Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premi President i Premis de la Generalitat Gaiates de Castelló 2020

  Objecte del tràmit

  Convocatòrial Premi President de la Generalitat i els Premis Generalitat corresponents a l'any 2020, que distingiran les millors gaiates de la ciutat de Castelló, així com a l'artista de la gaiata guanyadora d'aquesta ciutat.
  1.- Premi President de la Generalitat a la gaiata guanyadora de la ciutat de Castelló, segons el Patronat Municipal de Festes de Castelló.
  2.- Premi Generalitat a la persona artista de la gaiata guanyadora de la ciutat de Castelló, segons el Patronat Municipal de Festes de Castelló.
  3.- Premis Generalitat a cadascuna de les gaiates que obtinguen els cinc premis restants que atorga el Patronat Municipal de Festes de Castelló.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats i persones premiades objecte de la present resolució

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'anul·len i deixen sense efecte la
  Resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen el Premi President
  i els Premis Generalitat a les Falles 2020, i la Resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen el Premi President i els Premis Generalitat a les Gaiatas de Castelló de la Plana.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE GENERAL DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT - VALÈNCIA
  C/ EN BOU, 9 - 11
  46001 - VALÈNCIA
  Telf: 012

  o en qualsevol dels registres i oficines públiques a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
  C/ EN BOU, 9-11Ver plano
  46001 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. El Patronat Municipal de Festes de Castelló notificarà a la Subdirecció General d'Organització i Coordinació de la Presidència de la Generalitat, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quines han sigut les gaiates guanyadores de la ciutat de Castelló, així com la persona artista de la gaiata guanyadora en la ciutat de Castelló.

  Aquesta comunicació s'efectuarà per mitjà de la remissió del document que, segons la seua norma interna de funcionament, es dispose com a propi per a tal designació.

  2. Les entitats guanyadores dels premis objecte de la present resolució podran, això no obstant, comunicar directament a la Subdirecció General d'Organització i Coordinació, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'obtenció del premi mitjançant l'emplenament del document inclòs com a Annex a aquesta resolució, signat per la persona representant de l'entitat, i aportant la documentació que s'indica en aquest annex, i que hauran de presentar telemàticament en el portal de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent:


  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19304&version=amp

  o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  Per a poder tramitar electrònicament aquest document, haurà de disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que presidisca l'entitat o de la persona representant davant la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACVV) www.acvv.es.


  El document susdit, una vegada presentat en qualsevol dels registres indicats, es remetrà, en format PDF i sense la documentació addicional, a l'adreça de correu electrònic gestioncoordinacion@gva.es.

  Impresos associats

  PREMI GENERALITAT GAIATES 2020

  PREMI GENERALITAT GAIATES 2020 A L'ARTISTA DE LA GAIATA GUANYADORA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de reconeixement dels premis s'ajusta a allò que disposa el Decret 1/2019, d'1 de març, en els següents termes:

  1. El Patronat Municipal de Festes de Castelló notificarà a la Subdirecció General d'Organització i Coordinació de la Presidència de la Generalitat, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quines han sigut les gaiates guanyadores de la ciutat de Castelló, així com la persona artista de la gaiata guanyadora en la ciutat de Castelló.

  Aquesta comunicació s'efectuarà per mitjà de la remissió del document que, segons la seua norma interna de funcionament, es dispose com a propi per a tal designació.

  2. Les entitats guanyadores dels premis objecte de la present resolució podran, això no obstant, comunicar directament a la Subdirecció General d'Organització i Coordinació, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l'obtenció del premi mitjançant l'emplenament del document inclòs com a Annex a aquesta resolució, signat per la persona representant de l'entitat, i aportant la documentació que s'indica en aquest annex, i que hauran de presentar telemàticament en el portal de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent:


  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19304&version=amp

  o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  Per a poder tramitar electrònicament aquest document, haurà de disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que presidisca l'entitat o de la persona representant davant la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACVV) www.acvv.es.


  El document susdit, una vegada presentat en qualsevol dels registres indicats, es remetrà, en format PDF i sense la documentació addicional, a l'adreça de correu electrònic gestioncoordinacion@gva.es.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a via administrativa, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 113 i 114.c de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones interessades podran interposar els recursos següents:
  a) Potestativament, un recurs de reposició davant de la Presidència de la Generalitat, en el termini d´un mes comptat des de l´endemà de la publicació d´aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 113 el òrgan competent, en els termes previstos en els articles 112, 123 i 124 Llei 39/2015, de 1 octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultanejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.
  b) Directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d´aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  De manera telemàtica en l'adreça d'Internet, accedint al següent enllaç:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19304&version=amp

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 1/2019, d'1 de març, del president de la Generalitat, pel qual es creen el Premi President i els Premis Generalitat, i es regulen els corresponents a les Gaiates de Castelló 2019 (DOGV nº 8504, de 12/03/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 1/2019, d'1 de març.

  RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'anul·len i es deixen sense efecte la Resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen el Premi President i els Premis Generalitat a les Falles 2020, i la Resolució del 6 de març de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen el Premi President i els Premis Generalitat a les Gaiates de Castelló de la Plana 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.