Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives, per al desenvolupament de plans d'especialització esportiva.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu fonamental dels plans d'especialització esportiva és afavorir la formació integral de l'alumnat i permetre compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport d'alt nivell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones interessades / Sol·licitants

  Les federacions esportives que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament d'un pla d'especialització esportiva, i que reunisquen els requisits:

  1. Desenvolupar un pla d'especialització esportiva en el Complex Educatiu de Cheste durant algun dels cursos escolars de la subvenció.

  2. Matricular a l'inici del curs, i mantindre'l durant tot el curs, un grup homogeni d'alumnes esportistes, en l'etapa d'ensenyament secundari obligatori o en l'etapa de batxillerat, el número del qual serà de 10 a 36 alumnes en els esports individuals, i de 12 a 40 en esports d'equip.

  3. Tots aquells requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La comissió tècnica d'avaluació establirà una prelació entre les sol·licituds presentades mitjançant la seua comparació, atenent els criteris de valoració fixats, i establirà la puntuació mínima en cada modalitat de subvenció en funció de la disponibilitat pressupostària, de manera que adjudicarà només les que hagen obtingut més valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020).

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada

  - Projecte del pla d'especialització esportiva d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 de les bases que regulen la concessió d'aquestes subvencions.
  - Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex II de la convocatòria. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la direcció general amb competències en matèria d'esport d'enguany, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.

  - Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.
  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SUBVENCIONS ALS PLANS D'ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida.

  2.- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals en cada cas s'exigisquen, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de deu dies, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena haurà de realitzar-se per mitjans electrònics en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp

  3.- Es constituirà una comissió avaluadora formada per cinc membres designats per la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades.

  4.- La comissió tècnica d'avaluació establirà una prelació entre les sol·licituds presentades mitjançant la seua comparació, atesos els criteris de valoració fixats, establint la puntuació mínima en cada modalitat de subvenció en funció de la disponibilitat pressupostària i adjudicant només aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte.

  5.- La comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, que resoldrà per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades.

  6.- La direcció general amb competències en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades mitjançant la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=194

  Informació adicional

  - La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i per a fer-la s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria.

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre d'altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Inici
 • Informació complementària

  * LLOC ON ES DESENVOLUPARAN ELS PLANS
  - Els plans d'especialització esportiva es desenvolupen a les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste i van dirigits a esportistes amb domicili a la Comunitat Valenciana que cursen o vagen a cursar Ensenyament Secundari Obligatori o Batxillerat en aquest centre, seleccionats d'acord amb les bases que regulen la selecció.
  - L'alumnat participant en els plans d'especialització esportiva desenvolupats en aquest centre el farà exclusivament en règim d'internat en les mateixes residències del complex.

  * SELECCIÓ DELS ESPORTISTES
  La incorporació del nou alumnat integrant dels plans d'especialització esportiva, tant en el cas de federacions que ja estiguen funcionant com en el cas de federacions de nou accés, haurà d'executar-se d'acord amb una convocatòria de realització de proves d'aptitud física i esportiva, que serà a càrrec de les federacions esportives en coordinació amb la direcció general amb competències en esport.

  La convocatòria de proves d'aptitud física i esportiva ha de fer-se pública, almenys, amb sis mesos d'antelació a l'inici del curs, entre els clubs i/o esportistes interessats, pels mitjans que estime oportuns la federació corresponent, i serà obligatori, com a mínim, que es publique en la seua pàgina web i que continga els requisits següents:
  - Nombre de places que es convoquen per al curs corresponent.
  - Documentació que s'ha de presentar per a la realització de les proves d'accés. Mínim: imprés de sol·licitud, fotocòpia del DNI o llibre de família del candidat/a i fotocòpia dels butlletins d'avaluació dels seus estudis de primària o ESO del curs anterior i del curs actual.
  - Edats o curs acadèmic per al qual es convoquen les places.
  - Termini de sol·licitud.
  - Criteris acadèmics d'accés (establits en les bases de la convocatòria de subvencions).
  - Criteris esportius (físics i tècnics específics d'accés).
  - Relació de proves esportives d'accés, descripció d'aquestes i valoració i barems específics de les proves.
  - Proves d'aptitud mèdica i psicotècnica.
  - Procediment de selecció definitiva dels alumnes integrants dels plans.
  - Lloc, data de realització i horari de la convocatòria de les proves d'accés.
  - Adreça, telèfon, correu electrònic, horari d'atenció i persona de contacte en la federació.

  Realitzades les proves d'aptitud física i esportiva, la federació farà pública en el seu web, en un termini màxim de sis dies, l'acta de superació de les proves esmentades. S'establirà un ordre de prelació entre els candidats i les candidates, d'acord amb els barems establits en la convocatòria de les proves.

  La selecció definitiva de l'alumnat serà efectuada per una comissió de selecció i permanència d'esportistes designada a aquest efecte, composta per set membres designats per la persona titular de la direcció general en matèria d'esport, tres d'ells en representació de les federacions esportives que desenvolupen plans d'especialització esportiva, i la resta entre personal de la direcció general amb competències en esport i del Complex Educatiu de Cheste.

  Criteris de valoració

  1. Pla d'especialització esportiva en funcionament:
  a) Nombre d'esportistes amb matrícula en el CE de Cheste que figuren en les llistes d'esportistes d'elit corresponents a l'any de la subvenció i a l'immediat anterior, fins a un màxim de 10 punts.
  b) Nombre total d'esportistes amb matrícula en el CE de Cheste i necessitats de personal tècnic, fins a un màxim de 15 punts.
  c) Funcionament del pla d'especialització esportiva (fins a un màxim de 15 punts). Es valora en aquest apartat el funcionament i la consecució d'objectius del pla, tant el procés de selecció d'esportistes com la planificació i el projecte esportiu del pla i l'adequada utilització dels serveis de suport.


  2. Pla d'especialització esportiva de nova incorporació:
  a) Valoració del projecte presentat (fins a un màxim de 20 punts).
  El projecte presentat es valorarà amb 0 punts en el cas que el Complex Educatiu de Cheste no dispose de les instal·lacions esportives adequades per a la pràctica d'aqueixa modalitat esportiva i no siga viable l'adequació d'altres espais perquè el pla d'especialització esportiva puga dur-se a terme.
  b) Nombre d'esportistes que es proposen per al curs que s'inicie l'any de la convocatòria i necessitats de personal tècnic, fins a un màxim de 10 punts.
  c) Nombre d'esportistes d'elit de la modalitat esportiva en les llistes d'esportistes d'elit corresponents a l'any de la subvenció i a l'immediat anterior (fins a un màxim de 10 punts).


  3. S'adjudicaran uns mòduls de subvenció en funció de la puntuació obtinguda i de la disponibilitat pressupostària.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 47/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva. (DOCV núm. 7850, de 12.08.2016)
  - RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades al desenvolupament dels plans d'especialització esportiva per a l'any 2021(DOGV núm. 8986 de 30/12/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 47/2016, de 5 d'agost (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.