Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització d'obertura al trànsit d'aeròdroms i heliports.

  Objecte del tràmit

  Autoritzar al gestor de l'aeròdrom o heliport l'obertura al trànsit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Gestor de l'aeròdrom o heliport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, quan la instal·lació estiga construïda i preparada per a entrar en funcionament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els interessats que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de la documentació ha de fer-se electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19428

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Model de sol·licitud normalitzat

  2. Documentació administrativa:
  a) Acreditació del gestor:
  - Si el gestor és una persona física i no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, és necessà la còpia del document d'identificació (DNI o NIE en el cas d'estrangers).

  - Si el gestor és persona jurídica:
  . Certificat d'inscripció en el registre corresponent (esportiu, cultural, d'associacions, mercantil, etc.)
  . Estatuts de la persona jurídica, si escau.

  b) Nomenament del gestor.
  - Acreditació de nomenament com a gestor de la instal·lació per part del peticionari.

  c) Acreditació del representant:
  - En cas que s'actue per mitjà d'un representant, si la persona que signa la sol·licitud no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, és necessària la còpia del seu document d'identificació (DNI o NIE en el cas d'estrangers).

  3. Dades d'aeronaus, usuaris i mitjans de comunicació:
  . Tipus i matrícula de les aeronaus que s'utilitzaran, amb l'especificació de la propietat d'aquestes.
  . Llista de pilots i aeronaus que està previst que utilitzen la instal·lació durant el primer any.
  . Mitjà de comunicació que s'emprarà per a donar compte de les entrades i eixides.
  Cal indicar el mitjà de comunicació disponible en la instal·lació i detallar el seu indicatiu telefònic, la freqüència, etc.

  4. Certificat final d'obra o instal·lació, subscrit per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.

  5. Pla d'autoprotecció i justificant d'inscripció en el Registre de Plans d'Autoprotecció.
  (Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.)

  6. Versió final de l'estudi tècnic aeronàutic, que incorpore les esmenes requerides en la tramitació de l'autorització d'establiment.
  A més, han de comunicar-se, en cas que s'hagen produït, qualssevol modificacions pel que fa a la configuració i les condicions autoritzades en la resolució d'establiment, que puguen requerir autorització específica, i que han d'estar en la versió final de l'estudi tècnic.

  7. Pla d'emergència i procediments de la instal·lació.
  _______________________________________________________________________________________
  NOTA:
  - La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb, i s'hi poden adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 100 Mb.
  - En cas que se supere qualsevol d'aquests límits, s'ha d'omplir i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (CD, DVD...) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, per a la qual cosa s'ha d'adjuntar una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud.
  - Es poden adjuntar fitxers amb extensió .pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, etc.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBERTURA AL TRÀNSIT D'AERÒDROMS I HELIPORTS

  SOL·LICITUD D'INFORME PREVI O CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT DE L'ESPAI AERI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. - Presentació de la sol·licitud d'autorització, acompanyada de la documentació necessària.
  2. - Es realitzarà una inspecció in situ per a comprovar que la instal·lació s'ha construït d'acord amb la resolució d'autorització d'establiment i compleix amb les normes tècniques d'aeròdroms d'ús restringit.
  En cas que es troben incompliments en la inspecció in situ, es remetrà al peticionari una diligència d'actuacions inspectores in situ amb les deficiències trobades i li requerirà la seua esmena en el termini indicat en la diligència.
  3.- Després de l'esmena de les deficiències, en cas que se'n troben, i l'emissió del corresponent informe favorable, la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat (DGOPTM) sol·licitarà a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) l'acreditació del compliment de les normes tècniques de seguretat operacional.
  4.- Després de l'acreditació satisfactòria, la DGOPTM sol·licitarà al gestor de la instal·lació:
  . Sol·licitud d'informe previ o certificat de compatibilitat amb l'espai aeri per a l'obertura al trànsit.
  . Fitxa de dades per a la publicació d'informació aeronàutica (AIP): nom del gestor, denominació i ubicació de la infraestructura, i coordenades WGS84 del punt de referència.
  . Versió final de l'estudi tècnic aeronàutic.
  5.- Després de la recepció de l'informe previ o certificat de compatibilitat amb l'espai aeri favorable, es resoldrà per la DGOPTM l'autorització d'obertura al trànsit de la instal·lació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'autorització d'obertura al trànsit, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19428

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat (BOE núm. 132, de 01/06/90).
  - Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i es modifica el Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat, el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques i el Reial decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre l'ordenació dels aeroports d'interés general i la seua zona de servei, en execució del que disposa l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'Ordre Social (BOE núm. 204, de 25/08/2011).
  - Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció (DOCV núm. 7215 de 17/02/2014).
  - Reial decret 217/2014, de 28 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i el Reglament de certificació i verificació d'aeroports i altres aeròdroms d'ús públic, i el Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servei d'informació de vol d'aeròdroms (AFIS) (BOE núm. 89, de 12/04/2014).
  - Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 285, de 28/11/2015).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 287, de 01/12/15).
  - Ordre 1957/1966, de 26 d'octubre, sobre condicions i normes d'aeròdroms privats.
  (Boletín Oficial del Aire, núm. 130, de 29 d'octubre de 1966).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 862/2009. de 14 de maig.

  Vegeu el Reial decret 1189/2011 de 19 d'agost.

  Vegeu el Decret 32/2014, de 14 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 217/2014, de 28 de març.

  Vegeu el Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Vegeu la Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.