Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La inscripció en el Registre d'Entitats Esportives d'un club esportiu, d'un grup de recreació esportiva i d'una secció deportiva o de recreació esportiva d'una altra entitat no esportiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques interessades a constituir i inscriure alguna de les següents entitats esportives:
  CLUB ESPORTIU. Són clubs esportius les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques o jurídiques, que tenen com a fi exclusiva la promoció o pràctica d'una o diverses modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l'àmbit federat.

  GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA. Són grups de recreació esportiva les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques, que tinguen com a fi exclusiva la pràctica entre els seus associats d'una o diverses activitats físiques o esports al marge de l'àmbit federat.

  SECCIÓ ESPORTIVA O DE RECREACIÓ ESPORTIVA D'UNA ALTRA ENTITAT NO ESPORTIVA. Les entitats privades amb seu en la Comunitat Valenciana, que tinguen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar i la fi o l'objecte de la qual social no siga l'exclusivament esportiu, podran crear en el seu àmbit seccions esportives o de recreació esportiva per a la pràctica dels seus membres integrants, sempre que la legislació a la qual s'acullen no ho impedisca.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els documents es presentarán en format PDF, signats electrònicament per les persones que ocupen la Presidència i la Secretaría emès per un PRESTADOR DE SERVEIS ELECTRÒNICS DE CONFIANÇA.

  1.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A la INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS:
  - Número de reserva de nom (procediment previ i obligatori a la inscripció).
  - ACTA DE CONSTITUCIÓ, subscrita per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, o jurídiques, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un club amb finalitat exclusivament esportiva.
  La composició dels membres de la junta directiva serà, com a mínim, president/a, vicepresident/a i secretari/a, havent de constar en l'acta de constitució.
  L'acta de constitució ha d'estar signada electrònicament per totes les persones que constitueixen el club o, en defecte d'això, signada manualment en totes les seues fulles per totes les persones que constitueixen el club, i, una vegada escanejat el document, signada electrònicament per les persones que ocupen els càrrecs de presidència i secretaria del club.
  - ESTATUTS, signats en totes les seues fulles pels membres fundadors, amb el contingut mínim establit en l'article 60.3 de la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
  El document d'Estatuts ha d'estar signat electrònicament per totes les persones que constitueixen el club o, en defecte d'això, el document anirà signat manualment en totes les seues fulles per totes les persones que constitueixen el club, i, una vegada escanejat, signat electrònicament per les persones que ocupen els càrrecs de presidència i secretària del club.
  - CERTIFICAT D'ADSCRIPCIÓ del club a la federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la federació autonòmica corresponent. El certificat deurà ser electrònic.

  2.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ D'UN GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA:
  - Número de reserva de nom (procediment previ i obligatori a la inscripció).
  - ACTA DE CONSTITUCIÓ, subscrita per un mínim de 3 persones físiques, majors d'edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un grup de recreació esportiva amb finalitat exclusivament esportiva.
  La composició dels membres de la comissió directiva serà, com a mínim, president/a, vicepresident/a i secretari/a, havent de constar en l'acta de constitució.
  L'acta de constitució ha d'estar signada electrònicament per totes les persones que constitueixen el *GRD o, en defecte d'això, signada manualment en totes les seues fulles per totes les persones que constitueixen el *GRD, i, una vegada escanejat el document, signada electrònicament per les persones que ocupen els càrrecs de presidència i secretària del *GRD.
  - ESTATUTS, signats en totes les seues fulles pels membres fundadors, amb el contingut mínim establit en l'article 72.3 de la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
  El document d'Estatuts ha d'estar signat electrònicament per totes les persones que constitueixen el *GRD o, en defecte d'això, el document anirà signat manualment en totes les seues fulles per totes les persones que constitueixen el *GRD, i, una vegada escanejat, signat electrònicament per les persones que ocupen els càrrecs de presidència i secretària del *GRD.

  3.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A la INSCRIPCIÓ D'UNA SECCIÓ ESPORTIVA O DE RECREACIÓ ESPORTIVA D'UNA ALTRA ENTITAT NO ESPORTIVA:
  - Número de reserva de nom.
  - Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat no esportiva, mitjançant l'aportació d'un CERTIFICAT D'ESTAR INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC, així com els ESTATUTS de la mateixa acarats pel registre corresponent, on conste la seua fi o objecte social, que no podrà ser exclusivament esportiu (tots dos han d'estar expedits com a màxim amb 30 dies d'antelació a la presentació en el Registre d'Entitats Esportives).
  - CERTIFICAT DE LA COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE GOVERN de l'entitat no esportiva, emés pel registre corresponent (expedit com a màxim amb 30 dies d'antelació a la presentació en el Registre d'Entitats Esportives).
  - CERTIFICAT de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat no esportiva de constituir en el seu si una secció esportiva o de recreació esportiva.
  El certificat de l'acord ha d'estar signada electrònicament pel representant legal de l'entitat no esportiva i haurà de contindre:
  1. El compromís de dotació pressupostària específica per a la secció esportiva o de recreació esportiva.
  2. Tindre un pressupost diferenciat per a la secció esportiva o de recreació esportiva.
  3. El compromís que, en cas que l'activitat esportiva desenvolupada genere algun benefici, aquest haurà de destinar-se a la mateixa activitat que l'ha generat.
  4. La identitat de les/s persones/s responsable/s de la secció esportiva o de recreació esportiva.
  - CERTIFICAT ELECTRÒNIC D'ADSCRIPCIÓ A la FEDERACIÓ esportiva de la Comunitat Valenciana corresponent SOLS PER A LES SECCIONS ESPORTIVES.

  Impresos associats

  ESTATUTS CLUB ESPORTIU

  ESTATUTS GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA

  ACTA DE CONSTITUCIÓ DE CLUB ESPORTIU

  ACTA DE CONSTITUCIÓ DE GRUP DE RECREACIÓ ESPORTIVA

  CERTIFICAT SECCIÓ ESPORTIVA

  CERTIFICAT SECCIÓ RECREACIÓ ESPORTIVA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=REGENTIDEP_INS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=193

  Tramitació

  Per a consultes o incidències pot contactar amb la Direcció Territorial de la seua província.
  Alacant:
  dep.ali_dgd@gva.es
  Castelló:
  dep.cas_dgd@gva.es
  València:
  dep.val_dgd@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç a la web del Registre

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487/24.03.2011)

  - Decreto 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8216/19.01.2018)

  Llista de normativa

  Llei 2/2011, de 22 de març

  Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.