• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Aportació de documentació requerida en inspeccions en matèria de transport terrestre per carretera.

  Objecte del tràmit

  Permetre als subjectes requerits proporcionar la documentació que se'ls exigisca en el requeriment de què hagen sigut objecte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El procediment s'inicia d'ofici per la Inspecció de Transport. Els interessats que poden iniciar aquest tràmit són els subjectes que hagen sigut requerits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Dins del termini determinat en el requeriment, comptat a partir de la data de recepció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presentació presencial:

  Per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports.
  Com que els subjectes inspeccionats estan obligats a comunicar-se electrònicament amb l'Administració, NOMÉS es permet aportar presencialment, en el cas de tacògraf analògic, els discos diagrames originals juntament amb la còpia del registre telemàtic de contestació al requeriment.

  - Preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19298

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés d'aportació normalitzat.

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no s'autoritze, caldrà aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Tota la documentació que se li haja requerit.

  NOTA:
  - En el cas de tacògraf analògic, es presentaran els discos diagrames originals.
  - Si es presenta telemàticament, la informació del tacògraf digital, s'ha de presentar en fitxers en format .zip, .rar o .pdf.

  Impresos associats

  APORTACIÓ DE DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA INSPECCIÓ DE TRANSPORT TERRESTRE PER CARRETERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Revisió de la documentació aportada per l'interessat.
  2. Segons resulte la revisió:
  - En el cas de detectar-se infracció, trasllat a l'òrgan competent per a iniciar el corresponent procediment sancionador.
  - En el cas que no es detecte cap infracció, arxivament de les actuacions.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19298

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior Tramitar amb Certificat d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessiteu disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  NOTA:

  - Si es presenta telemàticament, la informació del tacògraf digital s'ha de presentar en fitxers en format .zip, .rar o .pdf.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Seran sancionades per la seua corresponent normativa, entre altres:

  - La desatenció total o parcial als requeriments dels membres de la inspecció del transport terrestre.
  - La negativa o obstrucció a l'actuació dels serveis d'inspecció que impossibiliten totalment o parcialment l'exercici de les funcions que legalment o reglamentàriament tinguen atribuïdes.
  - L'enviament dels fitxers de dades de la memòria del tacògraf digital o de la memòria de la targeta del conductor sense la signatura digital o amb aquesta manipulada, o altres elements destinats a garantir-ne l'autenticitat.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/7/87), en la seua redacció donada per la Llei 29/2003, de 8 d'octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transports per carretera (BOE núm. 242, de 9/10/03).

  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació del transport terrestre (BOE núm. 241, de 8/10/90).
  - Ordre FOM 3398/2002, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 8, de 09/01/2003 ).
  - Reglament (CE) núm. 561/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, relatiu a l'harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera i pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) núm. 3821/85 i (CE) núm. 2135/98, del Consell, i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3820/85, del Consell, (DOUE 11/04/06).
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05/04/11)
  - Ordre FOM 1230/2013, de 31 de maig, reguladora dels documents de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 158, de 03/07/13).
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV NÚM. 8167, de 10/11/17)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu la Llei 6/2011, d'1 d'abril

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.