• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019 (IVAJ). (DOGV núm. 8546, 13/05/2019).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019 (IVAJ). (DOGV núm. 8546, 13/05/2019).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes que es convoquen estaran destinades a finançar les despeses derivades de les inversions efectuades per a l'adquisició d'equipaments en tecnologies de la informació i comunicació (TIC), de les entitats locals que presten un servei d'informació juvenil inscrit en el cens de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, com a centre d'informació juvenil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província.
  Així, podran presentar les sol·licituds corresponents tant els ajuntaments, com els òrgans de govern i administració d'entitats supramunicipals i d'entitats locals menors, d'acord amb les seues competències.

  Requeriments

  A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'estableixen les obligacions següents per als beneficiaris:

  1. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.

  2. Comunicar a l'IVAJ la sol·licitud i la concessió d'ajudes, per a la mateixa finalitat, per part d'altres administracions i organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

  3. Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i incloure el logotip de l'IVAJ en mitjans de difusió, com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals. En els casos en què l'entitat local dispose de pàgina web, s'utilitzarà aquest mitjà per a donar publicitat a la subvenció concedida, tot això d'acord amb el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  4. Quan una entitat local resulte beneficiària d'una ajuda per a l'adquisició de qualsevol equipament TIC, ha d'adherir en un lloc ben visible una etiqueta en què figure la llegenda "Equip finançat per l'IVAJ" i el logotip de l'IVAJ. (Disponible en la web de l'IVAJ).

  5. Les entitats locals sol·licitants han de tindre el seu centre d'informació juvenil inscrit en el cens de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.

  6. Els equipaments TIC adquirits amb les ajudes concedides s'han de destinar com a mínim tres anys a les finalitats concretes per a les quals es va concedir la subvenció.

  7. Les entitats locals han de presentar un certificat d'adhesió de l'ajuntament en ple, en el cas de municipis o del seu òrgan de govern en la resta d'entitats locals a la Declaració per l'oci educatiu "Ens reunim amb uns altres valors", d'acord amb l'annex II; aquesta declaració es troba disponible en la pàgina web de l'IVAJ http://www.ivaj.gva.es/va/oci-educatiu.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import global màxim de les ajudes és de 100.000 euros.
  Són subvencionables les despeses derivades de les inversions efectuades per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) destinat al centre d'informació juvenil. En cap cas es podrà subvencionar més del 80% del cost d'adquisició.

  CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Per a la concessió d'ajudes per a equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), es procedirà a l'estudi i la puntuació per part de la comissió de valoració de les sol·licituds presentades. La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 100 punts, d'acord amb els criteris de valoració següents:

  a. Llista de les activitats informatives desenvolupades en el servei d'informació juvenil de l'entitat local durant l'any anterior al qual es convoquen les ajudes: es concedeixen 8 punts per cada acció fins a un màxim de 40 punts.

  b. Llista d'activitats informatives per a desenvolupar en l'exercici en el qual es concedeix l'ajuda: es compten 10 punts per cada acció fins a un màxim de 60 punts.

  JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES
  Les ajudes concedides s'han de justificar mitjançant la presentació de la documentació següent:

  1. Memòria justificativa de l'equipament subvencionat (annex IV).
  2. Llista de documents de despesa o factures amb la signatura de la persona titular de la secretaria o intervenció de l'entitat local, la qual certificarà tant la seua veracitat com que tota aquesta documentació no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció (annex V).
  El termini de justificació serà el comprés entre l'endemà del dia en què es reba la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda i el dia 31 d'octubre de l'exercici a què s'aplica la subvenció, els dos inclosos.
  Els documents originals d'aquestes despeses o factures podran ser requerits en qualsevol moment per l'IVAJ. L'entitat local es compromet a custodiar-los durant 5 anys.
  3. El termini de justificació serà el comprés entre l'endemà del dia en què es reba la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda i el dia 31 d'octubre de l'exercici a què s'aplica la subvenció, els dos inclosos.
  Després de presentar la documentació justificativa de la subvenció concedida i després d'haver acabat el termini de justificació, no podran aportar-se noves factures amb diferents conceptes als que ja s'hagen presentat; únicament podrà aportar-se la documentació i les les justificacions que es consideren pertinents, però sempre relacionades amb les factures presentades.
  5. En cas de contractació que supere la quantia del contracte menor, haurà de complir-se el que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i presentar les tres ofertes demanades.
  6. Quan les activitats hagen sigut finançades també amb la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  7. El règim de pagament de la subvenció, així com el termini de justificació de les ajudes, seran els que s'estableixen en els articles 18 i 21 de l'Ordre de bases.
  8. Per a fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, els beneficiaris han d'aportar les dades bancàries en què se sol·licita que es faça l'ingrés de la subvenció.

  PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
  1. El pagament de les ajudes d'inversió per a l'adquisició d'equipament TIC finançades amb el capítol 7 dels pressupostos per a l'any corresponent s'efectuarà en un únic abonament després de ser justificades.
  2. No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari ha d'estar al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per l'entitat esmentada, d'acord amb el que es disposa en l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
  3. Així mateix, ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i ha d'aportar la declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (del 14 al 27 de maig del 2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada de la targeta del número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat sol·licitant de l'ajuda.
  b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Per a això, el sol·licitant pot autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social per mitjà de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Les persones que no atorguen aquesta autorització han d'aportar la documentació que acredite que es troben al corrent de les obligacions esmentades.
  d) Certificat d'adhesió de l'ajuntament en ple, en el cas de municipis, o del seu òrgan de govern en la resta d'entitats locals a la Declaració per l'oci educatiu "Ens reunim amb uns altres valors".d'acord amb l'annex II.
  e) Fitxa d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC), d'acord amb l'annex III.
  f) Justificació d'estar al corrent en l'obligació de rendiment dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, que s'ha d'acreditar mitjançant una certificació emesa a aquest efecte per l'entitat esmentada, d'acord amb el que es disposa en l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
  g) Model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES ENTITATS LOCALS PER A EQUIPAMENT EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 2019

  [ANNEX II] CERTIFICAT D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ PER A L'OCI EDUCATIU "ENS REUNIM AMB UNS ALTRES VALORS"

  [ANNEX III] ENTITATS LOCALS. FITXA EQUIPAMENT EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ Y LA COMUNICACIÓ (TIC) 2019

  [ANNEX IV] ENTITATS LOCALS. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA EQUIPAMENT EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) 2019

  [ANNEX VI] RELACIÓ DE DESPESES O FACTURES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES PROGRAMA DE JOVENTUT 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La participació en la convocatòria s'ha de dur a terme telemàticament.
  La sol·licitud i la resta de tràmits s'han d'efectuar d'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'ha d'omplir en el model d'instància que figura en l'annex I d'aquesta resolució.

  "ATENCIÓ"

  Les entitats locals sol·licitants han de tindre el seu centre d'informació juvenil inscrit en el cens de la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana.

  En cap cas es podrà subvencionar més del 80% del cost d'adquisició.
  Per a ser beneficiària de l'ajuda, la sol·licitud corresponent ha d'obtindre un mínim de 50 punts.
  L'adquisició de l'equipament subvencionat s'ha d'efectuar entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2019.
  Després de presentar la documentació justificativa de la subvenció concedida i després d'haver acabat el termini de justificació, no podran aportar-se noves factures amb diferents conceptes als que ja s'hagen presentat; únicament podrà aportar-se la documentació i les justificacions que es consideren pertinents, però sempre relacionades amb les factures presentades.

  Els equipaments TIC adquirits amb les ajudes concedides s'han de destinar com a mínim tres anys a les finalitats concretes per a les quals es va concedir la subvenció.

  Repartiment de les ajudes d'acord amb el pes poblacional i el càlcul individualitzat. Vegeu el que es preveu en els articles 9 i 10 de l'Ordre de bases.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  Potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant de la direcció general en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19308

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).(DOGV núm. 8276, de 18/04/2018).
  - RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comun

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2018 d'11 d'abril.

  RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.