Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives, per al desenvolupament de plans d'especialització esportiva.

Codi SIA: 210555
Codi GUC: 194
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-07-2023
03-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu fonamental dels plans d'especialització esportiva és afavorir la formació integral de l'alumnat i permetre compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport d'alt nivell.

Observacions

* LLOC ON ES DESENVOLUPARAN ELS PLANS - Els plans d'especialització esportiva es desenvolupen en les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i van dirigits a esportistes amb domicili en la Comunitat Valenciana que cursen o vagen a cursar Ensenyament Secundari Obligatori, Formació Professional o Batxillerat en aquest centre, seleccionats d'acord amb les bases que regulen la selecció. - L'alumnat participant en els plans d'especialització esportiva desenvolupats en aquest centre el farà exclusivament en règim d'internat en les pròpies residències del Complex.

Qui pot sol·licitar-ho?

1.Les federacions esportives que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament d'un pla d'especialització esportiva, i que reunisquen els requisits següents: a) Desenvolupar almenys un pla d'especialització esportiva en el Complex Educatiu de Cheste durant l'any de la convocatòria. b) Matricular a l'inici del curs, i mantindre'l durant tot el curs, un grup homogeni d'alumnat esportista, en l'etapa d'Ensenyament Secundari Obligatori o en l'etapa de Batxillerat o Formació Professional, el número de la qual serà de 10 a 40 esportistes en els esports individuals i de 12 a 50 en esports d'equip. 2. Una federació podrà desenvolupar un segon pla d'especialització esportiva quan: a) Matricule un mínim de 8 esportistes en qualsevol dels IES del Complex Educatiu de Cheste, que practiquen una modalitat esportiva diferent de la modalitat principal en la qual ja venia desenvolupant un pla. b) Matricule un mínim de 10 esportistes en els nivells educatius de l'ESO i un mínim de 6 esportistes en els nivells educatius de Batxillerat i Formació Professional. 3. Tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació

- Sol·licitud normalitzada - Projecte del Pla d'especialització esportiva d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 de les bases que regulen la concessió d'aquestes subvencions. - Dades de la domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic *PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. Caldrà presentar el justificant de la seua presentació. No obstant això, no serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, però s'haurà d'indicar el número de compte bancària en el formulari de sol·licitud. - Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Amb caràcter general, d'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud i està obligada a aportar els documents corresponents. No obstant això, respecte a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és necessària l'autorització expressa corresponent per part de l'entitat interessada perquè l'òrgan gestor del procediment puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les esmentades obligacions tributàries. En aquest cas, si no es dona en la sol·licitud la corresponent autorització expressa perquè l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, l'entitat interessada estarà obligada a aportar els documents acreditatius. - Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció. A més de la documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor pot, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

Presentació

Telemàtica
- La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i per a fer-la s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria. - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació. - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat. Per a incidències informàtiques referents a aquest tràmit haurà de dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. 2.- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals en cada cas s'exigisquen, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de deu dies, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp 3.- Es constituirà una comissió avaluadora formada per cinc membres designats per la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. 4.- La comissió tècnica d'avaluació establirà una prelació entre les sol·licituds presentades mitjançant la seua comparació, atesos els criteris de valoració fixats, establint la puntuació mínima en cada modalitat de subvenció en funció de la disponibilitat pressupostària i adjudicant només aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte. 5.- La comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, que resoldrà per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades. 6.- La direcció general amb competències en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades mitjançant la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

La valoració es realitzarà per cada projecte de pla d'especialització esportiva presentat que complisca amb els requisits mínims d'alumnat matriculat en els centres educatius del Complex Educatiu de Cheste i que tinga assignada una instal·lació esportiva específica per a l'entrenament de les persones esportistes que integren el pla, d'acord amb l'article 6 de l'Ordre 15/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquestes subvencions.

òrgans de tramitació

Observacions

Recursos que procedeixen contra la resolució Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

Quantia i cobrament

Una comissió tècnica d'avaluació s'encarrega de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades. Elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que, basant-se en aquesta proposta, resoldrà per delegació sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa