• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics (AEE)

  Objecte del tràmit

  Notificar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana l'establiment d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor del producte per mitjà del qual es finançarà i organitzarà directament a càrrec seu la gestió de tots els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) generats pels productes que el productor d'aparells elèctrics i electrònics (AEE) ha posat en el mercat, d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en l'article 39 del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els productors d'AEE que tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la comunicació.
  Als efectes d'aquest procediment, de conformitat amb l'article 3.h del Reial decret 110/2015, s'entendrà per «productor d'AEE» qualsevol persona física o jurídica que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada en el sentit de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista en matèria de contractes a distància:
  1r estiga establida a Espanya i fabrique AEE sota el seu propi nom o la seua pròpia marca, o els dissenye o fabrique i comercialitze sota el seu nom o marca en el territori espanyol; o
  2n estiga establida a Espanya i revenga sota el seu propi nom o la seua pròpia marca AEE fabricats per tercers, sense que puga considerar-se «productor» el venedor si la marca del productor figura en l'aparell, d'acord amb l'incís 1r; o
  3r estiga establida a Espanya i es dedique professionalment a la introducció en el mercat espanyol d'AEE procedents de tercers països o d'un altre estat membre; o
  4t venga AEE per mitjans de comunicació a distància directament a llars particulars o a usuaris professionals a Espanya, i estiga establida en un altre estat membre o en un tercer país.
  No seran considerats «productors d'AEE» els que es limiten a prestar finançament per mitjà de qualsevol acord de finançament dels definits en la lletra i, llevat que també actuen com a productor en els sentits definits en els incisos 1r a 4t.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  102,01 €

  Taxa

  Model 046-9756: taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental
  Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 102,01 euros

  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó Generar imprés.
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó Acceptar.
  3. Una pantalla us mostrarà els dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, el botó Acceptar.
  4. Cliqueu en el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Nombre de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar-ne el pagament.

  Pagament:
  1. A través del pagament telemàtic genèric:
  Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica i càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19323

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  i. Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.
  ii. Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que té el signant de la comunicació prèvia.
  iii. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental, prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  iv. Memòria descriptiva, en suport electrònic (CD), del sistema individual de gestió que es proposa, que incloga, almenys:
  a) Tipus de sistema individual pel qual s'opta, d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 39 del Reial decret 110/2015:
  selectiu, que finance i organitze la gestió dels RAEE generats per la seua pròpia marca o marques, en totes les categories d'AEE, o
  no selectiu, que finance i organitze la gestió dels RAAE de les mateixes categories que els AEE que el productor posa en el mercat, amb independència de la marca.
  b) Identificació (tipus i/o categoria) de productes posats en el mercat durant els dos anys anteriors a la data de presentació de la documentació i una estimació (en pes) dels residus que preveuen generar identificats d'acord amb la taula 1 de l'annex VIII del Reial decret 110/2015.
  c) Àmbit territorial d'actuació.
  d) Descripció de l'organització del sistema de reutilització de productes posats en el mercat, si és procedent, incloent-hi els punts de recollida.
  e) Descripció del sistema d'organització de la gestió de residus, incloent-hi la identificació dels punts de recollida, percentatges previstos de preparació per a la reutilització, el reciclatge o altres formes de valoració i eliminació, i el transport des dels punts d'entrega i des dels distribuïdors.
  a) Identificació dels gestors que realitzen la gestió dels residus amb indicació de les operacions de gestió que duguen a terme: NIF, domicili, número d'autorització i número d'identificació mediambiental (NIMA).
  f) Forma de finançament de les activitats del sistema.
  g) Procediment de recollida de dades i de subministrament d'informació a les administracions públiques.
  h) Proposta de la quantia i la forma de la garantia financera exigible de conformitat amb els articles 45 i següents del Reial decret 110/2015.
  v. Còpia dels contractes subscrits i dels acords subscrits entre el productor i els gestors per a la recollida i el tractament dels residus.
  vi. Acreditació de la subscripció de la garantia financera (vegeu l'apartat "Informació complementària")

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ PRÈVIA D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (AEE)

  COMUNICACIÓ PRÈVIA D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (AEE)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  Presentació de la comunicació prèvia (segons el model normalitzat) degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació..
  En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar l'interessat, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat del sistema individual des del dia de la seua presentació sota l'exclusiva responsabilitat del seu titular. Tot això sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana receptor de la comunicació, que procedirà a la seua inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en la pàgina web de la conselleria a efectes informatius.
  D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la seua no-presentació, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat del sistema individual des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen, prèvia resolució de l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana que declare tals circumstàncies, i que procedirà a donar-lo de baixa en el registre administratiu i a iniciar el corresponent expedient sancionador.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19323

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc19323.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Els productors d'AEE domèstics, constituïts en sistemes individuals, han de subscriure una garantia financera i l'acreditaran davant de l'òrgan competent en la comunitat autònoma on es vulga presentar la comunicació. La garantia ha d'estar vigent en el moment de l'inici de l'activitat del sistema de responsabilitat individual i ha de mantindre's i revisar-se anualment i, si és el cas, reposar-se, al llarg del període de vigència de l'activitat del sistema.
  La quantia de la garantia financera de cada productor es determinarà en funció dels objectius mínims de recollida anuals de RAEE domèstics i dels costos mitjans de gestió de RAEE, segons la fórmula prevista en l'annex XVII.2 del Reial decret 110/2015.
  La garantia financera ha d'assegurar el finançament de la gestió dels RAEE procedents dels aparells posats en el mercat pel productor d'AEE, de manera que es complisquen els objectius mínims del sistema individual de responsabilitat ampliada i que no es vegen afectats els productors restants, en els supòsits:
  a) d'insolvència;
  b) d'incompliment de les condicions de la comunicació;
  c) de dissolució del sistema individual de responsabilitat ampliada, sense que es garantisca el finançament de la gestió dels residus que li corresponien.
  La garantia financera podrà constituir-se a través de qualsevol de les modalitats següents:
  a) Una pòlissa d'assegurança que s'ajuste a la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, subscrita amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar a Espanya.
  b) Un aval, concedit per alguna entitat financera autoritzada a operar a Espanya.
  c) La constitució d'una reserva tècnica per mitjà de la dotació d'un fons «ad hoc» que es podrà dedicar a inversions financeres protegides pel sector públic.
  d) Per mitjà de les garanties admeses en l'article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

