Detall de Procediment

Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Codi SIA: 821194
Codi GUC: 19323
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Observacions

Els productors d'aparells elèctrics i electrònics o els seus representants autoritzats s’han d'inscriure en la secció especial per als productors d'aparells elèctrics i electrònics del Registre integrat industrial.

Requisits

El productor d'aparells elèctrics i electrònics haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de productores d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), segons la definició que en fa l'article 3.h del Reial decret 110/2015.

Termini

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual.

Documentació

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual. i. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. ii. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. iii. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la informació que preveu l’annex XII de la Llei 7/2022 i l’article 39 del Reial decret 110/2015. iv. Acreditació de la subscripció de la garantia financera exigible, si és el cas.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d’intervenció ambiental Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 93,55 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l’apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric: Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. En oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. http://www.agroambient.gva.es/va/administracion-electronica

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació.

Esgota via administrativa

No

Sancions

L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema individual no complisca les condicions de la comunicació, les autoritats competents en què s’incomplisquen les condicions podran iniciar un procediment sancionador; així mateix, podran promoure una execució parcial de la garantia financera, així com revocar parcialment la comunicació i suspendre l’activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament, es podrà procedir a una execució total de la garantia, a la revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de producció i gestió per part de l’autoritat competent que va fer-ne el registre en el sistema. Sense perjudici de les infraccions i sancions que estableix la Llei 7/2022, l’incompliment del que disposa el Reial decret 106/2008 se sancionarà d’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d’unitat de mercat, i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l’origen dels AEE o els components que s’han de reutilitzar, així com d’acord amb les instruccions que estableix el Ministeri d’Interior en matèria de materials metàl·lics.