Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per a la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA)

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la inscripció en la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent del Servei Valencià d'Ocupació i Formació en una de les especialitats formatives convocades, per a poder impartir formació professional per a l'ocupació en els Espai Labora de Formació

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que complisquen els requisits exigits pel Decret 220/2017, de 29 de desembre, pel qual es regula la borsa d'ocupació.

  Requeriments

  REQUISITS DE CARÀCTER GENERAL
  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun estat a què siga aplicable la llibertat de circulació de persones treballadores. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors i treballadores, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  b) No excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre les capacitats físiques i psíquiques necessàries per a exercir les funcions i les tasques que s'han de desenvolupar.
  d) No haver sigut separat o separada, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas que haja sigut personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  REQUISITS ESPECÍFICS
  a) Posseir la titulació suficient per a accedir al grup o subgrup exigit per la convocatòria.
  b) Tindre competència docent en els termes establits en l'article 13.1 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
  c) Posseir els requisits específics d'experiència professional i de titulació exigits, per a cada mòdul formatiu, pel Reial decret regulador del corresponent certificat de professionalitat o, si escau, pel programa formatiu de la corresponent especialitat del catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  d) En cas que sol·licite impartir en la modalitat de teleformació, cal posseir la competència per a impartir en aquesta modalitat (formació d'almenys 30 hores -art. 13.4 RD 34/2008- o una experiència d'almenys 60 hores -art.29.1 Ordre ESS 1897/2013- en aquesta modalitat i en la utilització de les tecnologies de la informació).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8334, de 09/07/18. Ampliació de termini:Des del 20 de novembre de 2018 fins al 19 de desembre de 2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació només es pot fer de forma telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SERVEF-ED-BOLSA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19370

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTES LES ESPECIALITATS
  Documentació acreditativa de posseir la titulació suficient per a accedir al subgrup o al grup que exigeix la convocatòria.
  Documentació acreditativa de posseir la competència docent en els termes establits en l'article 13.1 de l'RD 34/2008.
  Documentació acreditativa de posseir la competència per a impartir en la modalitat de teleformació.
  Certificat del grau reconegut de discapacitat, si escau.
  2. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS REQUISITS EXIGITS PER L'ESPECIALITAT FORMATIVA SOL·LICITADA
  Documentació acreditativa de l'experiència professional exigida per l'especialitat
  Documentació acreditativa de la titulació exigida per l'especialitat
  3. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS MÈRITS AL·LEGATS
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius a l'experiència professional
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius a l'experiència docent
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la titulació o acreditació
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la formació directament relacionada amb l'especialitat
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius a la formació complementària relacionada amb la família professional
  Documentació acreditativa dels mèrits relatius als coneixements de valencià

  No cal adjuntar la documentació ja aportada en altres sol·licituds de la mateixa convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les persones interessades han de tramitar telemàticament les seues sol·licituds, per a la qual cosa han d'annexar la documentació que siga procedent.
  L'òrgan de selecció a què es refereix l'article 5.2 del Decret 220/2017, del Consell, en primer lloc, comprovarà, per a cada especialitat formativa convocada, quins sol·licitants compleixen els requisits exigits per la convocatòria i, en segon lloc, valorarà els mèrits aportats d'acord amb el que estableix l'article 11 del decret esmentat.
  En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/web/espai-labora-formacio/personal-docente) es publicaran les llistes provisionals de sol·licitants admesos (amb la indicació de la puntuació obtinguda) i de sol·licitants exclosos (amb la indicació del motiu d'exclusió).
  Les persones sol·licitants disposaran de 10 dies per a presentar al·legacions.
  L'òrgan de selecció estimarà o desestimarà les al·legacions presentades.
  En la pàgina web de LABORA es publicaran les llistes definitives.
  Les persones interessades hi podran interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de formació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les persones interessades hi podran interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció general que tinga les competències en matèria de formació del SERVEF.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SERVEF-ED-BOLSA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19370

  Tramitació

  La tramitació de la sol·licitud s'inicia des d'aquesta mateixa pàgina, per a la qual cosa s'ha de seleccionar la icona "Tramitar amb certificat" que hi ha a l'inici de la pàgina.
  És necessari disposar de DNI electrònic o de certificat digital emés per l'ACCV o per la Fàbrica de la Moneda i el Timbre.
  Es recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Per a cada especialitat formativa de les convocades a la borsa de les quals se sol·licite la incorporació, cal indicar la província o les províncies en les quals es pretén impartir, així com la modalitat d'impartició (presencial, teleformació o les dues). Cal tindre en compte que la sol·licitud inclou un apartat d'AUTOBAREMACIÓ, en el qual la persona sol·licitant ha d'indicar, d'acord amb la documentació acreditativa que aporte, la puntuació que aconsegueix en cada un dels apartats establits en l'article 11 del Decret 220/2017, que regula la borsa d'ocupació temporal ("Experiència professional", "Experiència docent", "Títols", "Formació directament relacionada amb l'especialitat", "Formació complementària relacionada amb la família professional" i "Coneixements de valencià").

  Abans d'iniciar la tramitació de la sol·licitud, convé tindre la documentació que s'aportarà ja digitalitzada, classificada i ordenada, d'acord amb la llista indicada més amunt, en l'apartat de documentació.
  En digitalitzar els documents, cal procurar que pesen el menys possible, però cal tindre en compte que queden perfectament llegibles.
  El sistema només permet annexar un fitxer per cada un dels punts inclosos en els grups de documentació indicats anteriorment. Per això, si per a acreditar un mateix requisit o un mateix mèrit s'han d'aportar diversos documents, abans caldrà agrupar-los en un fitxer .zip, per a la qual cosa cal tindre en compte que cada fitxer que s'annexe no pot tindre més de 20 MB.
  En finalitzar la tramitació de la sol·licitud, el sistema emetrà el resguard del registre corresponent, que la persona interessada podrà arxivar i/o imprimir.
  Una vegada registrada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.
  S'ha de tramitar una sol·licitud per a cada una de les especialitats formatives convocades a la borsa de les quals es vulga sol·licitar la incorporació.

  Inici
 • Informació complementària

  Més informació en la web de LABORA: http://www.labora.gva.es/web/espai-labora-formacio/personal-docente

  Criteris de valoració

  Consulteu la taula d'autobaremació que inclou la sol·licitud.

  Enllaços

  Vegeu l'autobaremació que inclou la sol·licitud.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF.
  - RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, de la Dirección general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es convoca per a la seua constitució,
  una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció
  i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro.
  - RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), per la qual es modifica el resolc cinqué, primer
  punt, de la Resolució de 5 de novembre de 2018 del mateix òrgan, per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del
  Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro

  Llista de normativa

  Vegeu el DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF.

  RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professonals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro.

  VEGEU DOGV. Nº 8430 de 23.11.2018 RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), per la qual es modifica el resolc cinqué, primer punt, de la Resolució de 5 de novembre de 2018 del mateix òrgan, per la qual es convoca per a la seua constitució una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.