  Obligacions

  Els productors d'AEE o els seus representants autoritzats, inclosos els que subministren AEE per mitjà de vendes a distància en el territori nacional, han d'inscriure's en la secció especial per als productors d'aparells elèctrics i electrònics del Registre Integrat Industrial, previst en la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i en el Reglament del Registre Integrat Industrial, aprovat pel Reial decret 559/2010, de 7 de maig. Per a això, han de facilitar la informació exigida en l'annex VI, apartat 1 del Reial decret 110/2015.
  Els productors d'AEE han de garantir que els sistemes individuals de responsabilitat ampliada del productor que constituïsquen compleixen amb els requisits previstos en el Reial decret 110/2015 i que disposen de mitjans econòmics suficients per a complir amb les seues obligacions de finançament, recollida i tractament dels residus generats pels seus productes en tot el territori estatal.
  D'acord amb l'article 41 del Reial decret 110/2015, els sistemes individuals estaran obligats a complir amb les obligacions que els productors els conferisquen en les matèries d'organització de recollida, gestió, compliment d'objectius, finançament i informació, derivades de la responsabilitat ampliada del productor previstes en aquest reial decret. En tot cas, aquests sistemes:
  a) Aplicaran les previsions que s'incorporen en la comunicació i autorització dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor, segons el que preveu aquest reial decret.
  b) Participaran en l'organització, el funcionament i el finançament de la plataforma electrònica de gestió de RAEE i de l'oficina d'assignació de recollides en els termes que preveu aquest reial decret.
  c) Subscriuran els acords o els contractes amb els distribuïdors per a establir les condicions de finançament, recollida, emmagatzematge, classificació de RAEE i entrega als gestors per a la seua gestió.
  d) Subscriuran acords o contractes amb els gestors de residus autoritzats i amb els centres de preparació per a la reutilització per a finançar els costos de recollida i tractament dels RAEE recollits, amb l'abast previst en els articles 43 i 44.
  Les condicions de contractació amb els gestors de residus han de garantir el compliment dels principis recollits en l'article 32.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de publicitat, concurrència i igualtat, amb especial valoració de l'aplicació del principi de proximitat.
  Els contractes respectaran les condicions de les autoritzacions dels gestors. Les dades que els gestors hagen de subministrar als sistemes seran els previstos en aquest reial decret, respectant la confidencialitat de l'activitat dels gestors segons la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, així com el lliure comerç dels RAEE, els seus materials i components.
  e) Han de proporcionar abans del 28 de febrer de l'any següent al del període de compliment l'informe anual previst en l'annex XVIII, apartats a, b i c relatius als àmbits autonòmic i estatal al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'informe s'entregarà en format electrònic o, si és el cas, a través dels mitjans electrònics o portals web que es disposen a aquest efecte.
  f) Han de proporcionar, abans del 31 d'octubre de l'any en curs, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als efectes de coneixement i amb caràcter confidencial, un informe en format electrònic amb les previsions per a l'any següent en matèria de prevenció, preparació per a la reutilització, recollida, reciclatge i valoració de RAEE per categories i subcategories en cada comunitat autònoma i en l'àmbit estatal, amb referència amb els objectius mínims que s'han d'aconseguir, els gestors i els centres de preparació amb què col·laboraran. Aquest informe es basarà en el contingut de la seua autorització o en la seua comunicació i en les especificitats territorials. L'informe contindrà una estimació de les quotes aplicable a cada productor amb base en els aparells posats en el mercat, els paràmetres que les justifiquen i les previsions d'ingressos i despeses.
  g) Garantiran que no hi ha un doble finançament del règim de responsabilitat ampliada del productor d'AEE amb altres règims de responsabilitat ampliada del productor de components o substàncies que es troben continguts en els RAEE, com ara piles o olis usats.

  Sancions

  En el cas que el sistema individual no complisca les condicions de la comunicació, les autoritats competents del lloc on s'incomplisquen les condicions iniciaran un expedient sancionador, i valoraran la possibilitat de l'execució de la garantia financera segons el que estableix l'article 50 amb la possibilitat posterior d'una suspensió de l'activitat i baixa en el Registre de Producció i Gestió per part de l'autoritat en què es va registrar la comunicació.
  L'incompliment de la informació incorporada en la comunicació constitueix una infracció greu o molt greu, i podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons estableixen l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  Així mateix, el retard en el subministrament de la documentació que s'haja de proporcionar a l'administració, d'acord amb allò que s'ha establit en la normativa aplicable, en les estipulacions contingudes en les autoritzacions o que calga, si és el cas, acompanyar la comunicació constitueix una infracció lleu, i podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons s'estableix en l'article 46 i següents de la Llei 22/12011, de residus i sòls contaminats.
  Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en la Llei 22/2011, l'incompliment del que disposa el Reial decret 110/2015 se sancionarà d'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d'unitat de mercat i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l'origen dels AEE o els components que es reutilitzen, així com d'acord amb les instruccions establides pel Ministeri d'Interior en matèria de materials metàl·lics.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/11).

  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (BOE núm. 45, de 21/02/15)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.