Detall de Procediments

Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana de nomenaments, cessaments i atorgament o revocació de facultats. Economia Social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana de nomenaments, cessaments i atorgament o revocació de facultats. Economia Social.

  Objecte del tràmit

  Inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana del nomenament i el cessament, i, si escau, de l'atorgament i la revocació de poders o facultats, EXCLUSIVAMENT, dels membres que componen EL CONSELL RECTOR, LA COMISSIÓ EXECUTIVA, L'ADMINISTRADOR/A, EL CONSELLER/A EL DELEGAT/DA I EL DIRECTOR/A de la cooperativa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives, les unions, les federacions i la confederació de cooperatives interessades per mitjà dels seus representants.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han de constar, EN TOTS ELS CASOS, inscrites prèviament en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els terminis per a presentar la documentació corresponent són els següents, en qualsevol moment de l'any:
  - CONSELL RECTOR: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - CONSELLER/A DELEGAT/DA: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - ADMINISTRADOR/A: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.
  - DIRECTOR/A: En el termini d'un mes des de la data de l'escriptura.
  - COMISSIÓ EXECUTIVA: En el termini d'un mes des de la data d'adopció de l'acord.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En tots els casos s'ha de presentar la SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (document SIRCOOP, associat al tràmit).

  Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar amb la DOCUMENTACIÓ que s'indica a continuació, en virtut del nomenament, el cessament, les facultats o els poders que es pretén inscriure:

  CONSELL RECTOR:
  - Certificació de l'acord/s adoptat/s per l'òrgan social competent, elevat a públic o amb les signatures de les persones que ostenten la secretaria i la presidència de la cooperativa, legitimades notarialment o autenticades pel Registre de cooperatives.

  Si s'eleva a públic, la presentació de la còpia autoritzada de l'escriptura pública que incorpore la certificació de l'acord corresponent.

  En cas que, de conformitat amb l'establit en els estatuts de la cooperativa, l'elecció dels membres del consell rector corresponga a l'assemblea general i la designació dels càrrecs concrets a les mateixes persones triades membres del consell rector, s'han de certificar els dos acords.

  - Si escau, la resolució administrativa o judicial que així ho acorde.

  CONSELLER/A DELEGAT/DA:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats conferides.

  ADMINISTRADOR/A:
  - Certificat de l'acord de nomenament o cessament corresponent amb les signatures de l'administrador/a que tinga capacitat per a certificar i/o per a donar el vistiplau a les certificacions.
  Si s'eleva a públic, la presentació de la còpia autoritzada de l'escriptura pública que incorpore la certificació de l'acord corresponent.
  - També es pot practicar la inscripció en virtut d'una resolució administrativa o judicial que així ho acorde.

  DIRECTOR/A:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats conferides.

  COMISSIÓ EXECUTIVA:
  - Còpia autoritzada de l'escriptura pública en la qual s'han de fer constar les facultats delegades.

  Impresos associats

  REGISTRE DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'expedient d'inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana s'ha de tramitar, DE MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA:
  1. Presentació de la documentació que en cada cas corresponga, per via telemàtica.
  2. Qualificació pel Registre de cooperatives, en el termini de trenta dies.
  3. Extensió del seient (per mitjà del segell d'inscripció), la suspensió o la denegació (per mitjà d'una resolució suspensiva o denegatòria).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CARGOS_SOCIALES&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19440

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos, en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física que actua en representació d'una persona jurídica, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si cliqueu en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramita amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar-hi la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, per a, després, obtindre el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte dels documents que s'han d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (també en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model de sol·licitud (SIRCOOP) normalitzat i emplenable, que després d'emplenar-se, S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudiu a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que hi podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, empleneu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podeu fer en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que seguiu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels correus electrònics següents, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1. REQUISITS:

  CONSELL RECTOR:
  - Els membres del consell rector i els seus suplents, si se'n preveuen, els ha de triar l'assemblea general de la cooperativa entre les persones sòcies, en votació secreta.
  - Les persones nomenades han de ser sòcies de la cooperativa.
  - Les persones nomenades han de fer constar l'acceptació del càrrec assignat.
  - L'assignació dels càrrecs la pot fer per l'assemblea general o el mateix consell rector, segons el que disposen els estatuts.
  - Si la cooperativa ha de tindre assessoria lletrada, la certificació de l'acord ha d'expressar, també, que la persona que exercisca aquesta tasca ha signat, ha dictaminant com ajustats a dret, l'acord o els acords que es poden inscriure.

  CONSELLER/A DELEGAT/DA:
  - Ser membre del consell rector
  - L'acord del consell rector s'ha d'adoptar per mitjà del vot favorable de dos terços dels seus components.
  - En qualsevol moment, el consell rector pot revocar la delegació efectuada.

  ADMINISTRADOR/A:
  - En els estatuts de la cooperativa s'ha d'haver establit la figura de l'administrador o l'administradora única o la de dos administradors o administradores solidàries o mancomunades.
  - El nombre de membres de la cooperativa no ha de ser superior a deu.
  - La persona nomenada ha de ser sòcia i s'ha de fer constar l'acceptació que fa del càrrec.

