Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives, per al desenvolupament de plans d'especialització esportiva.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives, per al desenvolupament de plans d'especialització esportiva.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu fonamental dels plans d'especialització esportiva és afavorir la formació integral de l'alumnat i permetre compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l'esport d'alt nivell.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones interessades / Sol·licitants

  Les federacions esportives que desenvolupen la seua activitat dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament d'un pla d'especialització esportiva, i que reunisquen els requisits:

  1. Desenvolupar un pla d'especialització esportiva en el Complex Educatiu de Cheste durant algun dels cursos escolars de la subvenció.

  2. Matricular a l'inici del curs, i mantindre'l durant tot el curs, un grup homogeni d'alumnes esportistes, en l'etapa d'ensenyament secundari obligatori o en l'etapa de batxillerat, el número del qual serà de 10 a 36 alumnes en els esports individuals, i de 12 a 40 en esports d'equip.

  3. Tots aquells requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020).

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada

  - Projecte del pla d'especialització esportiva d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 de les bases que regulen la concessió d'aquestes subvencions.
  - Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex II de la convocatòria. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la direcció general amb competències en matèria d'esport d'enguany, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.

  - Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.
  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SUBVENCIONS ALS PLANS D'ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.