Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'emissió de DVR (declaració veterinària responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà d'explotacions gestionades per integradores del sector porcí i avícola amb 30 explotacions o més.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'emissió de DVR (declaració veterinària responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà d'explotacions gestionades per integradores del sector porcí i avícola amb 30 explotacions o més.

  Objecte del tràmit

  Certificar, per part dels serveis veterinaris de sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica les atestacions sanitàries a les malalties exigides en la DVR, segons l'espècie animal de la qual procedeix la matèria primera, per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona autoritzada pels titulars de les explotacions integrades de porcí i avícola en la sol·licitud de 30 explotacions o més.

  En el cas que el nombre d'explotacions integrades siga de menys de 30, el document DVR s'ha de sol·licitar per mitjà del TECG- Sol·licitud d'emissió de DVR (declaració veterinària responsable) per a l'exportació dels productes d'origen animal destinats al consum humà, a través de l'enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19322

  Requeriments

  Les explotacions han d'estar inscrites en el REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i han de complir les condicions sanitàries exigides en el certificat.
  La persona autoritzada ha d'acreditar la seua representació conforme a l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un apoderament apud acta per compareixença personal en l'oficina comarcal on es trobe situada l'explotació ramadera (només persones físiques) o compareixença electrònica (obligada per a persones jurídiques).
  Per a això, els titulars de les explotacions ramaderes podran utilitzar els models establits a aquest efecte.

  Inici
 • Taxes

  Tasa 2020:

  Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  Capítol VII - Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia.
  Epígraf 5.3. Missió d'atestacions sanitàries relatives a malalties d'animals en els certificats per a exportar animals (quantitat mínima a pagar per aquest epígraf): 5 euros
  5.3.1. Per cada explotació ramadera addicional: 0,20 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consagricultura

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'emissió de DVR emplenada.
  - Certificat emés pel veterinari de les explotacions, segons els models establits en el procediment i que haurà d'estar signat digitalment pel veterinari emissor.
  - Taxa administrativa model 046.
  - Justificació pague taxa administrativa
  - Document d'apoderament apud acta o de compareixença electrònica, si escau.

  Impresos associats

  CERTIFICACIÓ VETERINÀRIA DEL RESPONSABLE DE LES EXPLOTACIONS DE LES MALALTIES EXIGIDES EN L'EMISSIÓ DE LA DVR EN EXPLOTACIONS AVÍCOLES

  CERTIFICACIÓ VETERINÀRIA DEL RESPONSABLE DE LES EXPLOTACIONS DE LES MALALTIES EXIGIDES EN L'EMISSIÓ DE LA DVR EN PORCÍ

  SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE (DVR) PER A L'EXPORTACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL DESTINATS AL CONSUM HUMÀ PER A EXPLOTACIONS INTEGRADES

  PODER DE REPRESENTACIÓ APUD ACTA PER A COMPAREIXENÇA PERSONAL

  PODER DE REPRESENTACIÓ PER A TRAMITACIÓ PER COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE DVR (DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE) O APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud per la persona autoritzada i la documentació requerida segons el tipus de DVR sol·licitada.

  2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits sanitaris exigits. Es comprovarà el poder de representació de la persona autoritzada en REGA.

  3. Emissió del certificat sanitari (DVR) pel cap del Servei de Producció i Sanitat Animal.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19384

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19384.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà a les persones interessades que la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant o ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Des de l'entrada en vigor de l'RD 993/2014, només poden exportar les empreses que disposen d'un sistema d'autocontrols específics (SAE certificat) amb tres nivells d'exigències. En el cas dels establiments amb nivell 3, el SAE exigeix que els animals o les matèries primeres de les quals provinguen els aliments destinats a l'exportació incloguen requisits de sanitat animal en l'emissió de la DVR (declaració veterinària responsable).

  Les malalties que cal certificar van en funció del producte que s'exportarà i el país tercer de destinació, i han de constar en el sol·licitud.

  Obligacions

  La persona sol·licitant, en el seu nom o en representació, declara que:

  · La certificació emesa només serà utilitzada en l'àmbit d'aplicació de l'RD 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits de certificació veterinària per a l'exportació.
  · Coneix que l'atestació sanitària perdrà la seua validesa en el moment en què aparega alguna de les malalties atestades en aquest certificat i es compromet a comunicar-ho a l'empresa receptora de la matèria primera que li va sol·licitar l'atestació, com més prompte millor.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació.

  Llista de normativa

  Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.