  DIRECTOR/A:
  - Designat pel consell rector (del qual no serà membre).

  COMISSIÓ EXECUTIVA:
  - Estar formada per diversos membres pertanyents al consell rector.
  - L'acord del consell rector s'ha d'adoptar per mitjà del vot favorable de dos terços dels seus components.
  - En qualsevol moment, el consell rector pot revocar la delegació efectuada.


  2. CERTIFICACIONS DE NOMENAMENTS, CESSAMENTS, FACULTATS:

  Amb caràcter general, s'han d'incorporar les circumstàncies següents:
  a. Que les persones nomenades són sòcies de la cooperativa.
  b. Que les persones nomenades han acceptat el càrrec que se'ls assigna.
  c. Si la cooperativa ha de tindre assessoria lletrada, la certificació de l'acord ha d'expressar, també, que la persona que exercisca aquesta tasca ha signat, ha dictaminant com ajustats a dret, l'acord o els acords que es poden inscriure.

  CONSELL RECTOR: NATURALESA I COMPETÈNCIES

  - El consell rector és l'òrgan de govern, representació i gestió de la cooperativa amb caràcter exclusiu i excloent. Representa legalment la cooperativa en totes les actuacions davant de terceres persones, tant extrajudicials com judicials, incloent-hi les que exigeixen una decisió o una autorització de l'assemblea general.

  - Els estatuts socials han de regular la manera d'elecció, per l'assemblea general, dels membres del consell rector, i han d'assenyalar l'òrgan competent per a decidir sobre la distribució de càrrecs entre aquests membres, que pot ser el mateix consell rector o bé l'assemblea general.

  - Els membres del consell rector CESSARAN per mort, incapacitació, incompatibilitat, renúncia i revocació. En aquests casos, el consell rector o els membres que continuen en el càrrec han de constatar en l'acta de la reunió la concurrència de la causa del cessament i, si escau, donar possessió efectiva del càrrec a les persones suplents, de conformitat amb el que està previst en els estatuts.

  - L'assemblea general pot acordar la revocació total o parcial dels membres del consell rector sense necessitat d'una constància prèvia en l'ordre del dia, a proposta de 50 persones sòcies o d'un nombre d'elles no inferior al 10 % dels socis o sòcies assistents, i sempre que en aquest moment estiguen presents persones sòcies que representen el 20 % dels vots de la cooperativa. L'acord requerirà, per a la seua eficàcia, que l'adopten les dues terceres parts dels socis o les sòcies presents i representats. Si la revocació consta en l'ordre del dia, hi serà suficient, els acords s'adoptaran quan voten a favor de proposta més de la meitat de vots presents i representats en l'assemblea.


  CONSELLER/A DELEGAT/DA I COMISSIÓ EXECUTIVA: FACULTATS DELEGADES

  Les facultats que el consell rector pot delegar tant en el conseller delegat com en la comissió executiva, NOMÉS PODEN COMPRENDRE EL TRÀNSIT EMPRESARIAL ORDINARI DE LA COOPERATIVA, i, en qualsevol, el consell conservarà, amb caràcter exclusiu, les facultats següents:
  a. Fixar les directrius generals de la gestió
  b. Controlar permanentment l'exercici de les facultats delegades
  c. Presentar a l'assemblea general ordinària els comptes de l'exercici, l'informe sobre la gestió i la proposta de distribució o assignació dels excedents i d'imputació de les pèrdues.
  d. Prestar avals, fiances i garanties reals a favor d'altres persones, excepte en les cooperatives de crèdit.
  i. Atorgar poders generals, que s'han d'inscriure en el Registre de cooperatives.

  ADMINISTRADOR/A:
  Les facultats de les persones que ostenten la presidència i la secretaria correspondran, si escau, a l'administrador/a únic/a o a cada una de les designades per a exercir l'administració de manera solidària. En els supòsits d'administració mancomunada, un dels membres ha d'assumir les funcions de la presidència, i l'altre, de la secretaria.

  DIRECTOR/A:
  El consell rector pot designar un director o un directora, que representarà la cooperativa en tots els assumptes relatius al gir i el trànsit d'aquesta.

  Sancions

  Es tipifiquen les infraccions i les sancions en aquesta matèria en els articles 117 a 121, inclusivament, de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, del Consell, de 15 de maig.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 136/1986, de 10 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 478, de 02/12/1986).
  - Decret 130/1988, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, regulador del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 890, de 30/08/88).
  - Decret 41/1990, de 26 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica el Decret 136/1986, de 10 de novembre, regulador del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1266, de 16/03/1990).
  - Decret 99/2007, de 6 de juliol, del Consell, sobre cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5552, de 10/07/2007).
  - Decret legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7505, de 15/04/15).
  - Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7529, de 20/05/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 136/1986, de 10 de novembre.

  Vegeu el Decret 130/1988, de 16 d'agost.

  Vegeu el Decret 41/1990, de 26 febrer.

  Vegeu el Decret 99/2007, de 6 de juliol.

  Vegeu el Decret legislatiu 1/2015, de 10 d'abril.

  Vegeu el Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.