• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació de documents, per via telemàtica, a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en l'Institut Valencià de la Joventut.
  L'aportació es pot fer:
  - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'IVAJ.
  - Per iniciativa de la persona interessada.
  - Perquè les entitats locals beneficiàries de l'ajuda de l'IVAJ han de justificar les despeses realitzades en el termini establit per a fer-ho.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant de l'IVAJ.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de l'IVAJ respecte d'un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions.
  b) Que hi haja un expedient obert d'aquestes característiques a l'IVAJ, al qual l'entitat local interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a fer-ho) aportar més documentació, o bé presentar-hi la renúncia o el desistiment, segons siga procedent.
  c) Justificació de l'ajuda concedida per l'IVAJ.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'IVAJ haja establit en aquest requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació, la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini.

  - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  - El termini per a aportar la documentació de la fase de justificació sera l'establit en la resolució de concessió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Si es tracta d'un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest.

  - En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent.

  - En la fase de la justificació, les entitats locals han d'adjuntar els documents establits en les bases de la convocatòria o en la resolució de concessió de la subvenció, relatius al seu expedient obert (i no arxivat).

  - Respecte a aquesta documentació:
  * És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot fer-se TELEMÀTICAMENT.

  Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la vostra seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.
  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar.
  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.
  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de l'IVAJ competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19388

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.