Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (modalitat d'operacions societàries)

  Objecte del tràmit

  Autoliquidació i pagament de l'impost que grava les operacions societàries. Són operacions societàries subjectes a l'impost:

  1a. La constitució de societats, l'augment i la disminució del seu capital social i la dissolució de societats.

  2a. Les aportacions que efectuen els socis que no suposen un augment del capital social.

  3a. El trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o del domicili social d'una societat quan ni l'una ni l'altre estigueren prèviament situats en un estat membre de la Unió Europea.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Estarà obligat al pagament de l'impost a títol de contribuent i siguen quines siguen les estipulacions establides per les parts en contra:

  a) En la constitució de societats, augment de capital, trasllat de seu de direcció efectiva o domicili social i aportacions dels socis que no suposen un augment del capital social, la societat.

  b) En la dissolució de societats i reducció de capital social, els socis, copropietaris, comuners o partícips pels béns i drets rebuts.

  Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat Informació complementària).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte

  Quan, amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiga condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1.- Per al pagament: vegeu l'enllaç en Informació complementària

  2.- Per a presentar els documents:
  En FUNCIÓ DE LES REGLES DE COMPETÈNCIA TERRITORIAL (art. 103 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), s'hauran de presentar els documents on corresponga:

  - Oficines liquidadores de Districte Hipotecari (registres de la propietat)
  - En les oficines d'atenció al contribuent de la seu de l'ATV a València o en les seues delegacions a Castelló i Alacant

  Per a més informació, vegeu l'enllaç en Informació complementària del cercador d'oficina competent.

  http://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondeatenderme

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si és el cas. Aquest imprés es pot obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del portal tributari en l'apartat "Informació complementària". Fent clic en "Impostos en línia") de manera que podeu:

  A) Imprimir el model 600, sense cost ni desplaçaments, (seleccioneu l'enllaç "Descarregar el model oficial").
  - Omplir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les Entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  B) Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que aquest us indica (seleccioneu l'enllaç "Confecció en línia i descàrrega del model").
  - Imprimir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  En aquesta modalitat, el codi de barres generat pel sistema Sar@ us permet, a diferència del sistema anterior, efectuar també el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació dels tributs, que tinguen aquest mitjà de pagament habilitat i de les quals sigueu client.

  C) Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model (seleccioneu l'enllaç "Confecció en línia, pagament i presentació telemàtica del model").


  - En el cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment, ja no cal aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment, cal aportar l'original i la còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, cal l'autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, l'original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, el NIF provisional expedit per l'AEAT o la fotocòpia del model 036 d'alta.

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 600, 610, 615, 620 i 630 de l'Agència Tributària Valenciana

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 600.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació telemàtica o presentació i diligenciat de la documentació en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló, o en les oficines liquidadores de districte hipotecari (registres de la propietat) segons corresponga.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.

  Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de València, que resoldrà en primera o única instància , segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar, alternativament, davant del Tribunal Econòmic Administratiu Central.

  L'escrit es dirigirà a Oficina que corresponga de l'ATV, la qual ho remetrà al tribunal competent.

  Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreviat, les al·legacions necessàriament hauran de contindre's en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'hi haurà d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

  Inici
 • Informació complementària

  * EXEMPCIONS
  Les exempcions es troben regulades en l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (vegeu l'enllaç en l'apartat de "Llista de normativa").

  * BASE IMPOSABLE
  Constitueix la base imposable:
  En la constitució i l'augment de capital de societats que limiten d'alguna manera la responsabilitat dels socis, la base imposable coincidirà amb l'import nominal en què aquell quede fixat inicialment o ampliat amb l'addició de les primes d'emissió, si és el cas, exigides.

  Quan es tracte d'operacions realitzades per societats diferents de les anteriors i en les aportacions dels socis que no suposen un augment del capital social, la base imposable es fixarà en el valor net de l'aportació, entenent-se com a tal el valor real dels béns i drets aportats minorat per les càrregues i despese que siguen deduïbles i pel valor dels deutes que queden a càrrec de la societat amb motiu de l'aportació.

  En els trasllats de seu de direcció efectiva o de domicili social, la base imposable coincidirà amb l'haver líquid que la societat, la seu de direcció efectiva o domicili social de la qual es trasllada, tinga el dia en què s'adopte l'acord.

  En la disminució de capital i en la dissolució, la base imposable coincidirà amb el valor real dels béns i drets entregats als socis, sense deducció de despeses i deutes.

  * TIPUS DE GRAVAMEN
  1 %

  * RECARGOS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI:
  Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
  - Fins als tres mesos següents a la finalització del termini voluntari: 5 %
  - Fins als sis mesos següents al terme del període voluntari: 10 %
  - Fins als dotze mesos següents al terme del període voluntari: 15 %
  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del terme dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:
  1a Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del dit deute que l'Administració tributària haguera concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haguera sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

  Enllaços

  Vegeu la documentació

  Instruccions per a omplir l'imprés 600

  Entitats de depòsit o col·laboradores en la recaptació de tributs

  Beneficis fiscals

  Valors de referència de béns immobles urbans

  Valors de referència de béns immobles rústics

  Web IVAT

  Autorització de representació

  Cercador d'oficina competent

  Veure on i com puc pagar

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
  - Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/06/95).
  - Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
  - Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 3/03/94).
  - Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
  - Llei general tributaria 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (BOE núm. 4971, de 22/03/05).
  - Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
  - Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de 9/6/2015).
  - Resolució 15 de juny de 2015, del director general de tributs i joc, per la qual es desplega el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (DOCV núm. 7565 de 7/7/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Vegeu la Llei 13/1997, de 23 de desembre

  Vegeu el Decret llei 4/2013, de 2 d'agost

  Vegeu el Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre

  Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig

  Vegeu la Resolució 15 de juny de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.