• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Tràmit per a l'esmena de documentació i/o presentació d'al·legacions corresponent a la Resolució de 28 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'esmena de documentació i/o presentació d'al·legacions corresponent a la Resolució de 28 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

  L'aportació es pot realitzar:
  - Com a conseqüència d'un requeriment (de esmena o d'un altre tipus)
  - Per iniciativa de la persona interessada (voluntariamente o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es trate).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles entitats que han presentat sol·licitud de subvenció per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de responsabilitat social, i hagen sigut requerides per a completar la documentació o bé aporten documentació per iniciativa pròpia.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT d'esmena (o d'un altre tipus) de la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació respecte a un expedient administratiu obert ( és a dir, no resolt, ni arxivat d'ajudes o subvencions.
  b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en esta conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què tracte) aportar més documentació, o bé presentar la renúncia o desistiment, segons siga procedent.

  2.- La persona interessada haurà de disposar de firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat haja subscrit el conveni oportú.
  Més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu enllaç directe en este mateix tràmit)

  - Recomanem de comprovar la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Si s'ha rebut un requeriment (de esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (por exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació haurà d'aportar-se en este termini.

  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten.
  En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent.

  2.- Respecte a esta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF.
  Acudiu a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació. A continuació s'annexarà la documentació que s'aporta i es realitzarà la presentació telemàtica de tot això. S'obtindrà així el justificant de registre corresponent [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o els documents electrònics que haja d'aportar.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19409

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.(BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Direcció de l'Estat, General de Subvencions (BOE núm.276, de 18.11.2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. (BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
  - RESOLUCIÓ de 28 març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l'exercici 2019. (DOGV num. 8527, de 11.04.2019)
  - ORDRE 3/2019, de 21 de febrer, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per
  a la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació,
  divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.(DOGV num. 8495, de 27.02.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 218/2017, de 29 de desembre

  Vegeu el Decret 218/2017, de 29 de desembre

  RESOLUCIÓ de 28 març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social durant l'exercici 2019.

  ORDRE 3/2019, de 21 de febrer, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.