Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà d'explotacions gestionades per integradores del sector porcí i avícola amb 30 explotacions o més

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1017632
|
Codi GVA: 19384
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-08-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Certificar, per part dels servicis veterinaris de sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les atestacions sanitàries a les malalties exigides en el DVR, segons l'espècie animal de la qual procedix la matèria primera, per a l'exportació de productes d'origen animal...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-08-2018
Observacions

Des de l'entrada en vigor de l'RD 993/2014, només poden exportar les empreses que disposen d'un sistema d'autocontrols específics (SAE certificat) amb tres nivells d'exigències. En el cas dels establiments amb nivell 3, el SAE exigeix que els animals o les matèries primeres de les quals provinguen els aliments destinats a l'exportació incloguen requisits de sanitat animal en l'emissió de la DVR (declaració veterinària responsable).

 

Les malalties que cal certificar van en funció del producte que s'exportarà i el país tercer de destinació, i han de constar en el sol·licitud.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La persona autoritzada pels titulars de les explotacions integrades de porcí i avícola en la sol·licitud de 30 explotacions o més.

 

En el cas que el nombre d'explotacions integrades siga de menys de 30, el document DVR s'ha de sol·licitar per mitjà del TECG- Sol·licitud d'emissió de DVR (declaració veterinària responsable) per a l'exportació dels productes d'origen animal destinats al consum humà, a través de l'enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19322

Requisits

Les explotacions han d'estar inscrites en el REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i han de complir les condicions sanitàries exigides en el certificat.

 

La persona autoritzada ha d'acreditar la seua representació conforme a l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un apoderament apud acta per compareixença personal en l'oficina comarcal on es trobe situada l'explotació ramadera (només persones físiques) o compareixença electrònica (obligada per a persones jurídiques).

 

Per a això, els titulars de les explotacions ramaderes podran utilitzar els models establits a aquest efecte.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud per la persona autoritzada i la documentació requerida segons el tipus de DVR sol·licitada. 2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits sanitaris exigits. Es comprovarà el poder de representació de la persona autoritzada en REGA. 3. Emissió del...
Saber més
Òrgans de tramitació
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA. - OFICINES COMARCALS.

Sol·licitud

Termini
Des de 24-08-2018

Tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud d'emissió de DVR emplenada. - Certificat emés pel veterinari de les explotacions, segons els models establits en el procediment i que haurà d'estar signat digitalment pel veterinari emissor. - Taxa administrativa model 046. - Justificació pague taxa administrativa - Document...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases, Epígraf 5.3. Missió d'atestacions sanitàries relatives a malalties d'animals en els certificats per a exportar animals (quantitat mínima a pagar per aquest epígraf): 5,10 euros.

 

Epígraf 5.3.1. Per cada explotació ramadera addicional: 0,20 euros.

 

Vegeu en enllaços: "Taxes i altres ingressos de dret públic" i "Pagament telemàtic genèric".

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

Resolució

Obligacions
La persona sol·licitant, en el seu nom o en representació, declara que: - La certificació emesa només serà utilitzada en l'àmbit d'aplicació de l'RD 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits de certificació veterinària per a l'exportació. - Coneix que l'atestació...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA - OFICINES COMARCALS.