Detall de Procediments

TECG- Comunicació de l'inici de la producció d'animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d'avicultura de posta.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Comunicació de l'inici de la producció d'animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d'avicultura de posta.

  Objecte del tràmit

  Poder subministrar a les explotacions avícoles ecològiques, polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d'ous, quan no es dispose de polletes criades de forma ecològica, sempre que tinguen un màxim de 18 setmanes i complisquen amb el que es disposa en les seccions 3 i 4 del capítol 2 del títol II, en relació amb l'article 42 del Reglament (CE) núm. 889/2008, de la Comissió.

  Aquesta excepció es mantindrà fins al 31 de desembre de 2018.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses subministradores d'animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d'avicultura de posta destinades a la producció d'ous ecològics.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament.
  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19288

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El model de comunicació degudament omplit en tots els seus apartats. En concret, s'ha d'indicar en aquest la informació següent:
  - Dades del titular de l'empresa.
  - Dades de l'explotació.
  - Nombre d'animals susceptibles de venda i identificació d'aquests (lot), i identificació dels destinataris.
  - Camp en què s'especifique la declaració que compleix el que s'exposa en l'article 42.b del Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió.
  - Autorització expressa perquè les vostres dades puguen aparéixer en una llista d'empreses subministradores de polletes no ecològiques, així com per a la seua publicació en Internet.
  - Lloc, data i signatura.
  - Documentació acreditativa de la titularitat de l'explotació (targeta d'identificació fiscal, escriptures de titularitat, etc.) i poders de la persona que actua en representació del sol·licitant, si escau.
  - Llibre de l'explotació ramadera

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ DE L'INICI DE LA PRODUCCIÓ D'ANIMALS NO ECOLÒGICS PER A UTILITZAR-LOS COM A REPOSICIÓ EN EXPLOTACIONS ECOLÒGIQUES D'AVICULTURA DE POSTA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la comunicació presentada, i després de comprovar que aquesta reuneix tota la documentació i els requisits necessaris segons la normativa aplicable, la direcció general competent en matèria d'agricultura ecològica inclourà l'empresa subministradora en la llista d'empreses subministradores d'animals no ecològics per a utilitzar-los com a reposició en explotacions ecològiques d'avicultura de posta que han comunicat a aquesta autoritat competent la disposició de servir polletes d'acord amb l'article 42.b) de l'R (CE) 889/2008.

  Aquesta llista serà remesa al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient cada vegada que siga actualitzada i estarà disponible en la seua pàgina web, i en la web pròpia.

  La direcció general competent en matèria d'agricultura ecològica realitzarà controls a les empreses subministradores amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits exigits. En cas d'incompliment, es denegarà l'autorització, sense perjudici de les mesures addicionals que puguen derivar-se.

  Atés el procediment que cal seguir, es recomana la presentació de la sol·licitud amb almenys un mes d'antelació a l'inici de la introducció dels animals en l'explotació, tot això amb la finalitat de realitzar els controls i les verificacions necessàries.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19288

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc19288.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia polletes Ecològiques

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2017, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91
  - Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s'estableixen les condicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007, pel que fa a la producció ecològica, l'etiquetatge i el seu control.
  - Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2017.

  Vegeu el Reglament (CE) núm. 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008.

  Vegeu el Reglament (CE) núm. 1235/2008, de la Comissió, de 8 de desembre de 2008.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.