Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives, per al desenvolupament de plans d'especialització esportiva.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210555
|
Codi GVA: 194
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu fonamental dels plans d'especialització esportiva és afavorir la formació integral de l'alumnat i permetre compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport d'alt nivell.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* LLOC ON ES DESENVOLUPARAN ELS PLANS - Els plans d'especialització esportiva es desenvolupen en les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i van dirigits a esportistes amb domicili en la Comunitat Valenciana que cursen o vagen a cursar Ensenyament Secundari Obligatori, Formació...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

1.Les federacions esportives que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament d'un pla d'especialització esportiva, i que reunisquen els requisits següents: a) Desenvolupar almenys un pla d'especialització esportiva en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. 2.- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals en cada cas s'exigisquen, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de deu dies, amb indicació...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració es realitzarà per cada projecte de pla d'especialització esportiva presentat que complisca amb els requisits mínims d'alumnat matriculat en els centres educatius del Complex Educatiu de Cheste i que tinga assignada una instal·lació esportiva específica per a l'entrenament de les...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
- Sol·licitud normalitzada - Projecte del Pla d'especialització esportiva d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 de les bases que regulen la concessió d'aquestes subvencions. - Dades de la domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i per a fer-la s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Una comissió tècnica d'avaluació s'encarrega de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades. Elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que, basant-se en aquesta...
  Saber més
  Observacions

  Recursos que procedeixen contra la resolució Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

  Òrgans resolució