Detall de Procediments

Autorització a l'Institut Valencià de Cultura per a consultar, de forma telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb el IVC
  • Què es pot sol·licitar?

    Nom del tràmit

    Autorització a l'Institut Valencià de Cultura per a consultar, de forma telemàtica, les dades de les empreses que desitgen contractar amb el IVC

    Objecte del tràmit

    Autorización para que el Institut Valencià de Cultura (IVC) compruebe los datos de identidad de los representantes de las empresas interesadas en contratar con el IVC, así como los datos de estar al corriente en los pagos con la Agencia Tributaria, Estatal y Autonómica y con la Tesorería de la Seguridad Social.

    Inici
  • Com sol·licitar-ho?

    Recursos que procedixen contra la resolució

    Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

    Inici
  • Fonts jurídiques i/o documentals

    Normativa

    - Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic

    Llista de normativa

    Vegeu Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic

    Inici

  • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

    La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.