Detall de Procediments

Alta, reforma i canvi de titula ritat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ exclusivament) amb potència nominal entre 5 i 70 kw . Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, reforma i canvi de titula ritat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ exclusivament) amb potència nominal entre 5 i 70 kw . Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ), tramitar les reformes i els canvis de titularitat de les dites instal·lacions en edificis.

  No és necessari (TRAMITACIÓ d'ALTA i REFORMA) en els casos següents:
  a) Instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred menor que 5 kW.
  b) Instal·lacions de producció d'aigua calenta sanitària per mitjà de calfadors instantanis, o calfadors acumuladors, o termos elèctrics, quan la potència tèrmica nominal de cada un d'ells per separat o la seua suma siga menor o igual que 70 kW.
  c) Sistemes solars que consistixen en un únic element prefabricat.


  NOTA:
  En el cas que el procediment d'ALTA DE NOVA INSTAL·LACIÓ s'inicie per l'instal·lador autoritzat responsable tècnic de l'obra, es podrà presentar telemàticament a través del tràmit http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=451&versió=amp

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Al finalitzar la instal·lació

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19316

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN ELS SUPÒSITS D'ALTA DE NOVA INSTAL·LACIÓ I REFORMA:
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Memòria de la instal·lació firmada pel responsable tècnic de l'empresa instal·ladora (MEMISCAL).
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat pel responsable tècnic de l'empresa instal·ladora i annex,
  per a la qual cosa haurà d'utilitzar l'opció de prerregistre telemàtic del certificat, disponible en l'enllaç https://cindi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web y polsant després "Tèrmiques: Prerregistro de certificats d'instal·lació". Este prerregistro no exclou de l'obligació d'imprimir el certificat i presentar-ho junt amb la resta de la documentació en el registre d'entrada del Servici Territorial competent en matèria d'indústria que corresponga, o annexar-ho en el tràmit telemàtic corresponent.
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, en cas que no hi acudisca el titular (AUTNOT).
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).

  EN EL SUPÒSIT DE CANVI DE TITULARITAT:
  -Imprés de sol·licitud SOLISCAL
  -Document acreditatiu de la venda de la instal·lació o de la seua tramitació (presentat a liquidació de l'impost)
  -Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, en el cas que no acudisca el titular (AUTNOT)

  Impresos associats

  [SOLISCAL] SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)¹

  [MEMISCAL] MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ: AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació corresponents.
  - Si la documentació està correcta, es diligenciarà la documentació de posada en servei de la instal·lació. Se segellarà el certificat final d'obra de la instal·lació i es notificarà a la persona interessada
  - Inspecció, si és el cas.
  - Si la documentació no està correcta, la persona interessada rebrà un requeriment amb la documentació que s'ha d'emplenar. En cas de no aportar-se la documentació requerida, transcorregut el termini corresponent, s'arxivarà l'expedient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19316

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  2. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant
  de registre corresponent.

  3. En l'apartat G del formulari general s'haurà de seleccionar ell tràmit concret (INSTAL·LACIÓ, MODIFICACIÓ O CANVI DE TITULARITAT).

  4. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Telèfon d'Informació 012
  www.gva.es

  Informació adicional

  Tramitar amb certificat electrònic

  Inici
 • Informació complementària

  A efectes de l'aplicació del RITE, es consideraran com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, refrigeració i ventilació) i de producció D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.

  INSPECCIONS
  Les instal·lacions tèrmiques s'inspeccionaran a fi de verificar el compliment reglamentari. Les instal·lacions s'inspeccionaran per personal dels servicis dels òrgans competents de les comunitats autònomes o per organismes de control habilitats per a este camp reglamentari, o bé per entitats o agents qualificats o acreditats pels òrgans competents de les comunitats autònomes.
  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària que compten amb generadors de calor de potència útil nominal igual o major que 20 kW, amb exclusió dels sistemes destinats únicament a la producció d'aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.

  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes d'aire condicionat que compten amb generadors de fred de potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW.

  Després de la realització de la inspecció s'emetrà un informe que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació així com recomanacions per a millorar-la en termes de rendibilitat l'eficiència energètica.

  Periodicitat de les inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària:
  Entre 20 i 70 KW de potència: cada cinc anys.
  Potència superior a 70 KW:
  -.Per a gasos i renovables: cada quatre anys
  - Per a altres: cada dos anys.
  Els sistemes d'aire condicionat, el generador de fred dels quals tinga una potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW, s'inspeccionaran cada 5 anys.

  Comptabilització període d'inspecció

  L'inici del còmput per a establir la periodicitat de les inspeccions és el de la posada en servici de la instal·lació (article 24 RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis).

  En el cas d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques completes de potència nominal instal·lada major que 20kW en calor o 12 kW en fred, s'efectuarà una vegada que la instal·lació haja superat els 15 anys d'antiguitat, comptats a partir de la data d'emissió del primer certificat de la instal·lació.

  Obligacions

  El titular de la instal·lació es responsabilitzarà del compliment de les accions següents:
  a) El manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada.
  b) Les inspeccions obligatòries.
  c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguen de manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades en la instal·lació tèrmica o els seus equips, les quals s'hauran consignat en el llibre de l'edifici, quan n'hi haja.

  Sancions

  Les que establix la Llei d'Indústria i els reglaments corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE n. 207, de 29/08/07).
  - Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi (DOGV núm. 3893, de 7/12/00).
  - Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.(BOE núm. 298, d'11 de desembre de 2009)
  - Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 89, de 13/04/13).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOGV núm. 6873 , de 01.10.2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

  Vegeu el Decret 173/2000, de 5 de desembre.

  Vegeu Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre.

  Vegeu el Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril.

  Decret141/2012, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.