Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals per a activitats del programa de joventut 2021 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Seran subvencionables:
  - Activitats d'oci educatiu.
  - Activitats i cursos de formació per a la promoció del voluntariat jove.
  - Programes d'aprenentatge-servei.
  - Activitats de Fòrum Jove.
  També seran subvencionables les despeses corrents i de personal no fix de l'entitat local derivats de les activitats, així com les despeses derivades d'assegurances relacionades amb la seua realització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals d'àmbit inferior a la província.

  Requeriments

  Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
  a) Realitzar les activitats incloses en l'annex III.
  b) Comunicar les modificacions.
  c) Acreditar la realització de les activitats incloses en l'apartat B de l'annex I, el compliment dels requisits i les condicions de l'ajuda.
  d) Prestar la col·laboració, presentar la documentació i sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'IVAJ.
  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer de la Intervenció General.
  f) Comunicar la concessió d'altres ajudes o subvencions, per a la mateixa finalitat, per part altres administracions i organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals. Aquesta comunicació deberà efectuar-se tan prompte es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació.
  g) Acreditar que està al corrent d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  L'IVAJ obtindrà directament aquesta informació; si l'entitat no li autoritza haurà d'aportar la documentació.
  h) Quan les activitats requerisquen contractació de personal haurà de tindre el títol de director/a i/o de monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil, o equivalents .
  i) Donar publicitat del finançament de les activitats, incloent el logotip de la Generalitat Valenciana - IVAJ (http://ivaj.gva.es/va/nou-logotip-de-l-ivaj) en mitjans de difusió (cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals). En els casos en què l'entitat tinga web, s'utilitzarà per a donar publicitat a la subvenció.
  j) Qualsevol altra de les obligacions de l'article 14 de la Llei 38/2003 General de subvencions, l'Ordre 3/2018 per la qual estableix les bases reguladores de la convocatòria i les normatives aplicables en les activitats que es realitzen.

  Les entitats locals beneficiàries es responsabilitzaran del compliment de l'exigència legal que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la llei d'enjudiciament civil, que estableix que «serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual». Amb aquesta finalitat, requeriran els certificats que acrediten la circumstància, expedits pel Registre Central de Delinqüents Sexuals, i els custodiaran.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import global màxim és d'1.058.000 d'euros. El repartiment de les ajudes serà segons el pes poblacional.

  CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
  La puntuació màxima és 100 punts i mínima 50, dels quals almenys 24 seran de l'article 8.1.b) de l'Ordre de Bases (https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/18/pdf/2018_3781.pdf): necessitats detectades en la població juvenil amb especial atenció a situacions de risc d'exclusió social.

  JUSTIFICACIÓ
  1. Memòria justificativa de cadascuna de les activitats subvencionades (annex IV).
  2. Relació de despeses o factures amb la signatura de la secretaria o de la intervenció de l'entitat local (annex V).

  PAGUE
  El règim de pagament de la subvenció serà el de l'article 18 de l'Ordre de Bases (https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/18/pdf/2018_3781.pdf).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà de 20 dies laborables, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV (núm. 9054, de 06/04/2021).

  El termini de justificació serà des de l'endemà a la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda i el 31 d'octubre, tots dos inclusivament.
  Les despeses reportades a partir de l'1 de novembre es podran abonar el mes de gener de 2022, sempre que no superen el 20% de l'import de la subvenció i que la justificació es realitze abans del 30 de desembre de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud es presentarà:
  a) Fitxa de valoració del programa de joventut (annex II).
  b) Fitxes descriptives de les activitats (annex III); una per a cada activitat.
  c) Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat l'IVAJ per a obtindre aquesta informació.
  d) Justificació de trobar-se al corrent en el rendiment de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, en el cas que l'entitat no estiga en la web de la Sindicatura: https://www.sindicom.gva.es/certificacio-destar-al-corrent-en-el-compliment-de-lobligacio-de-rendicio-dels-comptes-anuals.
  e) Model de domiciliació bancària, en cas de no haver-ho presentat abans o si s'ha produït alguna modificació.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ENTITATS LOCALS PER A PROGRAMES DE JOVENTUT 2021

  [ANNEX II] FITXA DE VALORACIÓ PROGRAMA DE JOVENTUT 2021

  [ANNEX III] FITXA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ

  [ANNEX IV] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA

  [ANNEX V] RELACIÓ DE DESPESES O FACTURES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES PROGRAMA DE JOVENTUT 2021

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud i els restants tràmits sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Generalitat.
  La subvenció és per a màxim 5 activitats.
  La concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.
  Potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició, davant la Direcció General de l'IVAJ, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19306

  Tramitació

  La sol·licitud i els restants tràmits sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  No seran subvencionables:
  a) Les despeses de personal funcionari, o d'un altre tipus, que siga fix de les entitats locals.
  b) Els costos indirectes o d'alimentació i begudes.
  No es consideren inclosos en aquest apartat les despeses en alimentació i beguda necessaris per al desenvolupament de l'activitat.
  c) Les despeses de lloguer de locals, llum, aigua, neteja o telefonia.
  d) Les festes, revetles, celebracions gastronòmiques, concerts, pràctica d'esports o semblants, no justificades en el corresponent projecte educatiu.
  e) Les activitats dirigides a la millora de l'ocupabilitat de les persones o les accions que conduïsquen a titulacions formatives.
  f) Les despeses d'adquisició de béns inventariables, incloent-se qualsevol tipus d'equipament.
  g) Els materials que no acrediten la seua relació amb l'activitat subvencionada i únicament tinguen una finalitat d'obsequi-regale (marxandatge).
  h) Els premis en metàl·lic.
  i) Les despeses que hagen sigut finançats íntegrament pels participants en l'activitat.
  j) Les despeses de disseny i publicitat que no formen part d'un projecte educatiu.
  k) La cartelleria, publicitat i materials de l'activitat subvencionada que no incloguen l'esment d'haver sigut finançada per la Generalitat Valenciana - IVAJ i els logotips corresponents.
  l) Les activitats per a les quals s'ha concedit subvenció, però no han sigut realitzades.
  m) Les despeses derivades de les activitats que:
  - Promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació o que atempten contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.
  - Tinguen finalitat lucrativa.
  - Fomenten, directament o indirectament, la violència, l'ús de drogues, alcohol, tabac...
  - Incomplisquen qualsevol tipus de legislació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen ajudes a entitats locals per a desenvolupar activitats del programa de joventut 2021 (DOGV Núm. 9054, 06/04/2021)
  - Ordre 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) (DOGV nº 8276, de 18/04/2018).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de politiques integrals de joventut
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

  Llista de normativa

  Vore Resolució del director general de l'IVAJ, per a programes de joventut 2021

  Vegeu l'Ordre 3/2018, d'11 d'abril

  Vore Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut

  Vore Llei 38/2003 general de subvencions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.