Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l'any 2020 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Seran subvencionables els programes de joventut que incloguen:
  - Activitats d'oci educatiu. En aquesta convocatòria es podran subvencionar:
  - Trobades en les quals participen joves de més d'un municipi.
  - Activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups estables de joves.
  - Activitats resultants del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.
  - Activitats extraordinàries organitzades a conseqüència de la COVID-19, incloses les realitzades després de la finalització de l'estat d'emergència.
  - Activitats i cursos de formació per a la promoció del voluntariat jove.
  - Programes d'apendizaje-servei.
  - Activitats de Fòrum Jove.
  També seran subvencionables les despeses corrents i de personal no fix de l'entitat local derivats de les activitats, així com les despeses derivades d'assegurances relacionades amb la seua realització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries les entitats locals d'àmbit inferior a la província.

  Requeriments

  Les entitats beneficiàries estaran obligades a:
  a) Realitzar les activitats subvencionades conforme s'indica en la fitxa descriptiva de l'activitat (annex III).
  b) Comunicar les modificacions.
  c) Acreditar la realització de les activitats incloses en l'annex II, el compliment dels requisits i les condicions que determina l'ajuda.
  d) Prestar la col·laboració, presentar la documentació i sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'IVAJ.
  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer de la Intervenció General.
  f) Comunicar la concessió d'altres ajudes o subvencions, per a la mateixa finalitat, per part altres administracions i organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació.
  g) Acreditar que està al corrent de obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  L'IVAJ obtindrà directament aquesta informació; si l'entitat no li autoritza haurà d'aportar la documentació.
  h) Quan les activitats requerisquen contractació de personal haurà de tindre el títol de director/a i/o de monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil, o equivalents.
  i) Donar publicitat del finançament de les activitats, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana - IVAJ (http://www.ivaj.gva.es/va/nou-logotip-de-l-ivaj) en mitjans de difusió (cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals...). En els casos en què l'entitat tinga web, s'utilitzarà per a donar publicitat a la subvenció.
  j) Qualsevol altra de les obligacions de l'article 14 de la Llei 38/2003 General de subvencions, l'Ordre 3/2018 per la qual estableix les bases reguladores de la convocatòria i les normatives aplicables en les activitats que es realitzen.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import global màxim és d'1.000.000 d'euros. El repartiment de les ajudes serà segons el pes poblacional.

  CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
  La puntuació màxima és 100 punts i mínima 50, dels quals almenys 24 seran de l'article 8.1.b) de l'Ordre de Bases (https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2018/04/11/3/): necessitats detectades en la població juvenil amb especial atenció a situacions de risc d'exclusió social.

  JUSTIFICACIÓ
  1. Memòria justificativa de cadascuna de les activitats subvencionades (annex IV).
  2. Relació de despeses o factures amb la signatura de la secretaria o de la intervenció de l'entitat local (annex V).

  TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
  Serà de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà a la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.
  Les despeses reportades a partir de l'1 de novembre es podran abonar al gener de 2021 si no superen el 20% de la subvenció i la justificació es realitza abans del 30 de desembre de 2020.

  PAGUE
  El règim de pagament de la subvenció serà el de l'article 18 de l'Ordre de Bases (https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2018/04/11/3/).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Després d'una correcció d'errades, s'àmplia, només per a les entitats afectades, el termini de justificació en 10 dies des del següent a la publicació d'esta resolució en el DOGV (núm. 8972, de 10/12/2020).

  El termini de justificació serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el DOGV (núm. 8960, de 25/11/2020).

  Termini de justificació per a activitats de novembre a desembre: les despeses generades a partir de l'1 de novembre es podran abonar el mes de gener de 2021, sempre que no superen el 20% de l'import de la subvenció i que la justificació es realitze abans del 30 de desembre de 2020.

  El termini de presentació serà de 20 dies laborables, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV (núm. 8854, de 10/07/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud es presentarà:
  a) Fitxa de valoració del programa de joventut 2020 (annex II).
  b) Fitxes descriptives de les activitats (annex III); una per a cada activitat.
  c) Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat l'IVAJ per a obtindre aquesta informació.
  d) Justificació de trobar-se al corrent en el rendiment de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, en el cas que l'entitat no estiga en el web de la Sindicatura: https://www.sindicom.gva.es/certificacio-destar-al-corrent-en-el-compliment-de-lobligacio-de-rendicio-dels-comptes-anuals
  e) Model de domiciliació bancària, en cas de no haver-ho presentat abans o si s'ha produït alguna modificació.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ

  [ANNEX V] RELACIÓ DE DESPESES O FACTURES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES PROGRAMA DE JOVENTUT 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud i els restants tràmits sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Generalitat.
  La subvenció és per a màxim 5 activitats.
  La concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.
  Potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició, davant la Direcció General de l'IVAJ, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19306

  Tramitació

  La sol·licitud i els restants tràmits sol es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 19 de novembre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2020.
  - Resolució d'1 de juliol de 2020, del director general de l'IVAJ, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar activitats del programa de joventut durant l'any 2020.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 19 de novembre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), de concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2020.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 19 de novembre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), de concessió de les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2020.
  - Ordre 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).(DOGV nº 8276, de 18/04/2018)
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de politiques integrals de joventut

  Llista de normativa

  Vore Resolució de concessió de les ajudes a entitats locals per a programes de joventut 2020.

  Vore resolució per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a activitats del programa de joventut 2020.

  Vore Correcció de la resolució de concessió de les ajudes a entitats locals per a programes de joventut 2020

  Vore Correcció d'errors de la resolució de concessió de les ajudes a entitats locals per a programes de joventut 2020

  Vegeu l'Ordre 3/2018, d'11 d'abril

  Vore Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut

  Vore Llei 38/2003 general de subvencions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.