Detall de Procediments

Autorització a l'Institut Valencià de Cultura (IVC), per a consultar els antecedents de delictes de naturalesa sexual.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Institut Valencià de Cultura (IVC), per a consultar els antecedents de delictes de naturalesa sexual.

  Objecte del tràmit

  Autorització perquè el Institut Valencià de Cultura (IVC) comprove els antecedents de delictes de naturalesa sexual d'aquelles persones que vagen a treballar amb menors.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.(BOE nº 180, de 29/07/2018)
  - Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.(BOE nº 247, de 15/10/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

  Vegeu Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.