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i altra normativa aplicable, i sense perjudici de les obligacions específiques que les administracions competents els imposen, són obligacions de les entitats beneficiàries, entre altres:
  a) Complir en la impartició de les accions formatives les prescripcions que els siguen aplicables en virtut de la disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats per a aquest efecte.
  b) Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que s'hagen tingut en compte per a l'acreditació de l'especialitat.
  c) Comprovar que les persones que hi participen disposen dels requisits d'accés o de les competències clau per a efectuar l'acció formativa en funció dels requeriments d'aquesta.
  d) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per a les persones participants en la formació subvencionada.
  e) Informar els participants de la correspondència de l'acció formativa amb un certificat de professionalitat (CP) o una acreditació parcial acumulable (APA).
  f) Remetre a l'òrgan competent una comunicació d'inici del projecte, qualsevol modificació posterior, i la comunicació de la finalització d'aquesta, d'acord amb el contingut, els terminis i els procediments que estableix la convocatòria.
  g) Aportar el número de cens que té acreditat en el termini que establisca la corresponent convocatòria o, en defecte d'això, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en aquesta.
  h) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del procediment, execució de la formació i justificació de la subvenció, així com tindre a la disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de l'alumnat i els controls de l'avaluació del seu aprenentatge.
  i) Fer el seguiment de la participació de l'alumnat treballador i personal dels projectes, així com de l'aprenentatge de l'alumnat i la seua avaluació.
  j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control que efectue LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com les de control financer que puguen fer els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, per a la qual cosa cal aportar tota la informació que els siga requerida, així com als controls i les auditories de qualitat que establisquen les administracions competents.
  k) Executar els projectes respectant les normes aplicables, en particular les relatives a contractació pública, la protecció de dades de caràcter personal, la seguretat i la salut laboral, protecció del medi ambient i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
  l) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social tant en la data de concessió com en la de pagament.
  m) Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de concessió com a la de pagament.
  n) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons.
  ny) Portar una comptabilitat separada o codi comptable adequat respecte de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada, obrir els subcomptes necessaris d'ingressos i despeses per cada acció subvencionada i assignar en els subcomptes de despeses, si és el cas, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'acció subvencionada. En el cas d'entitats subjectes a comptabilitat pública, cal adequar aquesta obligació als sistemes de comptabilització corresponents.
  o) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  p) A l'efecte de difusió pública, atés que aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu, en el cas que les respectives convocatòries prevegen explícitament aquest cofinançament, l'entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  q) Identificar convenientment, a l'efecte de difusió pública, les activitats, les obres i els serveis que es facen a l'empara d'aquestes bases, en particular s'ha de fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, si és el cas, el cofinançament del Fons Social Europeu. En el cas que les respectives convocatòries prevegen explícitament el cofinançament pel Fons Social Europeu, s'haurà de comunicar a les persones participants contractades que aquestes accions estan cofinançades pel Fons Social Europeu i en tota la documentació elaborada per l'entitat haurà de figurar el logotip d'aquest fons.
  r) Quan l'entitat beneficiària de la subvenció, d'acord amb la seua forma de constitució, estiga subjecta al règim de dret privat, i la quantia en concepte d'ajudes o subvencions rebudes de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, rebuda durant el període d'un any, siga per un import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta.
  s) Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una entitat local, com a requisit previ al cobrament de la bestreta i del principal, haurà de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.
  A aquest efecte, cal lliurar l'últim escrit de presentació d'aquestes amb registre d'entrada.

  Sancions

  CAUSES DE MINORACIÓ I REINTEGRAMENT:

  1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, la concurrència de qualsevol de les circumstàncies previstes en l'article 37 de l'LGS i qualsevol altre motiu que perjudique la fi última pel qual la subvenció haja sigut concedida.

  2. En el cas d'incompliments parcials, es determinarà la quantitat que ha de reintegrar l'entitat beneficiària segons el principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, de conformitat amb el que disposa el número 2 de l'article 37 de l'LGS, en relació amb la lletra n, de l'apartat 3 de l'article 17 d'aquesta llei.

  3. La falta de comunicació de l'inici de l'activitat en la forma i el termini previstos determinarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o al reintegrament de les quantitats percebudes, si escau.

  4. La justificació insuficient de les despeses subvencionades determinarà la minoració o el reintegrament, si és el cas.

  El règim de responsabilitat per reintegrament de les subvencions serà el que estableix l'LGS i la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en avant.

  En cas de cofinançament de la subvenció pel Fons Social Europeu i de conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei general de subvencions, el termini de prescripció del reintegrament serà el que estableix l'article 3 del Reglament (CE Euratom) núm. 2988/1985, del Consell, de 18 de desembre de 1995, relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees, que estableix que en els programes plurianuals el termini de prescripció s'estendrà en tot cas fins al tancament definitiu del programa, segons el que preveuen els articles 140 i 141 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i l'últim exercici comptable està comprés entre l'1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024, en què els estats membres presentaran un informe de l'execució final del programa operatiu.

  RÈGIM SANCIONADOR:

  Si es detecta alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de l'LGS, se seguirà el procediment d'acord amb el que estableix l'article 67 d'aquesta llei i el seu reglament de desplegament, i es podran imposar les sancions que estableix la Llei de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF.

  Instruccions tramitació telemàtica.

  Informació sobre el registre de representants

  Informació sobre l'obligatorietat de relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans telemàtics.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa
  mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.
  - Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del
  programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.
  - ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la
  concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la
  convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, a càrrec de l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre,
  de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.(DOGV nº 9015, de 08/02/2021)

  Llista de normativa

  Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

  RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.