• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2018

  Objecte del tràmit

  Subvenció (de despeses corrents i despeses de personal) per a desenvolupar programes de joventut que podran estar integrats per:
  - activitats d'oci educatiu,
  - activitats de promoció del voluntariat jove i programes d'aprenentatge-servei,
  - activitats de Fòrum Jove

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província. Així, podran presentar les sol·licituds corresponents tant els ajuntaments, com els òrgans de govern i d'administració d'entitats supramunicipals i d'entitats locals menors.

  Requeriments

  Requisits

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, estableix l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les següents obligacions específiques dels beneficiaris:

  1. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.

  2. Comunicar a l'IVAJ la sol·licitud i la concessió d'ajudes, per al mateix fi, per part d'altres administracions i organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

  3. Publicitar adequadament el caràcter públic del finançament de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, que incloga el logotip de l'IVAJ en mitjans de difusió com cartells, materials impresos i mitjans electrònics o audiovisuals. En els casos en què l'entitat local dispose de pàgina web, s'utilitzarà aquest mitjà per a publicitar la subvenció concedida, tot això d'acord amb el que disposa la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  4. Quan una entitat local resulte beneficiària d'una ajuda per a l'adquisició de qualsevol equipament TIC, ha d'adherir en un lloc ben visible una etiqueta en la qual figure la llegenda 'Equip finançat per l'IVAJ' i el logotip de l'IVAJ. (Disponible en el web de l'IVAJ).

  5. Les entitats locals sol·licitants han de tindre el seu centre d'informació juvenil inscrit en el Cens de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.

  6. Els equipaments TIC adquirits amb les ajudes concedides han de destinar-se, almenys durant tres anys, als fins concrets per als quals es va concedir la subvenció.

  7. Les entitats locals han de presentar un certificat d'adhesió de l'ajuntament en ple, en el cas de municipis, o del seu òrgan de govern, en la resta d'entitats locals, a la declaració per l'oci educatiu 'Ens reunim amb uns altres valors', segons l'annex II. Aquesta declaració està disponible en la pàgina web de l'IVAJ http://www.ivaj.gva.es/va/oci-educatiu

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  · QUANTIA

  - L'import global màxim de les ajudes és d'1.000.000 d'euros.

  CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  100 punts en total; mínim, 50; dels quals un mínim de 24 han de provindre de l'apartat c dels articles 8.1 i 9 de l'ordre de bases.


  JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
  b) Declaració responsable que l'entitat sol·licitant no incorre en les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Acreditació d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant certificats telemàtics, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, del Consell, de 8 d'octubre, pel qual s'estableixen les mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic. Les persones que no atorguen aquesta autorització han d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent en les obligacions esmentades.
  d) Certificat d'adhesió de l'ajuntament en ple, en el cas de municipis, o del seu òrgan de govern, en la resta d'entitats locals, a la declaració per l'oci educatiu 'Ens reunim amb uns altres valors', segons l'annex II
  e) Projecte d'activitats sol·licitades que continguen els requisits de l'article 2.4 de l'ordre de bases.
  f) Fitxa d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC), segons l'annex III.
  g) Justificació de trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que s'acreditarà mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per l'entitat esmentada, segons el que disposa l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
  h) Model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ENTITATS LOCALS PER A PROGRAMES DE JOVENTUT 2019

  [ANNEX II] CERTIFICAT D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ PER A L'OCI EDUCATIU "ENS REUNIM AMB UNS ALTRES VALORS"

  [ANNEX III] FITXA DE VALORACIÓ PROGRAMA DE JOVENTUT 2019

  [ANNEX IV] FITXA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA PROGRAMA DE JOVENTUT 2019

  [ANNEX V] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA PROGRAMA DE JOVENTUT 2019

  [ANNEX VI] RELACIÓ DE DESPESES O FACTURES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES PROGRAMA DE JOVENTUT 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La participació en la convocatòria s'ha de dur a terme telemàticament.

  La sol·licitud i la resta de tràmits s'han d'efectuar d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'ha d'omplir en el model d'instància que figura en l'annex I d'aquesta resolució.

  "ATENCIÓ"

  Cada entitat podrà sol·licitar només una de les activitats següents:
  a) Activitats d'oci educatiu.
  b) Activitats de promoció del voluntariat jove i programes d'aprenentatge-servei.
  c) Activitats de Fòrum Jove.

  Per a ser beneficiària de l'ajuda, la sol·licitud corresponent ha d'obtindre un mínim de 50 punts i 24 d'aquests, com a mínim, han de provindre de l'apartat c de l'article 8.1 de l'Ordre.

  L'entitat ha de desenvolupar el programa subvencionat entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018.

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
  Vegeu les activitats no subvencionables, article 2, apartats 2 i 3 de l'Ordre de bases.
  Vegeu les despeses no subvencionables, article 19.1 de l'Ordre de bases.
  Repartiment de les ajudes d'acord amb el pes poblacional i el càlcul individualitzat.
  Vegeu el que preveuen els articles 9 i 10 de l'Ordre de bases.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant de la direcció general en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19306

  Informació adicional

  La participació en la convocatòria ha de tramitar-se telemàticament.
  La sol·licitud i la resta de tràmits s'efectuen d'acord amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i ha d'omplir-se en el model d'instància que figura en l'annex I d'aquesta resolució.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut durant l'any 2018. (DOGV núm. 8313, de 08/06/2018)
  - ORDRE 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).(DOGV nº 8276, de 18/04/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 28 de maig de 2018.

  Vegeu l'Ordre 3/2018, d'11 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.