Detall de Procediment

Aportació de documentació de les Ajudes e Entitats Locals Xarxa Jove 2023

Codi SIA: 1256928
Codi GUC: 19388
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(14-03-2023
15-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet aportar, per via telemàtica, la documentació relacionada amb un expedient de sol·licitud d'ajuda obert, en la línia nominativa de S6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, per a les entitats locals que es relacionen en l'Annex I de la Resolució. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'IVAJ. - Per iniciativa de la persona interessada. - Per haver de justificar les despeses realitzades a l'IVAJ en el termini establit per a això.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'ha d'estar en un d'aquests supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de l'IVAJ respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) de subvencions. b) Voler aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent, en un expedient de subvencions obert en l'IVAJ (és a dir, sense haver sigut requerida per a això). c) Justificar les despeses realitzades de l'ajuda concedida per l'IVAJ.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes de la línia nominativa S6030000 "Xarxa Jove" 2023, presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant l'IVAJ.

Termini

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'IVAJ haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. - El termini per a aportar la documentacion de la fase de justificació de despeses serà l'establit en la resolució de concessió.

Documentació

- Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest. - En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent. - S'aportarà el model de domicilación bancària. - En la fase de la justificació de despeses, les entitats locals adjuntaran els documents establits en la resolució de concessió de la subvenció, relatius al seu expedient obert (i no arxivat): expedientes entitats locals: Comunicació de nomenament, contractació i bestreta, memòria actuacions i memòria econòmica (annexos, II, III i IV, respectivament). - Respecte a aquesta documentació: * És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)]. L'entitat beneficiària s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà la documentació electrònica que haja d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de l'IVAJ competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa